Religia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z RELIGII

w Szkole Podstawowej w Łukowej

 w nauczaniu zintegrowanym (kl. I - III)

 

1. Wymagania ponadprogramowe:

 

OCENA „CELUJĄCA”:

1.     Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego    poziomu edukacji

2.     Zna obowiązujące modlitwy i odpowiednie dla danego poziomu części Małego Katechizmu;

3.      Jest aktywny na katechezie

4.      Odrabia zadania domowe

5.      Wzorowo prowadzi Ćwiczenia = Podręcznik Ucznia

6.      Bierze udział w konkursach religijnych organizowanych w szkole i poza szkołą

7.   Korzysta z czasopism religijnych dla dzieci

8. Uczestniczy w życiu parafii: Nabożeństwa Różańcowe, Wielkopostne, Rekolekcje itp.

 

(O ocenie celującej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia kwalifikujące go do tej oceny)

2. Wymagania dopełniające:

 

OCENA „bardzo dobra”:

1.     Uczeń bardzo dobrze opanował obowiązujący zakres wiedzy i umiejętności

2.     Zna obowiązkowe modlitwy i  odpowiednie dla danego poziomu części Małego Katechizmu

3.     Jest aktywny na katechezie

4.     Odrabia zadania domowe;

5.     Wzorowo prowadzi Ćwiczenia = Podręcznik Ucznia 

6. Systematycznie uczestniczy w życiu parafii: Nabożeństwa Różańcowe, Wielkopostne, Rekolekcje itp.

(O ocenie bardzo dobrej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia kwalifikujące go do tej oceny)

 

3. Wymagania rozszerzające:

 

OCENA „dobra”:

1.      Uczeń dobrze opanował obowiązujące wiadomości i umiejętności

2.      Zna ważniejsze modlitwy i odpowiednie dla danego poziomu części Małego Katechizmu;

3.      Bierze udział w katechezie;

4.      Systematycznie prowadzi Ćwiczenia = Podręcznik Ucznia

5.      Zazwyczaj odrabia zadania domowe

(O ocenie dobrej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia kwalifikujące go do tej oceny)

4. Wymagania podstawowe:

 

 OCENA „dostateczna”:

1.      Uczeń posiada wyraźne braki w obowiązujących wiadomościach

2.      Zna przynajmniej niektóre modlitwy i odpowiednie dla danego poziomu części Małego Katechizmu

3.      Angażuje się w lekcje katechezy tylko wówczas, gdy jest mobilizowany przez katechetę

4.      Prowadzi Ćwiczenia = Podręcznik Ucznia

5.      Sporadycznie odrabia zadania domowe;

 

 (O ocenie dostatecznej mogą przesądzić także inne indywidualne uwarunkowania danego ucznia)

5. Wymagania konieczne:

 

 OCENA „dopuszczająca”:

1.      Posiada minimalne wiadomości z zakresu programu i  podstawowe modlitwy

2.     Swoim zachowaniem na lekcji religii wyraźnie utrudnia grupie udział                w prowadzonych spotkaniach

3.      Uczeń często nie prowadzi zeszytu

4.      Posiada tylko niektóre zadania domowe w Ćwiczeniach  = Podręczniku  Ucznia

(O ocenie dopuszczającej mogą przesądzić także inne indywidualne cechy , postawy   i braki obserwowane u  danego ucznia)