Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w kl. I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH   I – III

 

W zakresie sprawności językowych nadrzędnym zadaniem edukacji w klasach I-III jest rozwijanie języka mówionego, umiejętności rozumienia ze słuchu i reagowania na usłyszane wypowiedzi, jak również odtwarzania wyrazów i zwrotów, recytowania wierszyków, śpiewania piosenek itp. Czytanie i pisanie w języku angielskim wprowadzane są później, w drugim roku nauki, tak aby umożliwić dzieciom najpierw zapoznanie się z brzmieniem języka, wymową poszczególnych słów i intonacją. Skoncentrowanie się na języku mówionym, w formie rozmaitych gier, zabaw, wierszyków i piosenek jest szczególnie ważne w pierwszym roku nauki języka angielskiego, kiedy to należy zapewnić dzieciom łagodne przejście od zajęć przedszkolnych do nauki w szkolnej ławce.

W trakcie nauki języka uczniowie powinni wykorzystywać i rozwijać posiadane zdolności werbalne, muzyczno-ruchowe, manualne. Powinni także uczyć się współdziałania w grupie rówieśników, a także poznawać siebie i budować poczucie własnej wartości. Zajęcia z języka angielskiego powinny budować wśród dzieci postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur i narodowości, a także kształtować postawy takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, czy kultura osobista.

Od ucznia kończącego klasę I oczekuje się, że spełnia następujące wymagania:

 

1) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;

 

2) nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;

 

3) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;

 

4) rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

 

 

W klasie II i III dzieci doskonalą zdobyte umiejętności i pogłębiają swoją wiedzę. Ze względu na prawidłowości rozwoju umysłowego dzieci, treści nauczania powinny narastać i rozszerzać się w układzie spiralnym, co oznacza, że wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w klasie I będą powtarzane, pogłębiane i rozszerzane w klasie II i III.

Od ucznia kończącego klasę III oczekuje się, że spełnia następujące wymagania:

 

1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;

 

2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;

 

3) rozumie wypowiedzi ze słuchu:

 

a) rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu;

 

b) rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać;

 

c) rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów;

 

d) rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video);

 

4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;

 

5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych;

 

6) przepisuje wyrazy i zdania;

 

7) potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych;

 

8) współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.