Historia i WOS

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

dla  klas IV-VI

 

 

Przedmiotem oceniania są:

 - wiadomości (wiedza przedmiotowa),

- umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność wyciągania z nich wniosków),

- postawa ucznia i jego aktywność oraz dyscyplina pracy.

 

Cele ogólne oceniania:

- rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie go do dalszej pracy,

- dostarczenie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 - umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej,

- dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.

 

 

Formy aktywności podlegające ocenie:

 • Odpowiedzi ustne - co najmniej 1 w każdym semestrze, np. swobodna dłuższa wypowiedź na określony temat w oparciu o pojęcia, daty i fakty historyczne. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.
 • Wypowiedzi pisemne: - kartkówki ( 10 - 15 min. ) obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich lekcji, mogą być niezapowiedziane ( mają rangę odpowiedzi ustnej).
 • -Sprawdziany podsumowujące poszczególne działy, poprzedzone są lekcję powtórzeniową z podaniem zakresu materiału. Zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
 • Umiejętności doskonalone w domu- praca domowa: ocenie podlegają: pomysłowość rozwiązania, poprawność rzeczowa, umiejętność prezentacji (w przypadku prac ustnych)
 • Samodzielnie opracowane prace dodatkowe oparte na innych źródłach niż podręcznik ( plansze, rysunki, referaty, gazetki tp.) oceniane są: celujący- bardzo dobry- dobry)

 

 

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:

 

1. Uczeń jest poinformowany o ocenie w chwili jej wystawienia.

2. W ocenianiu stosuje się następującą skalę:

6 - celujący 5 - bardzo dobry 4 - dobry 3 - dostateczny 2 - dopuszczający 1 – niedostateczny

3. Oceny cząstkowe w dzienniku wyrażane są cyfrą w skali 1-6.

4. Ocena klasyfikacyjna wyrażona jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. Jeżeli uczeń często opuszcza zajęcia z przyczyn losowych liczba ocen może być mniejsza.

6. Każdej ocenie towarzyszy komentarz ustny lub pisemny wskazujący mocne i słabe strony jego pracy.

Kryteria ocen:

 

Wypowiedzi ustne Oceniana jest zawartość rzeczowa, umiejętność formułowania myśli, stosowanie terminologii historycznej, zgodność z poziomem wymagań, umiejętność ilustrowania wypowiedzi poprzez wykorzystanie pomocy naukowych (mapy, tablice graficzne) itp.

 • celujący - odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, prezentuje własne przemyślenia i oceny, łączy wiadomości z różnych źródeł wiedzy, uczestniczy w konkursach przedmiotowych.
 • bardzo dobry - odpowiedź jest trafna i wyczerpująca, zgodna z tematem, łączy fakty i wydarzenia w oparciu o znajomość dat, postaci i pojęć historycznych, stosuje

chronologię i hierarchię treści w oparciu biegłą umiejętność posługiwania się osią czasu - porównuje, wyjaśnia, wyciąga wnioski i dostrzega związki przyczynowo skutkowe, biegle posługuje się mapą, umiejętnie analizuje teksty źródłowe, posiada uporządkowaną wiedzę na temat epok historycznych i ich dążeń, idei, kultury materialnej i duchowej oraz problemów społecznych i gospodarczo- politycznych.

 • dobry - odpowiedź zasadniczo samodzielna, ale nie wyczerpująca w pełni, dane zagadnienie zawiera większość wymaganych treści, wykazuje dużą znajomość faktów, pojęć i postaci historycznych oraz potrafi je wyjaśnić i ocenić, dokonuje uporządkowanej charakterystyki dziejów, zna daty i potrafi je nanieść na oś czasu, potrafi posługiwać się mapą, bierze udział w dyskusji - uzasadnia swoje racje w sposób komunikatywny.
 • dostateczny - odpowiedź odbywa się przy pomocy nauczyciela, uczeń zna ważniejsze fakty, daty, pojęcia i postacie historyczne, jednak nie zawsze potrafi je prawidłowo zinterpretować, określa wiek wydarzenia, potrafi odczytać oś czasu, raczej rzadko korzysta z mapy.
 • dopuszczający – wykazuje elementarną znajomość pojęć i faktów historycznych, jednak niezbyt precyzyjnie udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, podstawowe fakty historyczne wyjaśnia z pomocą nauczyciela oraz w oparciu o podręcznik i materiały ilustracyjne.
 • niedostateczny - nie udziela odpowiedzi na większość pytań zadanych przez nauczyciela nawet o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, posiada bardzo duże braki w wiadomościach koniecznych.

 

W przypadku wypowiedzi pisemnych tzw. sprawdzianów przyjmuje się kryteria (procenty uzyskanych punktów):

100%    +  zadanie dodatkowe -ocena celująca

99-91% - ocena bardzo dobra

90-75% - ocena dobra

55-74% - ocena dostateczna

40-54% - ocena dopuszczająca

30-0% - ocena niedostateczna

 

1. Nauczyciel oddaje sprawdziany w terminie  do dwóch tygodni.

2. Sprawdziany, z których uczeń otrzymał ocena niedostateczną lub dopuszczającą uczeń ma prawo poprawić w ciągu tygodnia od otrzymania sprawdzianu. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę z poprawianego sprawdzianu.

3. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania w ciągu tygodnia od daty powrotu do szkoły.

 

SPOSÓB USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

 

Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności: sprawdziany odpowiedzi ustne i kartkówki, aktywność na zajęciach, aktywność pozalekcyjna, prace domowe i prace długoterminowe itp. posługiwanie się pomocami naukowymi (oś czasu, mapy, atlasy, słowniki itp.) prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.

Klasyfikacji semestralnej i końcowo rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych .

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - nie opanował treści koniecznych, - ma bardzo poważne braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, uniemożliwiające dalszą naukę, - nie przejawia chęci przyswajania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem, - nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, - notorycznie nie odrabia pracy domowej.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - wykazuje elementarną znajomość pojęć i faktów historycznych, - ma duże braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je nadrobić, - rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, - przejawia gotowość i chęć do przyjmowania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem. - stara się prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń, - stara się czytać zagadnienia zawarte w podręczniku i wyróżnia fakty najistotniejsze, - raczej odrabia zadania domowe.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - opanował treści przewidziane w programie nauczania na poziomie podstawowym, - rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o podstawowym stopniu trudności i niewielkim stopniu złożoności- ocenia wydarzenie historyczne i opisuje z pomocą nauczyciela oraz pomocy dydaktycznych, - zna podstawowe pojęcia historyczne, - posiada znajomość podstawowej wiedzy faktograficznej, - próbuje porównywać, selekcjonować i klasyfikować fakty i informacje, - odczytuje wydarzenia z osi czasu, - określa wiek zdarzenia i zna ważne daty,

- dostrzega podstawowe związki pomiędzy różnymi faktami historycznymi, - wykazuje minimalną aktywność na lekcji - odrabia prace domowe - poprawnie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: - potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym i wykonuje zadania o średnim stopniu trudności i złożoności, - poprawnie ocenia i opisuje wydarzenie historyczne, - wykazuje dużą znajomość faktów, pojęć i postaci historycznych, - ustnie i pisemnie stosuje terminy i pojęcia historyczne, - dokonuje uporządkowanej charakterystyki dziejów, - wykazuje się dużą znajomością dat, - prawidłowo posługuje się osią czasu- nanosi daty, określa wiek itp. - poprawnie posługuje się mapą, - rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł wiedzy, - efektywnie współpracuje w zespole i dość aktywnie pracuje w grupie, - bierze udział w dyskusjach, wymianie poglądów.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania historii, - sprawnie posługuje się wiadomościami łączy, analizuje i opisuje fakty i wydarzenia w oparciu o znajomość dat, postaci i pojęć historycznych, - stosuje chronologię i hierarchię treści, - rozwiązuje samodzielnie problemy, potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty i zjawiska historyczne, - posiada uporządkowaną wiedzę na temat epok historycznych i ich dążeń, idei, kultury materialnej i duchowej oraz problemów społecznych i gospodarczo- politycznych,

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę w ocenie bieżących wydarzeń, - biegle posługuje się mapą, - umiejętnie analizuje teksty źródłowe, - umie bronić swoich poglądów, - wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - w wysokim stopniu opanował treści programowe, - umie formułować oryginalne wnioski, hierarchizować i selekcjonować nabytą wiedzę, - bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, - samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania. Warunkiem uzyskania oceny celującej śródrocznej oraz rocznej jest posiadanie przez ucznia najwyższych ocen ze sprawdzianów celujących oraz bardzo dobrych  oraz udział w konkursach przedmiotowych i uzyskiwanie  wysokich lokat!

 

Ocena śródroczna i roczna jest efektem pracy i nauki ucznia podczas całego semestru oraz roku szkolnego- nie uwzględnia się możliwości poprawiania ocen pod koniec roku lub półrocza.