Religia


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z RELIGII

w Szkole Podstawowej w Łukowej

w klasach IV-VIII

 

1. Wymagania ponadprogramowe:

 

OCENA „CELUJĄCA”:

1.      Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji;

2.      Zna obowiązujące modlitwy i Mały katechizm

3.      Jest aktywny  i zaangażowany na katechezie

4.      Odrabia zadania domowe

5.      Posiada umiejętność wyszukiwania w Piśmie Świętym

6.      Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy

7.      Przygotowuje poszczególne katechezy lub materiały na lekcje

9.     Jest zaangażowany w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym, społecznym, itp.

10. Bierze udział w wycieczkach przedmiotowych, np. Spotkanie Kolędników Misyjnych

11. Rozszerza wiadomości poprzez czytanie prasy Katolickiej, np. Mały Gość Niedzielny, Misje dzieciom itp.

12. Pogłębia i umacnia swoją wiarę  poprzez włączenie się do Grupy Żywego Różańca, Koła Liturgicznego, DSM lub Szkolnego Koła Caritas.

13. Bierze udział w konkursach religijnych organizowanych w szkole i poza szkołą

14. Bierze czynny udział w oprawie liturgii Mszy świętej w wyznaczone dni           / czytanie Słowa Bożego, Modlitwa Wiernych, śpiew Psalmu Responsoryjnego/

15.Systematycznie uczestniczy w duchowym życiu parafii ; Roraty, Nabożeństwa Różańcowe, Wielkopostne, Rekolekcje itp.

     

(O ocenie celującej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia kwalifikujące go do tej oceny)

2. Wymagania dopełniające:

 

OCENA „bardzo dobra”:

1.      Uczeń bardzo dobrze opanował obowiązujący zakres wiedzy i umiejętności

2.      Zna obowiązkowe modlitwy i  Mały Katechizm

3.      Jest aktywny na katechezie i zaangażowany w modlitwę

4.      Odrabia zadania domowe

5.      Posiada umiejętność wyszukiwania w Piśmie Świętym

6.      Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy

7.      Przygotowuje poszczególne katechezy lub materiały na lekcje

9.   Rozszerza wiadomości poprzez przynależność do Grupy Żywego Różańca, DSM, Koła Liturgicznego lub Szkolnego Koła Caritas.

     10. Systematycznie uczestniczy w życiu parafii ; Roraty, Nabożeństwa Różańcowe,  

           Wielkopostne, Rekolekcje itp.

(O ocenie bardzo dobrej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia kwalifikujące go do tej oceny)

 

3. Wymagania rozszerzające:

 

OCENA „dobra”:

1.      Uczeń dobrze opanował obowiązujące wiadomości i umiejętności

2.      Zna ważniejsze modlitwy części Małego Katechizmu

3.      Bierze udział w katechezie

4.      Zazwyczaj odrabia zadania domowe

5.      Radzi sobie z wyszukiwaniem tekstów w Piśmie Świętym

6.      Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy

7. Systematycznie uczestniczy w życiu parafii ; Roraty, Nabożeństwa Różańcowe, Wielkopostne, Rekolekcje itp.

(O ocenie dobrej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia kwalifikujące go do tej oceny)

 

4. Wymagania podstawowe:

 

OCENA „dostateczna”:

1.      Uczeń posiada wyraźne braki w obowiązujących wiadomościach

2.      Zna przynajmniej niektóre modlitwy i części Małego Katechizmu

3.      Angażuje się w lekcje katechezy tylko wówczas, gdy jest mobilizowany przez katechetę

4.      Prowadzi zeszyt przedmiotowy

5.      Sporadycznie odrabia zadania domowe

6. Systematycznie uczestniczy w życiu parafii ; Roraty, Nabożeństwa Różańcowe, Wielkopostne, Rekolekcje itp.

 (O ocenie dostatecznej mogą przesądzić także inne indywidualne uwarunkowania danego ucznia)

 

5. Wymagania konieczne:

 

OCENA „dopuszczająca”:

1.      Posiada minimalne wiadomości z zakresu programu i  podstawowe modlitwy

2.     Swoim zachowaniem na lekcji religii wyraźnie utrudnia grupie udział    w prowadzonych spotkaniach

3.     Uczeń często nie prowadzi zeszytu

4.     Posiada tylko niektóre zadania domowe

(O ocenie dopuszczającej mogą przesądzić także inne indywidualne cechy , postawy    i braki obserwowane u  danego ucznia)