Język angielski

Szczegółowy system oceniania i kryteria ocen z języka angielskiego dla kl. IV-VI.

 

 

 

 

1.Postępy nauczania i osiągnięcia uczniów oceniane są na podstawie:

 

 prac klasowych: testów osiągnięć – np. na zakończenie rozdziału, testów semestralnych i testu końcowego;

 

 kartkówek – zapowiedzianych i niezapowiedzianych krótkich testów, sprawdzających stopień opanowania materiału z 1-3 ostatnich lekcji;

 

 prac domowych;

 

 prac pisemnych;

 

 odpowiedzi ustnych;

 

 prac projektowych (oceniając zarówno proces ich powstawania, jak i sam produkt);

 

 bieżącej obserwacji aktywności na zajęciach;

 

 

Ocena śródroczna i roczna jest efektem pracy i nauki ucznia podczas całego semestru oraz roku szkolnego- nie uwzględnia się możliwości poprawiania ocen pod koniec roku lub półrocza.

 

2. Kontrakt

 

1. System oceniania jest oparty na zasadzie sprawiedliwości.

2. Ocenianiu podlegają następujące rodzaje aktywności ucznia: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia wykonywane w klasie, prace projektowe indywidualne i grupowe, zeszyt, umiejętność samodzielnego uczenia się i samooceny postępów nauczania, pilność.

3. Uczeń oceniany jest na dwa sposoby:

a) na bieżąco:

- by pomoc mu rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe punkty oraz dać mu wyraźne wskazówki, nad czym powinien więcej pracować (ustalanie obszarów pracy wyrównawczej i pomocy);

- by przekazać rodzicom / opiekunom informacje o jego postępach, mocnych i słabych stronach, a także wskazać, w jaki sposób powinien pracować, aby osiągnąć poprawę;

- by dać nauczycielowi informację zwrotną na temat efektywności jego nauczania, właściwości doboru materiałów, oraz by pomóc w adaptowaniu planu nauczania, jeśli zachodzi taka potrzeba;

b) okresowo:

- by przekazać uczniowi, rodzicom / opiekunom i nauczycielom obraz postępów, aktywności i osiągnięć w języku angielskim pod koniec pewnej części programu nauki (np. koniec semestru / roku szkolnego /danego cyklu nauczania);

- by dostarczyć informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki.

4. Kontroli postępów nauczania dokonuje się:

a) przy pomocy obiektywnych sprawdzianów lub testów;

b) poprzez obserwacje innych rodzajów aktywności ucznia, według załączonych kryteriów.

5. Uczeń ma prawo poprawić lub zaliczyć pracę klasowa w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, ale tylko jeden raz. Dotyczy to również sprawdzianów, na których uczeń był nieobecny.

6. W ciągu semestru przewiduje się dłuższe sprawdziany po każdym rozdziale,  zapowiadane uczniom min. tydzień przed planowanym terminem.

7. Kartkówki sprawdzają wiadomości z bieżącego działu i nie muszą być zapowiadane. Jeżeli uczeń był nieobecny na kartkówce, odpowiedni materiał może zaliczyć w formie odpowiedzi ustnej.

8. Poprawione prace pisemne uczeń dostaje do wglądu nie później niż w tydzień po przeprowadzeniu sprawdzianu.

9. Ocenę za pracę w grupie i pilność przyznaje się na koniec semestru.

10. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w ciągu semestru, co zostaje odnotowane przez nauczyciela w karcie obserwacji ucznia przed rozpoczęciem danej lekcji. Nie obejmuje to zwolnienia z pisania zapowiedzianej pracy klasowej.

11. Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% lekcji, może być niesklasyfikowany z języka angielskiego.

12. Uczeń z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat specyficznych trudności w uczeniu się, pisze prace klasowe, kartkówki i prace domowe dostosowane do swoich potrzeb i możliwości.

13. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczy się według odrębnego programu. Oceniany jest zgodnie z wkładem pracy i wysiłkiem proporcjonalnym do swoich możliwości.

14. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie warunki konieczne do uzyskania oceny bardzo dobrej, a dodatkowo wykazuje się wiedzą znacznie wykraczającą poza program nauczania obowiązujący na jego poziomie, wykonuje ciekawe pomoce naukowe lub interdyscyplinarne prace projektowe oraz bierze udział w konkursach przedmiotowych i odnosi w nich sukcesy.

15. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczającej, nie wykorzystuje pomocy w postaci zajęć wyrównawczych, pracuje poniżej swoich możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości.

16. Podane poniżej kryteria ocen stosuje się w połączeniu z treściami przewidzianymi w rozkładach materiału na dany semestr / rok nauczania w oparciu o wybrany i zatwierdzony przez dyrektora szkoły program nauczania.


3. Szczegółowe kryteria oceniania

 

Skala ocen

Gramatyka i słownictwo

Umiejętności ucznia:

6

 uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału oraz zna niektóre wykraczające poza jego ramy

 z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

 posiada bogaty zasób słownictwa, wykraczający poza program nauczania i potrafi go wykorzystać w praktyce

 zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i wiele wyrażeń z innych źródeł, jak prasa, telewizja i Internet

 wykonuje starannie dodatkowe prace projektowe o wyjątkowych walorach językowych

 bardzo chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace domowe wykraczające poza wymagany poziom

 niezwykle aktywnie prezentuje swoje wiadomości i umiejętności podczas lekcji

5

 uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału

 buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym

i logicznym

 zna słownictwo określone programem nauczania i potrafi je wykorzystać

w praktyce

 czasami wykonuje dodatkowe prace projektowe

 zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace projektowe

 bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach

4

 prawidłowo operuje większością struktur gramatycznych określonych w rozkładzie materiału

 buduje zdania, które są na ogół spójne i poprawne pod względem gramatycznym

i logicznym

 zna większość słów i zwrotów określonych w programie i zazwyczaj poprawnie używa ich w praktyce

 przeważnie prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace projektowe

 przeważnie chętnie uczestniczy w zajęciach

3

 zna i potrafi operować niektórymi prostymi strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału

 buduje zdania, które nie zawsze są spójne - zdania zawierają błędy gramatyczne

i logiczne, które czasami zakłócają sens przekazu

 na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, choć w ograniczonym zakresie

 nieregularnie wykonuje prace domowe i projektowe – prace zawierają błędy

 rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach

2

 słabo zna struktury gramatyczne określone w rozkładzie materiału i ma problemy z wykorzystaniem ich w praktyce

 zdania, które buduje są mało zrozumiałe i na ogół niespójne pod względem gramatycznym i logicznym – uczeń niechętnie przystępuje do samodzielnej pracy

 dysponuje bardzo ograniczonym słownictwem

 potrzebuje pomocy nauczyciela przy wykonywaniu prostych zadań gramatycznych i leksykalnych

 sporadycznie odrabia prace domowe i projektowe

 nie uczestniczy aktywnie w zajęciach – nie zgłasza się do zadań, a zmuszany do odpowiedzi, popełnia wiele błędów

1

 nie opanował podstawowych zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału

 nie zna podstawowych słów i wyrażeń

 nie potrafi budować prostych zdań, nawet z pomocą nauczyciela

 bardzo rzadko odrabia prace domowe lub projektowe, które zawsze zawierają błędy uniemożliwiające zrozumienie treści

 

Skala ocen

Czytanie

Umiejętności ucznia:

6

 regularnie czyta dla przyjemności dodatkowe teksty takie jak: artykuły anglojęzyczne, komiksy, krótkie czytanki i książki w uproszonych wersjach

 rozumie przeczytane teksty – z łatwością wybiera odpowiednie informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, bez problemu określa intencje autora

 na podstawie przeczytanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać zadania sprawdzające każdego typu i potrafi zawsze uzasadnić swoją decyzję

 zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów

 technika czytania – czyta bezbłędnie również podczas lekcji (bez przygotowania)

 podczas lekcji bardzo chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

5

 czyta dla przyjemności teksty zawarte w podręczniku i czasami czyta dla przyjemności teksty dodatkowe, np.: instrukcje do gier, czasopisma anglojęzyczne, książki w uproszonych wersjach

 rozumie przeczytane teksty – potrafi wybrać właściwe informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, określa intencje autora

 na podstawie przeczytanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające różnego typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań i potrafi uzasadnić swoją decyzję

 zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów

 technika czytania – czyta prawidłowo

 podczas lekcji chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

4

 rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, czasami popełnia błędy przy wyborze właściwych informacji z tekstu, zazwyczaj rozumie kontekst sytuacyjny, czasami ma problem z określeniem intencji autora

 czasami popełnia błędy przy wykonywaniu zadań sprawdzających rozumienie tekstu typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, choć przeważnie potrafi uzasadnić swoją decyzję

 przeważnie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów

 technika czytania – czyta popełniając nieliczne błędy

 podczas lekcji raczej chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

3

 nie rozumie całego tekstu, ale jest w stanie uchwycić jego ogólny sens, potrafi znaleźć tylko niektóre z potrzebnych informacji, nie zawsze rozumie kontekst sytuacyjny i ma problem z określeniem intencji autora

 popełnia liczne błędy przy wykonywaniu prostych zadań sprawdzających bardziej szczegółowe rozumienie tekstu typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań – czasami potrafi uzasadnić swoją decyzję

 czasami ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów

 technika czytania – czyta popełniając liczne błędy

 czasami zgłasza się do czytania podczas lekcji

2

 z czytanego tekstu jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy lub najprostsze zwroty

 nawet z pomocą nauczyciela ma poważny problem z wykonaniem najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia ogólnego

 przy wykonywaniu najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia szczegółowego, typu: ustalanie kolejności wydarzeń, określanie prawdziwości zdań – najczęściej zgaduje i nie potrafi uzasadnić swojej decyzji

 sporadycznie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów

 technika czytania – czyta niechętnie popełniając bardzo liczne błędy

1

 zwykle nie czyta tekstów zawartych w podręczniku

 jeśli czyta to nie rozumie sensu większości przeczytanego tekstu i nie potrafi skorzystać z żadnych zawartych w nim informacji

 nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia tekstu

 niekiedy rozumie jedynie pojedyncze wyrazy

 nie ćwiczy w domu czytania zadanych tekstów

 technika czytania – czyta bardzo niechętnie, popełniając bardzo liczne, rażące błędy, uniemożliwiające zrozumienie

 

Skala ocen

Słuchanie

Umiejętności ucznia:

6

 potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych wykraczających poza materiał zawarty w podręczniku takich jak: piosenki, filmy, proste skecze

 rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować

 potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

 potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego i właściwie na nie zareagować

 na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać wszystkie zadania sprawdzające różnego typu – zawsze potrafi uzasadnić swój wybór

 z łatwością rozróżnia dźwięki i intonację

 bardzo aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

5

 potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku

 rozumie zdecydowaną większość poleceń nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować

 potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

 na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – uczeń potrafi uzasadnić swój wybór

 rozróżnia dźwięki i intonację

 aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

4

 potrafi zrozumieć sens większości różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku

 rozumie większość poleceń nauczyciela i zazwyczaj potrafi prawidłowo na nie

zareagować

 zazwyczaj potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

 na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać większość zadań sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – zazwyczaj potrafi uzasadnić swoją decyzję

 rozróżnia większość dźwięków

 przeważnie aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

3

 potrafi zrozumieć sens niektórych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku

 nie rozumie całego tekstu i nie jest w stanie zawsze uchwycić jego ogólny sens

 nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela i nie zawsze potrafi na nie odpowiednio zareagować

 nie zawsze rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego

 na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać niektóre zadania sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – popełnia przy tym błędy i nie zawsze jest w stanie uzasadnić swój wybór

 mało aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania, ma problemy

z koncentracją przy wykonywaniu zadań ze słuchu

2

 nie potrafi zrozumieć sensu większości rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku

 zwykle nie rozumie tekstu i nie jest w stanie uchwycić jego sensu

 zwykle nie rozumie poleceń nauczyciela i nie potrafi na nie zareagować

 sporadycznie rozpoznaje reakcje i uczucia mówiącego

 na podstawie wysłuchanego tekstu ma poważny problem z wykonaniem zadań sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – zwykle zgaduje, popełniając przy tym bardzo liczne błędy, potrzebuje pomocy

 zwykle nie rozróżnia dźwięków

 uczeń nie jest aktywny i nie koncentruje się podczas wykonywania zadań ze słuchu

1

 nawet z pomocą nauczyciela i kilkakrotnym powtarzaniu nagrania nie rozumie jakichkolwiek rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku

 nie rozumie żadnych poleceń nauczyciela, nawet najprostszych i z podpowiedziami

 jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy, lecz nie potrafi na ich podstawie zrozumieć ogólnego sensu wypowiedzi

 nie rozpoznaje uczuć i reakcji mówiącego

 błędnie rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, nawet z pomocą nauczyciela

 nie rozróżnia dźwięków

 uczeń nie jest aktywny podczas zajęć, ponieważ nie rozumie tego, co słyszy

 

Skala ocen

Mówienie

Umiejętności ucznia:

6

 swobodnie i bardzo chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dużą dokładność językową i zasób słownictwa

 poziom wypowiedzi wykracza poza wymagania programowe

 ma bardzo dobrą wymowę i można go łatwo zrozumieć

 w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze bardzo aktywny i zaangażowany

 w sposób naturalny i spontaniczny niezwykle chętnie wypowiada się na różne tematy

5

 dość swobodnie i chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dokładność językową

 potrafi dość płynnie i bez zahamowań mówić na tematy określone w rozkładzie materiału

 dysponuje pełnym zakresem słownictwa opisanym w rozkładzie materiału

 ma prawidłową wymowę i można go łatwo zrozumieć

 w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze aktywny i zaangażowany

 w sposób naturalny i spontaniczny bardzo chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy

4

 mówi z lekkim wahaniem, dość spójnie, w miarę poprawnym językiem

 dysponuje słownictwem wystarczającym do dość swobodnej interakcji w zakresie opisanym w rozkładzie materiału

 można go zazwyczaj zrozumieć

 potrafi włączyć się do rozmowy

 w zadaniach komunikacyjnych jest raczej aktywny

 na ogół w naturalny sposób chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy

3

 uczeń mówi z wyraźnym wahaniem, raczej niespójnie i niepełnymi zdaniami

 posługując się językiem, popełnia liczne błędy, które czasem zakłócają przekaz

 wypowiada się tylko na wybrane zagadnienia opisane w rozkładzie materiału

 w zadaniach komunikacyjnych jest rzadko aktywny, często ułatwia sobie pracę, posługując się językiem ojczystym

 rzadko wypowiada się podczas lekcji, zapytany popełnia dużo błędów językowych

2

 uczeń wypowiada się sporadycznie, nie z własnej inicjatywy

 popełnia wiele błędów uniemożliwiających zrozumienie

 czasami wypowiada jedynie pojedyncze słowa lub podstawowe zwroty

 czasami przy pomocy nauczyciela bierze udział w zadaniach komunikacyjnych, lecz na ogół nie jest aktywny, zwykle nie interesuje go praca zespołu, a nawet

potrafi ją dezorganizować

 nie zabiera głosu w rozmowie

1

 uczeń ma ogromny problem, aby wypowiedzieć się na jakikolwiek, nawet najprostszy temat, nawet przy pomocy nauczyciela

 wypowiadając się popełnia bardzo liczne błędy, przez co jego wypowiedź jest niezrozumiała, niespójna i nie zawsze na temat

 zwykle nie potrafi odpowiedzieć na krótkie, bardzo łatwe pytania nauczyciela nawet kierowany podpowiedziami z jego strony

 prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie

 

Skala ocen

Pisanie

Umiejętności ucznia:

6

 wykonuje nieobowiązkowe prace pisemne – pisze dla przyjemności, np.: prowadzi pamiętnik, blog lub koresponduje z rówieśnikami z zagranicy

 pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno-leksykalnym

 pisze spójnie, bez błędów w pisowni i interpunkcji

 bardzo chętnie wykonuje zarówno pisemne prace projektowe zawarte

w podręczniku, jak i te z dodatkowych źródeł

 poziom prac wykracza poza wymagany materiał

 bardzo chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe, które wykraczają poza wymagany poziom

5

 wyczerpująco wykonuje prace pisemne na tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału

 potrafi w spójny sposób zorganizować swoją wypowiedz

 pisząc, wykorzystuje bogaty zasób środków gramatyczno-leksykalnych

 popełnia nieliczne, mało znaczące błędy w pisowni

i interpunkcji

 chętnie wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku

 zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe

4

 prace pisemne są dość obszerne ale nie zawsze wyczerpujące

 wypowiedzi pisemne zawierają nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne, które na ogół nie zakłócają przekazu

 pisze nie zawsze spójnie, czasami z błędami w pisowni i interpunkcji

 czasami wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku

 przeważnie wykonuje prawidłowo prace domowe

3

 pisze prace pisemne, które są mało rozbudowane, nie zawsze na temat

 stosuje ograniczony zakres słownictwa i struktur językowych

 wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczno-leksykalne, które niekiedy zakłócają przekaz

 tekst nie jest spójny, zawiera liczne błędy w pisowni i interpunkcji

 czasami wykonuje prace domowe, które zawierają błędy

2

 uczeń pisze sporadycznie i niechętnie

 prace pisemne są ubogie w struktury gramatyczno-leksykalne

 pisanie prac sprawia duże trudności, nawet z pomocą nauczyciela

 pisze niespójne, z dużą ilością błędów językowych, które bardzo często zakłócają przekaz

 teksty są źle zorganizowane i chaotyczne

 popełnia szereg błędów przy przepisywaniu z tablicy

 rzadko odrabia prace domowe

1

 nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wypowiedzieć się pisemnie na większość tematów zawartych w rozkładzie materiału

 jeśli pisze, to prace ucznia są nieczytelne lub zawierają tak dużo błędów gramatyczno-leksykalnych, że przekaz staje się niezrozumiały

 ma problemy przy przepisywaniu z tablicy

 teksty są bardzo źle zorganizowane i chaotyczne

 zwykle nie prowadzi zeszytu bądź robi to w sposób bardzo niedbały

 nie odrabia nawet najprostszych prac domowych - jeśli je wykona, obfitują one

w rażące błędy, które uniemożliwiają zrozumienie treści

 

 Sprawdziany

Progi procentowe zgodnie z wytycznymi WSO.  Poniższa tabela ilustruje podział punktacji z testów / sprawdzianów, odpowiednio do oceny.

 

 

%

Ocena bdb +zadanie dodatkowe na teście

91-100

76- 90

56- 75

41-55

0-40

 

Ocena

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny