Język niemiecki

WYMAGANIA EDUKACYJNE

JĘZYK NIEMIECKI SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 I. PRZEDMIOT OCENY

1. Wiadomości / wiedza /

• gramatyka

• słownictwo

2. Umiejętności / sprawności językowe /

• słuchanie

• mówienie

• czytanie

• pisanie

II. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH.

 Ocena celująca:

•        z właściwą intonacją i akcentem czyta teksty spoza podręcznika

•        poprawnie rozwiązuje testy i ćwiczenia o różnym stopniu trudności

•        biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w mowie i w piśmie

•        z prac klasowych otrzymuje co najmniej oceny bardzo dobre i celujące

•        bez trudności rozumie język sytuacyjny, wypowiedzi nauczyciela i kolegów, nagrania autentyczne

•        ma bogate słownictwo

•        pisze krótkie teksty: zaproszenie, e-mail, list….

•        jest aktywny na lekcjach

•        bierze udział i odnosi sukcesy (do 15 miejsca) w ogólnopolskich konkursach z  języka niemieckiego

•        samodzielnie wykonuje prace dodatkowe (plakaty, opisy itp.)

•        jego ocenami cząstkowymi są oceny celujące i bardzo dobre

 Ocena bardzo dobra:

•        uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów

•        potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnych tekstach i rozmowach

•        potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną

•        potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela

•        potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość

•        mówi spójnie bez zawahań

•        dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli

•        potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo

•        w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty

•        używa prawidłowej pisowni i interpunkcji

•        z prac klasowych otrzymuje oceny bardzo dobre i dobre

 Ocena dobra :

•        potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów

•        potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji

•        potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem

•        potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela

•        posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy

•        można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności

•        pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne

•        w zadaniu pisemnym, zawiera wszystkie istotne punkty, choć popełnia niewielkie błędy

•        używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji

•        z prac klasowych otrzymuje oceny dobre i dostateczne

 Ocena dostateczna:

•        potrafi zazwyczaj zrozumieć sens prostych tekstów i rozmów

•        potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w tekstach i rozmowach

•        zazwyczaj potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela

•        czasami potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość

•        w mowie popełnia sporo zauważalnych błędów

•        można go zazwyczaj zrozumieć

•        potrafi operować niektórymi prostymi strukturami

•        potrafi budować zdanie niekiedy spójne

•        używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji

•        z prac klasowych otrzymuje oceny dostateczne i dopuszczające.

Ocena dopuszczająca:

•        potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi

•        pracuje na lekcji odtwórczo ( przepisuje ćwiczenia z tablicy, wykonuje najprostsze omówione wcześniej ćwiczenia, często przy znacznej pomocy nauczyciela)

•        dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli

•        rzadko sam zgłasza się do odpowiedzi

•        można go zrozumieć z pewną trudnością

•        ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo

•        używa w większości nieprawidłowej pisowni

Ocena niedostateczna:

•        prezentuje wypowiedzi nie na temat lub nie udziela odpowiedzi

•        popełnia bardzo poważne błędy uniemożliwiające komunikację

•        nie bierze udziału w lekcji

•        nie odrabia prac domowych

•        nie wykazuje zainteresowania przedmiotem i chęci poprawienia oceny

•        nie potrafi lub nie chce skorzystać ze wskazówek nauczyciela i pomocy przez niego wskazanych.

•        prace klasowe pisze na oceny niedostateczne

 III. W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI UCZNIA SPRAWDZANE SĄ W FORMIE:

•        testów gramatyczno- leksykalnych

•        ustnych sprawdzianów ( reakcje językowe i dialogi )

•        testów czytania ze zrozumieniem

•        pisemnych kartkówek ze znajomości słownictwa

•        ustnego sprawdzenia znajomości słownictwa

•        pisemnych zadań domowych i lekcyjnych

•        ustnych odpowiedzi ( w tym: opanowanie tekstów wierszy i piosenek )

Oceniane są także prace grupowe i projekty sprawdzające znajomość treści realioznawczych i kulturoznawczych dotyczących krajów niemieckojęzycznych i sytuacji dnia codziennego.

IV. KRYTERIA OCENIANIA:

System pochwał i kar:

Uczniowie otrzymują plusy za:

•        aktywne uczestnictwo w lekcji

•        krótkie zadania wykonywane na lekcji

•        krótkie zadania domowe, nie wymagające dodatkowych pomocy

•        zaangażowanie przy pracach projektowych

Uczniowie otrzymują minusy za:

•        niewykonywanie poleceń nauczyciela

•        brak pomocy dydaktycznych ( zeszyt, ćwiczenia, podręcznik )

•        brak zadania domowego

Uzyskanie pięć minusów daje ocenę niedostateczną , pięć plusów- ocenę bardzo dobrą.

Uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany napisać go w terminie uzgodnionym

z nauczycielem. Zaległe prace należy uzupełnić na kolejną lekcję lub w przypadkach uzasadnionych w ciągu tygodnia po uzgodnieniu z nauczycielem.