Język polski kl. IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

NOWE Słowa na start! klasa 4

 

Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Lidii Bancerz, będącym propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku NOWE Słowa na start! w klasie 4. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.

 

 

Numer i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

 

 

Uczeń:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, oraz:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, oraz:

2.

Rodzinne spotkania

• wymienia kolory znajdujące się na obrazie

• wymienia postaci występujące na obrazie

 

• prezentuje postacie przedstawione na obrazie

• określa czas i miejsce sytuacji przedstawionej na obrazie

 

• określa dominujące na obrazie kolory

• opisuje sytuację przedstawioną na obrazie

 

• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu

• opowiada w kilku zdaniach o sytuacji przedstawionej na obrazie

• proponuje tematy rozmów postaci przedstawionych na obrazie

• określa nastrój obrazu i uzasadnia swoją wypowiedź

• opowiada o sposobach spędzania wolnego czasu ze swoją rodziną

• przedstawia własne zdanie na temat sytuacji sprzyjających zacieśnianiu więzi rodzinnych

3.

Witam w moim domu

• czyta wiersz głośno

• wymienia bohaterów wiersza

• nazywa wers i strofę

• odtwarza wiersz z pamięci

 

• czyta wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawia bohaterów utworu

• wskazuje w tekście wiersza wers i strofę

• wygłasza wiersz z pamięci

• czyta wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określa temat wiersza

• określa dwie cechy gospodarza i dwie cechy gościa

• opowiada w 2–3 zdaniach o sytuacji przedstawionej w wierszu

• wygłasza z pamięci wiersz w odpowiednim tempie, z prawidłową dykcją

• czyta wiersz, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określa cechy gospodarza i cechy gościa

• opowiada w ciekawy sposób o sytuacji przedstawionej w wierszu

• deklamuje wiersz odpowiednio modulując głos i dokonując interpretacji głosowej

• prezentuje informacje o autorze wiersza

• określa zasady gościnności

• przedstawia w nietypowy sposób swój dom, domowników i ulubione przedmioty

4.

Co wiesz o swojej rodzinie?

• czyta głośno

• wymienia bohaterów utworu

• podejmuje próbę sporządzenia notatki w formie schematu

• czyta głośno i cicho

• przedstawia bohaterów utworu

• sporządza niepełną notatkę o bohaterze utworu w formie schematu

• czyta głośno, wyraźnie, oraz cicho

• określa narratora

• opowiada w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• sporządza notatkę o bohaterze utworu w formie schematu

• czyta głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiada w ciekawy sposób o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• sporządza notatkę o bohaterach utworu w formie schematów

• wyjaśnia, jak rozumie ostatnie wersy utworu

• prezentuje informacje o autorze

• wyjaśnia pojęcie drzewa genealogicznego

• prezentuje informacje o swojej rodzinie w formie drzewa genealogicznego

5.

Jak napisać kartkę z życzeniami lub pozdrowieniami?

• poprawnie zapisuje miejscowość i datę

• podejmuje próbę napisania życzeń lub pozdrowień

• poprawnie zapisuje adres

• redaguje życzenia lub pozdrowienia według wzoru

• stosuje zwroty do adresata

• redaguje życzenia lub pozdrowienia

• redaguje życzenia lub pozdrowienia odpowiednie do sytuacji i adresata

• wskazuje różnice między SMS-em a kartką pocztową

• stosuje emotikony

• redaguje poprawnie pod względem językowym, ortograficznym i kompozycyjnym kartkę pocztową z życzeniami lub pozdrowieniami w związku z określoną sytuacją

6., 7.

Co wiemy o głoskach, literach i sylabach?

• wymienia litery w kolejności alfabetycznej

• dzieli wyrazy na sylaby

• porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej

• poprawnie dzieli wyrazy na sylaby

• odróżnia głoski i litery

• określa liczbę liter i głosek w podanych wyrazach

• poprawnie przenosi wyrazy do następnej linii

• odróżnia samogłoski i spółgłoski

• bezbłędnie odróżnia samogłoski i spółgłoski

• korzysta ze słownika ortograficznego

• sprawnie korzysta ze słownika ortograficznego

• korzysta z katalogu bibliotecznego

8.

Jak korzystać ze słownika?

• wyszukuje wyrazy w słowniku języka polskiego i słowniku ortograficznym

 

• odczytuje definicje wyrazów w słowniku języka polskiego

 

• odczytuje skróty i oznaczenia słownikowe

• korzysta ze słownika ortograficznego

• podejmuje próby korzystania ze słownika języka polskiego

• korzysta ze słownika ortograficznego i słownika języka polskiego

• podejmuje próby korzystania z internetowych wersji słowników

• samodzielnie i sprawnie korzysta ze słownika ortograficznego i słownika języka polskiego

• korzysta z internetowych wersji słowników

9.

Jak się porozumiewamy?

• wskazuje nadawcę i odbiorcę komunikatu

• odczytuje najczęściej występujące znaki graficzne i symbole

• odróżnia komunikaty słowne, graficzne i dźwiękowe

• odczytuje znaki graficzne i symbole

• odczytuje informacje przekazywane za pomocą gestów i mimiki

• przekazuje określone informacje odpowiednimi gestami i mimiką

• projektuje znaki graficzne przekazujące określone informacje

• przekazuje i odczytuje podstawowe słowa w języku migowym

10.

Oznajmiam, pytam, rozkazuję…

• buduje zdania

• rozróżnia zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące

• buduje poprawnie proste zdania

• buduje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące

• buduje poprawnie zdania

• przekształca zdania oznajmujące w zdania pytające

• przekształca zdania rozkazujące tak, by wyrażały prośbę

• stosuje różne rodzaje zdań w zależności od zamierzonego celu

11.

O czym rozmawiali pani Kropka i pan Przecinek?

• wskazuje znaki interpunkcyjne: kropkę, pytajnik, wykrzyknik

• stosuje kropkę na końcu zdania

• stosuje znaki interpunkcyjne: kropkę, wykrzyknik, pytajnik

• poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne: kropkę, wykrzyknik, pytajnik

• określa różnicę w treści zdania w zależności od zastosowanego znaku interpunkcyjnego: kropki, wykrzyknika, pytajnika

• redaguje krótki dialog złożony z różnych rodzajów zdań i poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne

12.

List Karolka

• czyta głośno

• wymienia bohaterów utworu

• wymienia wydarzenia przedstawione w utworze

• czyta głośno i cicho

• przedstawia bohaterów utworu

• formułuje 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czyta głośno, wyraźnie, oraz cicho

• określa narratora

• opowiada w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa 2–3 cechy bohatera

• czyta głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiada w ciekawy sposób o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa cechy bohatera

• przedstawia swoją opinię o bohaterze i jego zachowaniu

• porównuje doświadczenia bohatera z własnymi

• samodzielnie formułuje zasady dobrego zachowania

• przedstawia pomysły na ciekawe spędzanie wolnego czasu

13-14.

Jak napisać list?

• poprawnie zapisuje miejscowość i datę

• wymienia elementy listu

• podejmuje próbę napisania listu

• stosuje zwrot do adresata

• redaguje list według wzoru

• stosuje zwroty do adresata

• stosuje zwroty grzecznościowe

• redaguje list do kolegi

• stosuje różne zwroty do adresata

• dzieli tekst na akapity

• redaguje list do określonego adresata na podany temat

• samodzielnie, zgodnie z wymogami tej formy wypowiedzi, redaguje poprawny i wyczerpujący list

15-16.

Do czego służy rzeczownik i przez co się odmienia?

• wskazuje rzeczowniki wśród innych części mowy

• podaje liczby, rodzaje i przypadki rzeczownika

• określa rodzaj rzeczownika

• odmienia rzeczownik przez liczby i przypadki

• stosuje rzeczowniki w odpowiednich formach

• określa przypadek i liczbę danego rzeczownika

• rozpoznaje rodzaj rzeczowników sprawiających trudności, np. pomarańcza, kontrola, kafelek

• poprawnie używa różnych form rzeczowników sprawiających trudności, a w przypadku wątpliwości korzysta ze słownika

17.

Dlaczego pani Słowikowa płakała?

• czyta wiersz głośno

• wymienia bohaterów wiersza

• dzieli wiersz na wersy, strofy,

• wskazuje rymy, epitety

• odtwarza wiersz z pamięci

• czyta wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawia bohaterów utworu

• wskazuje w tekście wiersza wers, strofę, rym

• wygłasza z pamięci wiersz

• czyta wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określa temat wiersza

• wypisuje z wiersza przykłady rymów

• określa 2–3 cechy bohaterów wiersza

• opowiada w 2–3 zdaniach o sytuacji przedstawionej w wierszu

• wskazuje w tekście wiersza epitety

• wygłasza z pamięci wiersz w odpowiednim tempie, z prawidłową dykcją

• czyta wiersz, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określa cechy bohaterów wiersza

• opowiada w ciekawy sposób o sytuacji przedstawionej w wierszu

• proponuje własne epitety

• deklamuje wiersz, odpowiednio modulując głos i dokonując interpretacji głosowej

• prezentuje informacje o autorze wiersza

• przedstawia własne propozycje nazw oryginalnych dań

18.

Dorośli i dzieci

• czyta głośno

• wymienia bohaterów utworu

• wymienia wydarzenia przedstawione w utworze

• czyta głośno i cicho

• przedstawia bohaterów utworu

• formułuje 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czyta głośno, wyraźnie, oraz cicho

• określa narratora

• opowiada w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa 2–3 cechy bohatera

• wyszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie słowa rytuał

• czyta głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określa narratora

• opowiada w ciekawy sposób o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa cechy bohatera

• przedstawia swoją opinię o bohaterze i jego zachowaniu

• porównuje doświadczenia bohatera z własnymi

• prezentuje informacje o autorze utworu

• sporządza notatkę o szkolnych albo rodzinnych rytuałach i wyjaśnia, czemu one służą

19.

„Wszystko jest poezją, każdy jest poetą”

• czyta wiersz głośno

• wymienia bohaterów wiersza

• rozpoznaje wersy, strofy, epitety

• czyta wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawia bohaterów utworu

• wskazuje w tekście wiersza wers, strofę, epitet

• czyta wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określa temat wiersza

• przedstawia osobę mówiącą w wierszu

• określa kilka cech bohaterki utworu

• opowiada w 2–3 zdaniach o bohaterce utworu

• wskazuje w tekście wiersza epitety

• czyta wiersz, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określa cechy bohaterki utworu

• opowiada w ciekawy sposób o bohaterce wiersza

• określa nastrój utworu

• tworzy poetyckie określenia dla zjawisk przyrody przedstawionych na zdjęciach

20.

Kto się czubi, ten się lubi

• czyta głośno

• wymienia bohaterów utworu

• wymienia wydarzenia przedstawione w utworze

• czyta głośno i cicho

• przedstawia bohaterów utworu

• formułuje 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czyta głośno, wyraźnie, oraz cicho

• określa osobę opowiadającą o przedstawionych wydarzeniach

• opowiada w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa 2–3 cechy bohaterki

• wyszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie słowa anagram

• czyta głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiada w ciekawy sposób o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa cechy bohaterki

• przedstawia swoją opinię o bohaterce i jej zachowaniu

• porównuje doświadczenia bohaterki z własnymi

• opowiada w ciekawy sposób o swoich relacjach z rodzeństwem lub przyjaciółmi

• układa własne anagramy

21-23.

Znam zasady – piszę bezbłędnie!

• wymienia zasady ortograficzne pisowni ó i u

• poprawnie zapisuje wyrazy zakończone na: -ów, -ówka, -ówna

• stosuje zasady ortograficzne pisowni ó i u

• tworzy formy pokrewne i poprawnie zapisuje wyrazy z ó wymiennym

• poprawnie zapisuje wyrazy zakończone na: -uj, -uje, -unek, -us, -usz, -uch, -ura, -ulec

• korzysta ze słownika ortograficznego

• poprawnie zapisuje wyrazy z ó niewymiennym

• samodzielnie i sprawnie korzysta ze słownika ortograficznego

• poprawnie zapisuje wszystkie wyrazy z trudnością ortograficzną (pisownia ó i u)

24-25. Podsumowanie wiadomości z rozdziału 1.

26. Wspólne zabawy

• wymienia kolory znajdujące się na obrazie

• wymienia postaci występujące na obrazie

• prezentuje postacie przedstawione na obrazie

• określa czas i miejsce sytuacji przedstawionej na obrazie

• określa kolory dominujące na obrazie

• określa źródło światła

• opisuje sytuację przedstawioną na obrazie

• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu

• opowiada w kilku zdaniach o sytuacji przedstawionej na obrazie

• proponuje tematy rozmów postaci przedstawionych na obrazie

• określa nastrój obrazu i uczucia, jakie wywołuje, oraz uzasadnia swoją wypowiedź

• opowiada o innych sposobach spędzania wolnego czasu w gronie rówieśników

• omawia elementy sztuki plastycznej: plan, barwy, kompozycję, światło, ruch

27.

Na skrzydłach marzeń

• czyta wiersz głośno

• określa bohatera wiersza

• wyjaśnia, czym jest wers i epitet

• wyjaśnia, czym jest ożywienie

• czyta wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawia bohatera utworu

• wskazuje w tekście wiersza wers i epitet

• rozpoznaje w tekście ożywienie

• czyta wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określa temat wiersza

• przedstawia osobę mówiącą w wierszu

• określa kilka cech bohatera utworu

• opowiada w 2–3 zdaniach o bohaterze utworu

• wskazuje w tekście wiersza epitety

• wskazuje w tekście ożywienie

• czyta wiersz, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określa cechy bohatera utworu

• opowiada w ciekawy sposób o bohaterze wiersza i jego marzeniach

• określa nastrój utworu

• wskazuje w tekście ożywienie i wyjaśnia jego funkcję

• prezentuje informacje o autorce wiersza

• wymyśla własne przykłady ożywienia

28.

Pierwszy dzień w nowej szkole

• czyta głośno

• wymienia bohaterów utworu

• wymienia wydarzenia przedstawione w utworze

• czyta głośno i cicho

• przedstawia bohaterów utworu

• formułuje 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czyta głośno, wyraźnie, oraz cicho

• określa osobę opowiadającą o przedstawionych wydarzeniach

• opowiada w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa 2–3 cechy bohaterki

• przedstawia sytuację, w której znalazła się bohaterka

• przedstawia szkołę szwedzką

• czyta głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiada w ciekawy sposób o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa cechy bohaterki

• wyraża swoją opinię o bohaterce, jej sytuacji w nowej szkole i uczuciach, jakich doświadczyła

• porównuje szkoły polską i szwedzką

• przygotowuje w wybranej formie (plakat, film, prezentacja) interesujące informacje o swojej szkole dla rówieśników z innego kraju

29-30.

 

Miły, grzeczny, koleżeński…

• wskazuje przymiotniki wśród innych części mowy

• podaje liczby, rodzaje i przypadki przymiotnika

• odmienia przymiotnik przez liczby i przypadki

• wypisuje z tekstu rzeczowniki wraz z określającymi je przymiotnikami

• stosuje przymiotniki w odpowiednich formach

• odróżnia przymiotniki w rodzaju męskoosobowym i niemęskoosobowym

• określa przypadek, rodzaj i liczbę danego przymiotnika

• określa rodzaj przymiotnika w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej

• w przypadku wątpliwości korzysta z odpowiedniego słownika

• opisuje szkolnego kolegę, używając przymiotników

31.

Wspólna praca w grupie

• czyta głośno

• wymienia bohaterów utworu

• wymienia wydarzenia przedstawione w utworze

• określa narratora

• czyta głośno i cicho

• przedstawia bohaterów utworu

• formułuje 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• podaje nazwy określające narratora uczestniczącego w wydarzeniach i nieuczestniczącego w wydarzeniach

• czyta głośno, wyraźnie, oraz cicho

• określa narratora w tekście utworu

• opowiada w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa 2–3 cechy bohaterów

• czyta głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiada w ciekawy sposób o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa cechy bohaterów

• wyraża swoją opinię o bohaterach i ich zachowaniu

• porównuje doświadczenia bohaterów z własnymi

• prezentuje własne zdanie na temat pracy w grupie

• pracując w grupie, ustala zasady, które powinny obowiązywać podczas wspólnego wykonywania zadań

32.

Czym jest dla mnie książka?

• czyta wiersz głośno

• określa bohatera wiersza

• wie, czym jest wers, strofa

• podaje tytuł i autora swojej ulubionej książki

• czyta wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawia bohatera utworu

• wskazuje w tekście wiersza wers i epitet

• wskazuje wers, który mówi o korzyściach płynących z czytania książek

• przedstawia w 2–3 zdaniach swoją ulubioną książkę

• czyta wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określa temat wiersza

• przedstawia osobę mówiącą w wierszu

• wskazuje wersy, które mówią o korzyściach płynących z czytania książek

• wskazuje w tekście wiersza epitety

• wskazuje w tekście ożywienie

• prezentuje swoją ulubioną książkę

• czyta wiersz, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określa temat wiersza

• przedstawia korzyści płynące z czytania książek

• wskazuje w tekście ożywienie i wyjaśnia jego funkcję

• wyjaśnia sformułowania książka – przyjaciółka, książka czeka

• prezentuje swoje ulubione książki

• wypowiada się na temat swoich doświadczeń czytelniczych

• pisze do gazetki szkolnej informacje o książce, którą warto przeczytać

33.

Jak powstaje książka?

• wymienia osoby tworzące książki i wskazuje je na rysunku

• opisuje pracę poszczególnych osób tworzących książki

• określa cechy osób wykonujących zawody związane z tworzeniem książek

• opowiada w kilku zdaniach, jak powstaje książka

• opowiada w interesujący sposób, jak powstaje książka

• opisuje budowę książki, posługując się odpowiednim słownictwem (strona tytułowa, grzbiet książki itp.)

• samodzielnie wyszukuje informacje w różnych źródłach i przygotowuje prezentację przedstawiającą wybrany zawód związany z procesem powstawania książki

34-35.

Widziałeś Rysia czy rysia?

 

• wymienia zasady ortograficzne pisowni wielką literą imion, nazwisk, przydomków, pseudonimów, tytułów

• stosuje zasady ortograficzne pisowni wielką literą imion, nazwisk, przydomków, pseudonimów, tytułów

• poprawnie zapisuje imiona, nazwiska, przydomki, przezwiska, tytuły książek, filmów, programów, dzieł sztuki

• korzysta ze słownika ortograficznego

• poprawnie zapisuje tytuły książek, filmów, utworów, dzieł sztuki, programów radiowych i telewizyjnych, również ze spójnikami i przyimkami wewnątrz tytułu

• samodzielnie i sprawnie korzysta ze słownika ortograficznego

• zapisuje poprawnie wszystkie podane wyrazy z trudnościami ortograficznymi (pisownia wielką i małą literą)

36.

Cudzysłów i kursywa

• wskazuje cudzysłów i kursywę

• wymienia zastosowanie cudzysłowu i kursywy

• zapisuje tytuły utworów w cudzysłowach

• zapisuje cytowane wypowiedzi w cudzysłowach

• stosuje kursywę w tekście pisanym na komputerze

• poprawnie zapisuje e-mail do kolegi lub koleżanki na temat swoich ulubionych książek, filmów i programów TV

• posługuje się poprawnymi formami rzeczownika cudzysłów

37.

Dobry sposób na spędzanie wolnego czasu

 

• czyta wiersz głośno

• podaje nazwę formy spędzania wolnego czasu przedstawioną w wierszu

• określa, czym jest wers, strofa i epitet

• czyta wiersz głośno, wyraźnie

• wypowiada się na temat formy spędzania wolnego czasu przedstawionej w utworze

• wskazuje w tekście wiersza wers, strofę i epitet

• czyta wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określa temat wiersza

• opowiada w 2–3 zdaniach o tym, co dzieje się w świecie opisanym w książkach

• wskazuje w tekście wiersza epitety

• czyta wiersz, stosując odpowiednie tempo i intonację

• przedstawia korzyści płynące z czytania książek

• wyjaśnia, jak rozumie dwa ostatnie wersy wiersza W bibliotece znajdziesz…

• wypowiada się na temat swoich doświadczeń czytelniczych

• układa własne propozycje wyrazów rymujących się

38.

Co znajduje się w bibliotece?

• wymienia, co znajduje się w księgozbiorze podręcznym

• określa, czym jest katalog biblioteczny

• wymienia zasady zachowania się w bibliotece

• wymienia rodzaje katalogów bibliotecznych

• przestrzega zasad zachowania się w bibliotece

• rozróżnia rodzaje katalogów bibliotecznych

• wybiera katalog biblioteczny odpowiedni w określonej sytuacji

• korzysta z katalogu bibliotecznego przy szukaniu książek i materiałów

• swobodnie korzysta z katalogu bibliotecznego i wyszukuje potrzebne książki i materiały

39.

Jakie informacje odczytujesz z karty katalogowej?

• określa, czym jest karta katalogowa i wymienia jej najważniejsze elementy

• wymienia elementy karty katalogowej

• odczytuje z karty katalogowej informacje o szukanej książce

• odnajduje w książce informacje potrzebne do przygotowania karty katalogowej

• znajduje wskazane informacje w karcie katalogu internetowego

• korzysta z katalogu internetowego

• swobodnie korzysta z katalogu internetowego i wyszukuje potrzebne książki i materiały

40-41.

Jak sporządzić notatkę?

• określa, czym jest notatka i wymienia różne sposoby notowania

• odróżnia różne sposoby notowania

• notuje ważne informacje w formie krótkiego tekstu i punktów

• wybiera z tekstu ważne informacje

• notuje ważne informacje w formie krótkiego tekstu, punktów, schematu, tabeli

• sporządza notatkę w określonej formie

• wybiera sposób zanotowania ważnych informacji

• trafnie wybiera najlepszą formę notatki i samodzielnie ją redaguje, zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi

• odczytuje skróty: wg, nr, np., ok., m.in., r., w. i posługuje się nimi w notatkach

42.

Anioł i szkolne zabawy

 

• czyta wiersz głośno

• wymienia bohaterów wiersza

• określa, czym jest wers, rym, epitet

• odtwarza wiersz z pamięci

• czyta wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawia bohaterów utworu

• wskazuje w tekście wiersza wersy, rymy i epitet

• wygłasza wiersz z pamięci

• czyta wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określa temat wiersza

• przedstawia osobę mówiącą w wierszu

• określa kilka cech bohaterów utworu

• opowiada w 2–3 zdaniach o sytuacji przedstawionej w wierszu

• wygłasza z pamięci wiersz w odpowiednim tempie, z prawidłową dykcją

• czyta wiersz, stosując odpowiednie tempo i intonację

• przedstawia bohaterów utworu

• opisuje zachowanie bohaterów utworu i wyraża swoją opinię na ten temat

• wyjaśnia, jak rozumie komentarz anioła

• deklamuje wiersz, odpowiednio modulując głos i dokonując interpretacji głosowej

• omawia wyczerpująco sytuację przedstawioną w wierszu i odwołuje się do własnych doświadczeń

43.

Szkolne nieporozumienia

• czyta głośno

• wymienia bohaterów utworu

• wymienia wydarzenia przedstawione w utworze

• definiuje pojęcie narratora

• czyta głośno i cicho

• przedstawia bohaterów utworu

• formułuje 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czyta głośno, wyraźnie, oraz cicho

• określa narratora w tekście utworu

• opowiada w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa 2–3 cechy bohatera

• wyjaśnia, na czym polegało nieporozumienie

• czyta głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiada w ciekawy sposób o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa cechy bohatera

• wyraża swoją opinię o bohaterze i jego zachowaniu

• porównuje doświadczenia bohatera z własnymi

• prezentuje informacje o autorce utworu

• podaje przykłady innych szkolnych nieporozumień

44-45.

Pierwsze spotkanie z lekturą „Akademia pana Kleksa”

• czyta głośno i cicho

• wymienia bohaterów utworu

• wymienia najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• czyta głośno i cicho

• przedstawia bohaterów utworu

• wskazuje postacie fantastyczne

• przedstawia miejsce i czas wydarzeń

• formułuje 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czyta głośno, wyraźnie, oraz cicho

• określa narratora utworu

• opowiada w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa 2–3 cechy głównego bohatera utworu

• określa wydarzenia i postacie fantastyczne

• czyta głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiada w ciekawy sposób o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• przedstawia bohaterów utworu

• określa cechy bohaterów utworu

• wyraża swoją opinię o lekturze

• prezentuje informacje o autorze lektury i innych jego utworach

• pisze opowiadanie wywołane treścią lektury

• samodzielnie sporządza notatki

46.

Niezwykłe lekcje w Akademii pana Kleksa

• czyta głośno

• wymienia bohaterów utworu

• wymienia wydarzenia przedstawione w utworze

• wskazuje postacie fantastyczne

• czyta głośno i cicho

• przedstawia bohaterów utworu

• przedstawia miejsce i czas wydarzeń

• formułuje 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazuje wydarzenia fantastyczne

• czyta głośno, wyraźnie, oraz cicho

• określa narratora utworu

• opowiada w kilku zdaniach o lekcjach w Akademii pana Kleksa

• określa 2–3 cechy pana Kleksa

• określa wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne

• wypisuje wydarzenia fantastyczne

• czyta głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiada w ciekawy sposób o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa cechy pana Kleksa

• opowiada w ciekawy sposób o lekcjach w Akademii pana Kleksa

• redaguje notatkę w punktach – plan dnia w Akademii pana Kleksa

• proponuje nietypowe przedmioty, których lekcje mogłyby się odbywać w szkole

• wyczerpująco wypowiada się na temat wydarzeń przedstawionych w tekście, odwołując się do znajomości całej lektury

47.

Jak opisać postać?

• definiuje opis postaci i wymienia jego najważniejsze elementy

• wymienia wyrazy opisujące wygląd postaci

• opisuje ustnie w 2–3 zdaniach wygląd i zachowanie postaci rzeczywistej

• podaje wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym

• redaguje według wzoru opis postaci rzeczywistej

• redaguje opis postaci rzeczywistej

 

• stosuje odpowiednią kompozycję w wypowiedzi pisemnej

• wydziela akapity w wypowiedzi pisemnej

• samodzielnie, zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi, redaguje poprawny i wyczerpujący opis postaci, unikając powtórzeń

48.

Kłopoty z kolegami

 

• czyta głośno

• wymienia bohaterów utworu

• wymienia wydarzenia przedstawione w utworze

• definiuje pojęcie narratora

• czyta głośno, z podziałem na role

• przedstawia bohaterów utworu

• formułuje 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czyta głośno, wyraźnie, z podziałem na role

• określa narratora w tekście utworu

• przedstawia miejsce i czas wydarzeń

• opowiada w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa 2–3 cechy Pinokia

• czyta głośno, z podziałem na role, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiada w ciekawy sposób o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa cechy bohaterów utworu

• wyraża swoją opinię o bohaterach i ich zachowaniu

• porównuje doświadczenia Pinokia z własnymi

• prezentuje informacje o autorze lektury

• wyczerpująco wypowiada się na temat wydarzeń przedstawionych w tekście, odwołując się do znajomości całej lektury

49-50. Podsumowanie wiadomości z rozdziału 2.

51. Poznajmy się!

• wymienia kolory znajdujące się na obrazie

• wymienia postacie występujące na obrazie

 

• prezentuje postacie przedstawione na obrazie (stroje, mimikę)

• określa czas i miejsce sytuacji przedstawionej na obrazie

• określa dominujące na obrazie kolory

• określa źródło światła

• opisuje sytuację przedstawioną na obrazie

• nazywa emocje, które mogą odczuwać chłopcy

• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu

• opowiada w kilku zdaniach o sytuacji przedstawionej na obrazie

• proponuje, o czym mogą myśleć bohaterowie przedstawieni na obrazie

• określa nastrój obrazu i uczucia, jakie wywołuje, oraz uzasadnia swoją wypowiedź

• omawia elementy sztuki plastycznej: plan, barwy, kompozycję, światło, ruch

52.

Myślę, więc jestem

• czyta wiersz głośno

• określa osobę mówiącą w wierszu

• określa, czym jest wers, rym

• wyjaśnia, czym jest porównanie

• czyta wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawia osobę mówiącą w wierszu

• przedstawia myśli osoby mówiącej w wierszu

• wskazuje w tekście wiersza wersy, rymy i porównanie

• czyta wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określa temat wiersza

• określa kilka cech osoby mówiącej w wierszu

• opowiada w 2–3 zdaniach o swoich zainteresowaniach, ulubionych zajęciach i marzeniach

• wskazuje w tekście porównania

• czyta wiersz, stosując odpowiednie tempo i intonację

• wskazuje w tekście wiersza porównania i określa ich funkcję

• opowiada o swoich zainteresowaniach, ulubionych zajęciach, planach i marzeniach

• wymyśla własne przykłady porównań

• rysuje ilustrację do wybranego fragmentu wiersza (przekład intersemiotyczny)

53-54.

Co jest potrzebne dzieciom?

 

• czyta głośno

• wymienia bohaterów utworu

• wymienia wydarzenia przedstawione w utworze

• wymienia 2–3 życzenia dzieci

• czyta głośno, z podziałem na role

• przedstawia bohaterów utworu

• formułuje 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wymienia życzenia dzieci

• czyta głośno, wyraźnie, z podziałem na role

• określa narratora utworu

• przedstawia miejsce i czas wydarzeń

• opowiada w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa 2–3 cechy Maciusia

• określa 2–3 cechy dzieci

• ocenia postulaty dzieci

• sporządza notatkę w formie tabeli na temat potrzeb dzieci

• czyta głośno, z podziałem na role, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiada w ciekawy sposób o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa cechy bohaterów utworu

• wyraża swoją opinię o bohaterach i ocenia ich zachowanie

• proponuje własny postulat na sejm dziecięcy

• porównuje doświadczenia bohaterów z własnymi

• prezentuje informacje o autorze lektury

• wyczerpująco wypowiada się na temat wydarzeń przedstawionych w tekście, odwołując się do znajomości całej lektury

• wyszukuje w internecie informacje o prawach dziecka i sporządza na ten temat notatkę

55.

Jaką cechę ośmiesza poeta?

 

• czyta wiersz głośno

• określa osobę mówiącą w wierszu

• określa, czym jest wers, strofa, epitet

• odtwarza wiersz z pamięci

 

• czyta wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawia osobę mówiącą w wierszu

• wskazuje w tekście wiersza wers, strofę, epitet

• wygłasza wiersz z pamięci

• czyta wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określa nastrój wiersza

• wymienia kilka cech osoby mówiącej w wierszu

• opowiada w 2–3 zdaniach o bohaterce utworu

• wskazuje w tekście wiersza epitety

• wygłasza z pamięci wiersz w odpowiednim tempie, z prawidłową dykcją

• czyta wiersz, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określa osobę mówiącą w wierszu

• określa cechy osoby mówiącej w wierszu

• opisuje zachowanie bohaterki utworu i wyraża swoją opinię na ten temat

• deklamuje wiersz, odpowiednio modulując głos i oddając nastrój utworu

• wyjaśnia, jaka jest różnica między chwaleniem a przechwalaniem

• wyjaśnia, jakimi osiągnięciami, wiedzą i umiejętnościami warto się chwalić

56-58.

Prawie wszystko o czasowniku

• wskazuje czasowniki wśród innych części mowy

• podaje liczby, rodzaje i osoby czasownika

• wskazuje czasowniki w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym

• określa bezokolicznik jako nieosobową formę czasownika

• odmienia czasowniki przez liczby i osoby

• odróżnia czasowniki w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym

• rozpoznaje bezokolicznik

• stosuje czasowniki w odpowiednich formach

• określa osobę, liczbę i rodzaj czasownika

• odróżnia osobową formę czasownika od nieosobowej

• poprawnie stosuje czasowniki w różnych rodzajach

• tworzy poprawne formy trudnych czasowników

• określa osobę, rodzaj i liczbę danego czasownika

• używa bezokoliczników w wypowiedzi

• używa poprawnego sformułowania ubieram się w płaszcz

59-60.

Pisałem, piszę, będę pisał?

• wskazuje czasowniki w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym

• podaje liczby, rodzaje i osoby czasownika

• określa rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy czasownika w czasie przeszłym

• odróżnia czasowniki w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym

• odmienia czasowniki w czasie przeszłym przez osoby, liczby i rodzaje

• określa rodzaj czasownika w czasie przeszłym w liczbie pojedynczej i mnogiej

• wskazuje czasowniki w rodzaju męskoosobowym i niemęskoosobowym

• stosuje czasowniki w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym

• odmienia czasowniki w czasie przyszłym w formie prostej i złożonej

• odróżnia rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy czasowników w czasie przeszłym

• przekształca teksty pisane w czasie teraźniejszym na teksty pisane w czasie przeszłym lub przyszłym

• stosuje formy prostą i złożoną czasowników w czasie przyszłym

• odróżnia w formach osobowych czasowników formę złożoną czasu przyszłego z bezokolicznikiem od formy złożonej z dwóch czasowników

61-62.

Pierwsze spotkanie z lekturą „Mikołajek”

• czyta głośno

• wymienia bohaterów utworu

• wymienia najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• czyta głośno i cicho

• przedstawia bohaterów utworu

• przedstawia miejsce i czas wydarzeń

• formułuje 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czyta głośno, wyraźnie, oraz cicho

• określa narratora utworu

• opowiada w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa 2–3 cechy głównego bohatera utworu

• wyszukuje w lekturze określone informacje

• wyraża w 2–3 zdaniach swoją opinię o lekturze

• czyta głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiada w ciekawy sposób o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• przedstawia bohaterów utworu

• wyraża swoją opinię o bohaterach i ich zachowaniu

• porównuje doświadczenia bohaterów z własnymi

• wyszukuje w lekturze określone informacje i sporządza z nich notatki

• wyraża swoją opinię o lekturze

• prezentuje informacje o autorach lektury

• redaguje twórcze opowiadanie związane z treścią utworu, np. o zabawnej historii, która wydarzyła się w szkole

63.

Ludeczka da się lubić?!

• czyta głośno

• wymienia bohaterów utworu

• wymienia najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• podaje nazwę opowiadania

• czyta głośno i cicho

• przedstawia bohaterów utworu

• przedstawia miejsce i czas wydarzeń

• formułuje 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wymienia charakterystyczne cechy opowiadania

• czyta głośno, wyraźnie, oraz cicho

• określa narratora utworu

• opowiada w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa 2–3 cechy głównego bohatera utworu

• określa 2–3 cechy bohaterki utworu

• porównuje doświadczenia bohaterów z własnymi

• wskazuje w tekście dwie charakterystyczne cechy opowiadania

• czyta głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiada w ciekawy sposób o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa cechy bohaterów utworu

• wyraża swoją opinię o bohaterach i ich zachowaniu

• wskazuje w tekście charakterystyczne cechy opowiadania

• wypowiada się w sposób wyczerpujący na temat wydarzeń przedstawionych w tekście, odwołując się do znajomości całej lektury

64.

Dobry sposób na przezwiska

• czyta wiersz głośno

• określa, czym jest podmiot liryczny w wierszu

• określa, czym jest wers i strofa

• wyjaśnia, czym jest wyraz bliskoznaczny

• czyta wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawia podmiot liryczny w wierszu

• wskazuje w tekście wiersza wers i strofę

• wskazuje wyrazy bliskoznaczne

• czyta wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określa temat wiersza

• określa nastrój wiersza

• określa osobę mówiącą w wierszu

• wymienia kilka cech bohaterki wiersza

• opowiada w 2–3 zdaniach o bohaterce utworu

• dobiera wyrazy bliskoznaczne

• czyta wiersz, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opisuje zachowanie bohaterki utworu i wyraża swoją opinię na ten temat

• porównuje doświadczenia bohaterki z własnymi

• wyjaśnia, jaka jest różnica między przezwiskiem a przydomkiem

• pracując w grupie, wymyśla ciekawe i zabawne przydomki odnoszące się do zalet oraz mocnych stron kolegów i koleżanek

65.

Jak korzystać ze słownika wyrazów bliskoznacznych?

• wyszukuje wyrazy w słowniku wyrazów bliskoznacznych

• odczytuje wyrazy bliskoznaczne w słowniku synonimów

• odczytuje skróty i oznaczenia słownikowe

• korzysta ze słownika synonimów

• trafnie dobiera wyrazy bliskoznaczne

• podejmuje próby korzystania z internetowych wersji słownika

• samodzielnie i sprawnie korzysta ze słownika synonimów

66.

Nie wszyscy muszą być jednakowi

• czyta głośno

• wymienia bohaterów utworu

• wymienia najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• określa, czym jest opowiadanie

• czyta głośno i cicho

• przedstawia bohaterów utworu

• przedstawia miejsce i czas wydarzeń

• formułuje 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wymienia charakterystyczne cechy opowiadania

• czyta głośno, wyraźnie, oraz cicho

• określa narratora utworu

• opowiada w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określa 2–3 cechy głów

?>