Wycieczka - Ojców

Jesień uczniowie  klas od 4-6 naszej szkoły  powitali w Ojcowie. Ojcowski Park Narodowy, położony tuż pod Krakowem, to najmniejszy park narodowy w Polsce, ale kryje nie­zwy­kłe bo­gac­two i mnóstwo atrakcji geo­lo­gicz­nych, przy­rod­ni­czych i kul­tu­ro­wych.

 

 Zachwyca pięknymi formami skalnymi, jaskiniami, starą zabudową oraz zamkami - w Ojcowie i Pieskowej Skale. uczniowie mogli zo­ba­czyć ruiny zamku, Ka­pli­cę na Wo­dzie oraz wejść do Groty Ło­kiet­ka. Przejeżdżając Do­li­ną Prąd­ni­ka obserwowaliśmy  wy­so­kie, na kil­ka­dzie­siąt me­trów, skały o fan­ta­zyj­nych kształ­tach. Naj­bar­dziej zna­ny­mi miesz­kań­ca­mi parku są nie­to­pe­rze.

Był to jednodniowy nasz wypad ale bardzo intensywny. Wszyscy choć zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy do domów.

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania