REKRUTACJA

 

Procedura przyjęcia dziecka w roku szkolnym 2019/20

 

do Szkoły Podstawowej  im. św. Kingi w Łukowej

 

 

Zapisu dzieci do  Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Łukowej dokonuje się z zachowaniem następujących zasad i regulaminu rekrutacji:

1.    DO KLASY PIERWSZEJ są przyjmowane:

       1) dzieci siedmioletnie urodzone do 31.12.2012r.:

           a) zameldowane i zamieszkujące w obwodzie szkoły,

           b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła  dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców   (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.

      2) na wniosek rodziców naukę może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat - decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2.   Terminy rekrutacji i wymagane dokumenty.

        1) Terminy rekrutacji:

             a)   od 4 marca do 29 marca  2019r. - składanie wniosków o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej;

             b)   do 8  kwietnia 2019r.  - weryfikacja wniosków;

             c)   10 kwietnia 2019r. - podanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych;

             d)   od 10 do 17 kwietnia 2019r. - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

             e)   26 kwietnia 2019r. - podanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

             f)    od 19 do 21 sierpnia 2019r.-  składanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej;

             g)   do 23 sierpnia2019r. - weryfikacja wniosków,

             h)   26 sierpnia 2019r.  - podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

             i)   od 26 do 27 sierpnia 2019r.- potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

             j)   28 sierpnia 2019r.- podanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

        2) Wymagane dokumenty:

            a)    karta zgłoszenia dziecka do szkoły – załącznik  nr 1:

            b)    wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły ( oprócz karty) – załącznik nr 2 (dot. dzieci zameldowanych poza obwodem);

            c)    oświadczenie  - potwierdzenie  woli przyjęcia – zał. nr 3;

Dokumenty składa w gabinecie dyrektora rodzic ( opiekun prawny).

3.  W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka  w szkole poza obwodem,  rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są  do powiadomienia  dyrektora szkoły obwodowej  o miejscu realizacji przez ich dziecko obowiązku szkolnego.

4. W przypadku dzieci zameldowanych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Łukowej, a zapisanych do innych szkół lub przedszkoli – rodzice powinni zawiadomić o tym dyrektora szkoły obwodowej.

5. Rodzice  (prawni opiekunowie) dzieci, które nie zostały przyjęte mogą  wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.