REGULAMIN

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

w Szkole Podstawowej im. św. Kingi w Łukowej

na rok szkolny 2021/2022

 1. Kandydaci zameldowani w obwodzie Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Łukowej są przyjmowani z urzędu.
 2. Kandydaci zameldowani poza obwodem Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Łukowej są przyjmowani po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wg kryteriów przedstawionych w tabeli.
  1. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
  2. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna ustala kolejność kwalifikacji.
  3. Komisja rekrutacyjna może określić wykaz dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów.
  4. W przypadku nieprzedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych przez komisję rekrutacyjną - potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.
  5. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
  6. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

Lp.

Kryterium

Punkty

Dokumenty konieczne do   potwierdzenia kryterium

1.

Dziecko zamieszkałe w obwodzie sąsiadującym bezpośrednio z obwodem wybranej szkoły.

10

Oświadczenie rodzica

2.

Rodzeństwo kandydata realizuje lub realizowało obowiązek szkolny w tej samej szkole.

10

Dane potwierdza dyrektor szkoły

3.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole.

10

Dane potwierdza dyrektor szkoły

4.

Miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły.

10

Oświadczenie rodzica

5.

Wskazanie przez rodzica przy rozliczeniu podatku dochodowego adresu zamieszkania na terenie Gminy Lisia Góra.

50

Oświadczenie rodzica