Język polski kl. V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

NOWE Słowa na start! klasa 5

 

Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Lidii Bancerz, będącym propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku NOWE Słowa na start! w klasie 5. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.

 

 

Numer i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

 

Uczeń potrafi:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, oraz:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, oraz:

2. Szukam przyjaciela na dobre i na złe

• wymienić kolory występujące na obrazie

• wskazać postacie występujące na obrazie

• zaprezentować postacie przedstawione na obrazie

• określić czas i miejsce sytuacji przedstawionej na obrazie

• określić kolory dominujące na obrazie

• opisać sytuację przedstawioną na obrazie

• określić elementy statyczne i dynamiczne obrazu

• opisać pierwszy i drugi plan obrazu

• wymienić wartości ważne w życiu człowieka na podstawie dzieła sztuki

• określić nastrój obrazu i uzasadnić swoją wypowiedź • opowiedzieć o sposobach spędzania wolnego czasu z przyjaciółmi

• przedstawić własne zdanie na temat sytuacji sprzyjających nawiązywaniu przyjaźni

• nadać inny tytuł obrazowi i uzasadnić swoją opinię

3. Czy kumpel to już przyjaciel?

• przeczytać wiersz głośno

• wymienić bohaterów wiersza

• zdefiniować wers i strofę

• podać wyrazy bliskoznaczne do słowa kumpel

• skorzystać ze słownika języka polskiego

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić bohaterów utworu

• wskazać w tekście wiersza wers i strofę

• wyszukać w tekście elementy opisu bohatera utworu

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• wskazać w tekście wiersza rymy

• określić 3–4 cechy bohatera utworu

• zastosować wyrazy bliskoznaczne do słowa kumpel

• przeczytać wiersz, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić podmiot liryczny

• określić nastrój utworu

• wskazać w tekście wiersza porównania

• opisać uczucia wyrażone w utworze

• określić cechy bohatera utworu

• wyjaśnić, w jakim celu zostały użyte w wierszu porównania

• sporządzić notatkę w formie schematu

• opisać wygląd i cechy swojego przyjaciela

4. Przyjaźń poddana próbie

• czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• powiedzieć 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• wskazać w tekście utworu wersy, strofy

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze z punktu widzenia bohatera utworu

• wskazać rymy w tekście utworu

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• wyjaśnić, jak rozumie ostatnie wersy utworu

• stworzyć komiks

• zaprezentować informacje o autorze

• podać przykłady z życia codziennego przyjaźni wystawionej na próbę

• wyjaśnić, jak rozumie pojęcie prawdziwa przyjaźń

• ułożyć w grupie kodeks przyjaźni

• stworzyć spójne opowiadanie

5. i 6. Jak stać się prawdziwym przyjacielem?

• czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• powiedzieć 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• wskazać miejsce wydarzeń

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• określić 2–3 cechy bohaterów utworu

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• wykorzystać w praktyce poznane słownictwo

• czytać z podziałem na role, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić cechy bohaterów utworu

• odróżnić narrację pierwszoosobową od trzecioosobowej

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• określić uczucia bohaterów

• wziąć aktywny udział w rozmowie

• określić problematykę utworu

• wyjaśnić, jak rozumie słowa: Wielki ciężar spadł mu z serca

7. i 8. Piszemy opowiadanie z dialogiem

• wskazać elementy wyróżniające opowiadanie

• komponować początek opowiadania

• podejmować próby redagowania prostego opowiadania twórczego

• podejmować próby wprowadzania do opowiadania krótkiego dialogu

• wyszukać w tekście informacyjnym najważniejsze wiadomości

• ułożyć prosty plan wydarzeń

• zredagować proste opowiadanie twórcze

• wprowadzić do opowiadania dialog

• w wypowiedzi pisemnej podejmować próby wydzielania akapitów

• zredagować opowiadanie twórcze

• zredagować opowiadanie zgodnie z planem

• wprowadzić do opowiadania dialog, stosując poprawną interpunkcję

• w wypowiedzi pisemnej zastosować trójdzielną kompozycję

• w wypowiedzi pisemnej wydzielić akapity

• zredagować opowiadanie, zachowując kolejność wydarzeń i trójdzielną kompozycję wypowiedzi

• wskazać, jaką funkcję może pełnić dialog w wypowiedzi

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować poprawne i wyczerpujące opowiadanie twórcze z dialogiem, unikając powtórzeń

9. O głoskach, literach i sylabach

• odróżnić głoskę od litery

• odróżnić literę od sylaby

• odróżnić samogłoskę od spółgłoski

• określić liczbę głosek w wyrazie

• dzielić wyrazy na sylaby

• wskazywać spółgłoski i samogłoski

• określać liczbę głosek, liter i sylab w wyrazie

• samodzielnie określać samogłoski i spółgłoski

• samodzielnie określać liczbę głosek, liter i sylab w każdym wskazanym wyrazie

• samodzielnie i poprawnie dzieli wyrazy na sylaby, wskazując różne możliwości podziału

10. Odróżniam głoski miękkie od twardych

• podzielić wyraz na głoski, litery i sylaby

• zreferować informacje o głoskach miękkich i twardych

• wskazać spółgłoski miękkie i twarde

• odróżnić spółgłoski miękkie od twardych

• zapisać wyrazy ze spółgłoskami miękkimi

• określić spółgłoski miękkie i twarde

• poprawnie zapisać wyrazy ze spółgłoskami miękkimi

• samodzielnie określić spółgłoski miękkie i twarde

• wyjaśnić, do jakich nieporozumień może prowadzić niepoprawne zapisywanie wyrazów ze spółgłoskami miękkimi

• bezbłędnie zapisać liczebniki ze spółgłoskami miękkimi

11. Z miłości do zwierząt

• czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• powiedzieć 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• skorzystać ze słownika języka polskiego, aby odnaleźć potrzebne informacje

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• określić 3–4 cechy głównego bohatera utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• określić cechy głównego bohatera utworu

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić narratora w pierwszej i w drugiej części utworu

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohatera utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterze i jego zachowaniu

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• aktywnie uczestniczyć w rozmowie

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować opowiadanie twórcze, czyniąc narratorem zwierzę

• wyrazić swój sąd na temat trafności rysunku zamieszczonego na okładce książki

• sformułować wypowiedź argumentacyjną

12. i 13. Co znajdziemy w encyklopedii?

• rozpoznać tekst informacyjny

• wskazać elementy hasła encyklopedycznego

• odróżnić tekst informacyjny od tekstu literackiego

• określić elementy hasła encyklopedycznego

• odczytać skróty stosowane w encyklopedii

• określić cechy tekstu informacyjnego

• określić, pod jakimi hasłami należy szukać określonych informacji

• wyszukać wskazane hasła w encyklopedii tradycyjnej

• wyszukać wskazane hasła w encyklopedii on-line

• korzystać z encyklopedii tradycyjnej i on-line

• wyjaśnić, z jakiej encyklopedii lepiej korzystać i uzasadnić swoje zdanie

• zapisać pozyskane informacje na różne sposoby

• samodzielnie korzystać z encyklopedii tradycyjnej i on-line, wyszukując potrzebne informacje

• zebrać informacje na temat encyklopedii znajdujących się w bibliotece szkolnej

14. i 15. Dlaczego warto pomagać innym?

• czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• określić 2–3 cechy bohatera

• wymienić wydarzenia przedstawione w utworze

• skorzystać ze słownika języka polskiego

• czytać głośno i cicho

• rozpoznać opowiadanie

• przedstawić bohaterów utworu

• sformułować 3–4 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• podjąć próbę zredagowania planu wydarzeń

• odróżniać pytania otwarte i zamknięte

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• określić czas wydarzeń

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze • określić cechy bohatera

• zredagować plan wydarzeń

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić charakterystyczne cechy opowiadania

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• wyrazić swój sąd o bohaterze i jego zachowaniu

• porównać doświadczenia bohatera z własnymi

• formułować do tekstu pytania otwarte i zamknięte

• podać przykłady działań wolontariuszy

• sformułować argumenty przemawiające za tym, że warto pomagać

• przedstawić pomysły na ciekawe i pożyteczne spędzanie wolnego czasu

16. Kim jesteśmy w internecie?

• czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• określić 2–3 cechy bohatera

• wymienić wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać głośno i cicho

• rozpoznać opowiadanie

• przedstawić bohaterów utworu

• sformułować 3–4 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• określić miejsce i czas wydarzeń

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohatera

• wyjaśnić, z jakiego powodu bohater w e-mailach podaje się za inną osobę

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić charakterystyczne cechy opowiadania

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• wyrazić swój sąd o bohaterze i jego zachowaniu

• porównać doświadczenia bohatera z własnymi

• zredagować rady dla osoby, która udaje kogoś innego

• analizować ilustrację do tekstu

• korzystając ze słownika, wyjaśnić znaczenie słów: pozer, szpan, trendy

• przedstawić pomysły na ciekawe spędzanie wolnego czasu bez komputera i smartfona

17. Porozmawiasz ze mną?

• wymienić różne sposoby komunikowania się w internecie

• wymienić zasady obowiązujące osoby korzystające z komunikowania się za pomocą internetu

• podjąć próbę zredagowania SMS-a do kolegi

• rozpoznać różne sposoby komunikowania się w internecie

• zredagować SMS-a do kolegi

• wypowiadzieć się na temat własnych sposobów komunikowania się z innymi

• podawać przykłady udogodnień i zagrożeń wynikających z komunikowania się w internecie

• wyjaśnić, dlaczego ludzie chętnie korzystają z internetu

• zredagować SMS-a do nauczyciela

• wskazać wady i zalety korzystania z komunikatorów

• określić udogodnienia i zagrożenia wynikające z komunikowania się w internecie

• włączyć się do dyskusji na forum

• sformułować zasady właściwego zachowania się w internecie

• podać różnice między językiem młodzieżowym a językiem literackim

• wyjaśnić znaczenie słów: hejter, trollowanie

• zredagować komentarz do podanego posta

• pracując w grupie, przygotować w formie makiety projekt klasowej strony internetowej

18. Jak napisać e-mail?

• odróżnić list elektroniczny od listu tradycyjnego

• wymienić zasady pisania listów elektronicznych

• podjąć próbę zredagowania e-maila do kolegi

• zredagować e-maila do kolegi

• stosować niektóre zasady pisania listów elektronicznych

• poprawnie zredagować e -maila do kolegi

• zapisać adres e-mailowy

• stosować zasady pisania listów elektronicznych

• określić temat wiadomości

• stosować zwroty do adresata i zwroty pożegnalne

• informować odbiorcę o przesyłaniu plików w załączniku

• uzupełnić list elektroniczny wskazanymi wyrazami w odpowiedniej formie

• podać zasady pisania listów zgodnie z etykietą językową

• poprawnie zapisać adres e-mailowy

• trafnie określić temat wiadomości

• stosować poprawne zwroty do adresata

• stosować pożegnalne zwroty grzecznościowe

• informować poprawnie odbiorcę o przesyłaniu plików w załączniku

• pisać poprawnie pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym

• zredagować e-maila do osoby dorosłej lub instytucji

19. Czasownik we własnej osobie

• wskazywać czasowniki wśród innych części mowy

• wymienić osoby, liczby i rodzaje czasownika

• odróżniać czasowniki w czasach przeszłym, teraźniejszym i przyszłym

• określać osobę i liczbę czasownika

• określać rodzaj czasownika • odmieniać czasowniki przez liczby i osoby

• stosować czasowniki w czasach przeszłym i teraźniejszym w odpowiednich formach

• rozpoznać autora wypowiedzi na podstawie formy czasownika

• określać osobę, liczbę i rodzaj czasownika

• stosować odpowiednie formy czasowników w czasie przyszłym

• określa, jaką funkcję w wypowiedzi pełni czasownik

• zredagować krótkie teksty, używając poprawnych form czasu przyszłego

• samodzielnie i bezbłędnie określać osobę, liczbę, rodzaj, czas czasownika

20. Wskazuję formy osobowe i nieosobowe czasownika

• wskazać bezokoliczniki

• wskazać czasowniki w formie osobowej

• uzupełnić tekst odpowiednimi formami czasowników

• odróżnić bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej

• wskazać nieosobowe formy czasownika

• przekształcić wypowiedzenie z nieosobowymi formami czasownika, tak aby wskazać wykonawcę czynności

• odróżnić nieosobowe formy czasownika od form osobowych

• zredagować opis ilustracji, używając form zakończonych na -no i -to

• zredagować przepis, używając bezokoliczników

• wyjaśnić cel stosowania form nieosobowych czasownika

• przekształcić tekst, używając osobowych form czasownika

• zgodnie z określonym celem wypowiedzenia stosować nieosobowe formy czasownika

• zredagować tekst, używając form zakończonych na -no i -to

21. Poprawnie stosuję czasowniki w różnych trybach

• wymienić tryby czasownika

• odmieniać czasownik przez osoby i liczby w trybie orzekającym

• wskazać czasowniki w trybach orzekającym, rozkazującym i przypuszczającym

• odmieniać czasownik przez osoby i liczby w trybach rozkazującym i przypuszczającym

• określić tryb czasownika występującego w zdaniu

• układać zdania z czasownikiem w trybach rozkazującym i przypuszczającym

• odróżnić czasowniki w trybie orzekającym od tych w trybie rozkazującym i przypuszczającym

• ułożyć zdania na określony temat, stosując określony tryb czasownika

• poprawnie odmienić czasowniki przez osoby w trybach orzekającym, przypuszczającym i rozkazującym

• przekształcić zdania z czasownikami w trybie orzekającym w formę poleceń

• zredagować krótki tekst o swoich planach lub marzeniach, używając trybu przypuszczającego

• wskazać intencję wypowiedzi

22. Piszemy poprawnie wyrazy z cząstką by

• wskazać formę osobową czasownika w trybie przypuszczającym

• wymienić zasady zapisywania cząstki by z czasownikami w formie osobowej i bezokolicznikami

• poprawnie zapisać cząstkę by z czasownikami w formie osobowej

• odróżnić formę osobową czasownika w trybie przypuszczającym od innych form czasownika

• wymienić zasady zapisywania cząstki by ze spójnikami

• zastosować zasady zapisywania cząstki by z czasownikami w formie osobowej i z bezokolicznikami

• stosować w zdaniach odpowiednie formy czasowników z cząstką by i poprawnie je zapisywać

• poprawnie zapisywać cząstkę by ze spójnikami

• bezbłędnie zapisać cząstkę by z czasownikami w formie osobowej, przed czasownikami, z bezokolicznikami i ze spójnikami

• przekształcać wypowiedzenia, stosując łączną lub rozdzielną pisownię cząstki by

23. Wikipedia od kuchni

• rozpoznać tekst informacyjny

• czytać głośno tekst informacyjny

• wskazać w tekście informacje na temat Wikipedii

• odróżnić tekst informacyjny od tekstu literackiego

• czytać głośno i cicho

• wynotowywać najważniejsze informacje

• objaśnić, czym jest Wikipedia

• określić różnice między encyklopedią PWN a wolną encyklopedią

• wyszukać określone hasła w Wikipedii

• sporządzić notatkę na temat Wikipedii

• wyszukać określone informacje w Wikipedii

• sporządzić notatkę w określonej formie na temat kryteriów, które musi spełniać artykuł w Wikipedii

• wyjaśnić, dlaczego warto korzystać z Wikipedii i uzasadnić swoje zdanie

• wyszukać w internecie informacje, jakie kryteria musi spełniać tekst oznaczony jako Artykuł na medal

• samodzielnie korzystać z Wikipedii

26. Powiedz mi, co czujesz

• wymienić kolory występujące na obrazie

• wymienić postacie występujące na obrazie

• zaprezentować postacie przedstawione na obrazie

• określić czas i miejsce sytuacji przedstawionej na obrazie

• określić kolory dominujące na obrazie

• opisać sytuację przedstawioną na obrazie

• wymienić elementy pejzażu

• określić elementy statyczne i dynamiczne obrazu

• opisać pierwszy i drugi plan obrazu

• ciekawie opowiedzieć o sytuacji przedstawionej na obrazie

• określić nastrój obrazu i uczucia, jakie wywołuje, uzasadnić swoją wypowiedź

• opowiedzieć o sposobach spędzania wolnego czasu w gronie rówieśników

• omówić elementy sztuki plastycznej: plan, barwy, kompozycję, światło, ruch

• nadać inny tytuł obrazowi i uzasadnić swoją opinię

27. Mój klucz do szczęścia

• czytać utwór głośno

• określić podmiot liryczny

• wskazać wersy, epitety • wskazać porównanie

• czytać utwór głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny

• wskazać porównanie

• rozpoznać w tekście epitety i wyjaśnić ich funkcję

• nazwać uczucia, jakie wyraża utwór

• czytać utwór, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat utworu

• scharakteryzować podmiot liryczny

• wymienić uczucia, jakie wyraża utwór

• wyszukać w tekście radę, jakiej udziela osoba mówiąca

• czytać utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• rozpoznać w tekście porównania i wyjaśnić ich funkcję

• wskazać wartości w wierszu

• zaprezentować informacje o autorce wiersza

• wymyślić własne przykłady porównań

• wyjaśnić, jak rozumie sformułowanie klucz do szczęścia

28. Nie mówię tego dosłownie

• czytać utwór głośno

• zdefiniować podmiot liryczny

• wskazać wersy, strofy, rymy

• zdefiniować przenośnie

• odtworzyć wiersz z pamięci

• czytać utwór głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny

• wskazuje w tekście wiersza wersy, strofy, rymy

• odczytać znaczenie przenośnych zestawień słów

• wygłosić wiersz z pamięci

• czytać utwór, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat utworu

• określić podmiot liryczny

• stosować przenośne zestawienia słów w zdaniach • wygłosić wiersz z pamięci w odpowiednim tempie, z prawidłową dykcją

• czytać utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• rozpoznać w tekście przenośnie i wyjaśnić ich funkcję

• deklamować wiersz, odpowiednio modulując głos

• zaprezentować informacje o autorze

• wymyślić własne przenośnie

• opisać w przenośny sposób przedmioty, obrazy

29. Nazywam uczucia i opisuję ich przejawy

• czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• określić 2 cechy bohatera

• wymienić wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać głośno i cicho

• rozpoznać opowiadanie

• przedstawić bohaterów utworu

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wyjaśnić znaczenie powiedzenia czuć do kogoś miętę

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• określić miejsce i czas wydarzeń

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohatera

• wyjaśnić znaczenie wskazanych stałych związków wyrazowych

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze • wyrazić swój sąd o bohaterze utworu i jego zachowaniu

• porównać doświadczenia bohatera z własnymi

• wyjaśnić znaczenie wskazanych stałych związków wyrazowych i zastosować je w zdaniach

• przedstawić określone emocje za pomocą mimiki

• nazwać uczucia na podstawie obserwacji lub opisu zachowania

• odróżnić stopień intensywności określonych emocji

30. i 31. Piszemy sprawozdanie

• skomponować początek sprawozdania – okoliczności wydarzenia • podejmować próby redagowania sprawozdania z wydarzenia

• stworzyć plan sprawozdania

• odróżnia w planie sprawozdania z wycieczki informacje ważne od mniej istotnych

• zredagować sprawozdanie z wydarzenia zgodnie z planem

• skomponować zakończenie sprawozdania – opinię o wydarzeniu

• w wypowiedzi pisemnej podejmować próby wydzielania akapitów

• zredagować sprawozdanie z wycieczki do Krakowa na podstawie fotografii

• w wypowiedzi pisemnej zastosować trójdzielną kompozycję

• w wypowiedzi pisemnej wydzielić akapity

• wykorzystać wskazówki i rady w trakcie tworzenia sprawozdania

• zredagować sprawozdanie z ostatniego wydarzenia, w którym uczestniczyła klasa, zachowując kolejność wydarzeń i trójdzielną kompozycję wypowiedzi

• gromadzić informacje, korzystając z różnych źródeł

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować poprawne sprawozdanie z wydarzenia, unikając powtórzeń

32. Co dwie kropki, to nie jedna

• wskazać dwukropek w tekście

• wymienić zastosowanie dwukropka

• stosować dwukropek przed wyliczaniem

• stosować dwukropek przed wprowadzaniem dialogu

• stosować dwukropek przed wprowadzaniem cytatu

• stosować dwukropek zgodnie z zasadami interpunkcji

• bezbłędnie zapisać tekst, stosując w odpowiednich miejscach dwukropek

33. Zdobywamy szczyty wrażliwości

• czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy głównej bohaterki utworu

• nazywać emocje bohaterki

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiedzieć ciekawie o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterki utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• wziąć czynny udział w rozmowie

• przedstawić własne zdanie na temat tego, dlaczego trudno jest rozmawiać o śmierci

• porównać doświadczenia bohaterki z własnymi

34. Emocje w słowach

• wyjaśnić, czym są zdrobnienia i zgrubienia

• tworzyć zdrobnienia

• wskazać rzeczowniki wśród innych części mowy 

• wskazać zdrobnienia, zgrubienia i wyrazy neutralne

• tworzyć zdrobnienia i zgrubienia od wskazanego rzeczownika

• odróżniać nacechowanie emocjonalne wyrazów

• stosować w wypowiedzeniach zdrobnienia i zgrubienia

• odróżniać zgrubienia o charakterze żartobliwym od zgrubień pogardliwych

• zredagować kilkuzdaniowy tekst, celowo stosując zgrubienia i zdrobnienia

35., 36. i 37. Rzeczownik bez tajemnic

• wymienić liczby, rodzaje i przypadki rzeczownika

• zdefiniować rzeczowniki własne i pospolite

• przedstawić zasadę pisowni wielką literą rzeczowników własnych

• odmieniać rzeczowniki zakończone na -um

• określać rodzaj rzeczownika

• odmieniać rzeczownik przez liczby i przypadki

• wskazywać rzeczowniki własne i pospolite

• stosować zasadę pisowni wielką literą rzeczowników własnych

• odróżniać rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej od rzeczowników występujących tylko w liczbie mnogiej

• stosować rzeczowniki w odpowiednich formach

• określić rzeczowniki własne i pospolite

• przedstawiać własne przykłady rzeczowników własnych i pospolitych

• stosować w wypowiedzeniach poprawne formy rzeczowników występujących tylko w liczbie pojedynczej lub tylko w liczbie mnogiej

• określać przypadek i liczbę danego rzeczownika

• odróżniać rzeczowniki własne od pospolitych

• poprawnie zapisywać rzeczowniki własne i pospolite

• stosować w wypowiedzeniach poprawne formy rzeczowników o nieregularnej odmianie

• rozpoznać rodzaj rzeczowników sprawiających trudności i poprawnie używać różnych form tych wyrazów, a w przypadku wątpliwości korzystać ze słownika

• samodzielnie i bezbłędnie zapisać rzeczowniki własne

• opracować ilustrowany słowniczek rzeczowników o nietypowej odmianie

38. Kłopoty z dorosłymi

• czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy głównych bohaterów utworu

• nazwać emocje bohaterów

• czytać utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiadać ciekawie o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• wyrazić swój sąd na temat postępowania dorosłych wobec dzieci

• zredagować list prywatny, w którym wyrazi określone emocje

• zredagować opowiadanie twórcze

39. Jak pokonać złość?

• przeczytać utwór głośno

• określić podmiot liryczny w utworze

• wskazać bohatera utworu

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny w wierszu

• wskazać adresata utworu

• określić 2 cechy bohatera utworu

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• scharakteryzować podmiot liryczny w wierszu

• określić adresata utworu

• określić cechy bohatera utworu

• przeczytać wiersz tak, aby oddać emocje bohatera, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić sposoby radzenia sobie ze złością bohatera wiersza

• wyjaśnić sens sformułowań o znaczeniu przenośnym i poprawnie je zastosować

• wyrecytować wiersz

• zaprezentować własne sposoby radzenia sobie ze złością

40. i 41. Piszemy poprawnie ę lub ą w zakończeniu wyrazów

• przedstawić zasady pisowni ę i ą w zakończeniach wyrazów i w pisowni istot niedorosłych

• poprawnie zapisywać ę w zakończeniach 1. osoby liczby pojedynczej czasowników w czasach teraźniejszym i przyszłym

• poprawnie zapisywać ą w zakończeniach 3. osoby liczby mnogiej czasowników w czasach teraźniejszym i przyszłym

• poprawnie zapisywać ę w zakończeniach biernika liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju żeńskiego

• poprawnie zapisywać ą w zakończeniach biernika i narzędnika liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników

• poprawnie zapisać ę w nazwach istot niedorosłych

• poprawnie zapisać 1. osobę liczby pojedynczej czasów teraźniejszego i przyszłego czasowników: wiedzieć, powiedzieć, jeść, umieć, rozumieć

• bezbłędnie zapisywać ę i ą w zakończeniach wyrazów

42. Z jakich elementów jest zbudowany wyraz odmienny?

• odróżniać części mowy odmienne od nieodmiennych

• odmieniać rzeczownik przez przypadki

• oddzielać końcówki od tematu fleksyjnego

• samodzielnie oddzielać końcówki od tematu fleksyjnego

• zaznaczać końcówkę zerową

• wskazywać tematy oboczne

• określać oboczności

• samodzielnie zaznaczać końcówkę zerową

• samodzielnie wskazywać tematy oboczne

• samodzielnie określać oboczności

• korzystając ze słownika języka polskiego, samodzielnie ustalić rzeczowniki, które w dopełniaczu mają dwie poprawne formy

43. Uczymy się pięknie recytować teksty

• przedstawić zasady dobrej recytacji

• recytować tekst opanowany pamięciowo

• recytować głośno, wyraźnie

• analizować tekst przygotowany do recytacji

• wyraźnie wymawiać grupy spółgłoskowe i zakończenia wyrazów

• recytować w odpowiednim tempie

• dostosowywać oddech do recytowanego tekstu

• wygłaszać tekst z odpowiednim napięciem emocjonalnym

• samodzielnie przygotować piękną recytację wybranego utworu

• wziąć udział w konkursie recytatorskim

44. i 45. W zalewie reklam

• czytać tekst publicystyczny ze zrozumieniem

• odróżnić tekst reklamowy od innych rodzajów tekstów

• przedstawić znaczenie słowa reklama

• podać przykłady reklam

• omówić problem przedstawiony w tekście

• wyjaśnić pochodzenie słowa reklama

• podać cechy hasła reklamowego

• objaśnić sposób wpływania reklam na nasze życie

• układać własne hasła reklamowe wybranych przedmiotów

• opracować reklamę ulubionego przedmiotu

48. Wpływ obecności ludzi na nasze działania

• wymienić kolory występujące na obrazie

• wymienić postacie występujące na obrazie

• zaprezentować postacie przedstawione na obrazie

• określić czas i miejsce sytuacji przedstawionej na obrazie

• określić dominujące na obrazie kolory

• opisać sytuację przedstawioną na obrazie

• opisać w 2–3 zdaniach gesty i mimikę przedstawionych postaci

• nazwać 2–3 emocje wyrażone przez postacie ukazane na obrazie

• określić kolory dominujące na obrazie

• opisać gesty i mimikę przedstawionych postaci

• określić emocje wyrażone przez bohaterów

• nadać inny tytuł obrazowi

• określić nastrój obrazu i uzasadnić swoją wypowiedź

• wypowiedzieć własne zdanie na temat zachowania postaci przedstawionych na obrazie

• omówić elementy sztuki plastycznej: plan, barwy, kompozycję, światło, ruch

49. Chłopięcy świat

• skorzystać ze słownika języka polskiego

• poszerzyć zasób słownictwa

• skorzystać z różnych źródeł informacji

• prowadzić rozmowę na temat głównych postaci występujących w książce

• zaplanować szczegółowo uważny sposób poznania treści lektury

• wnioskować na podstawie tekstu

• zaprezentować informacje o autorze lektury

• samodzielnie realizować projekt

50. W świecie chłopców z Placu Broni

• określić, gdzie rozgrywają się wydarzenia

• wymienić głównych bohaterów i krótko ich charakteryzuje

• opisać miejsce zabaw chłopców i czynności, którymi się zajmowali

• podać cel założenia Związku Zbieraczy Kitu

• opisać procedury ustalone przez Związek Zbieraczy Kitu

• ocenić procedury ustalone przez Związek Zbieraczy Kitu

47. Jedni rozkazują, drudzy słuchają i wykonują

• czytać głośno

• wymienić bohaterów występujących we fragmencie utworu

• powiedzieć 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych we fragmencie w utworze

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów występujących we fragmencie utworu

• określić kilka cech głównego bohatera utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych we fragmencie utworu

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• wskazać elementy świata przedstawionego

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• określić cechy głównego bohatera utworu

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• przedstawić bohaterów głównych i drugoplanowych we fragmencie utworu

• ciekawie opowiedzieć o przedstawionych wydarzeniach

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• określić wątek główny i wątki poboczne utworu

• identyfikować utwór jako powieść

• zredagować wypowiedź na temat ulubionej książki, używając słów: wątek, akcja, bohater główny, bohaterowie drugoplanowi

• wyczerpująco wypowiadać się na temat wydarzeń przedstawionych w tekście, odwołując się do znajomości całej lektury

52. Przyjaciele i wrogowie – chłopcy z Placu Broni i czerwone koszule

• wypisać imiona bohaterów należących do grupy chłopców z Placu Broni i do grupy czerwonych koszul

• opisać przebieg bitwy o Plac Broni

• wskazać chłopca, którego uważa za najważniejszą postać w powieści

• wymienić sposoby walki z przeciwnikiem akceptowane przez przywódców oraz przez nich odrzucane

• omówić postępowania Feriego Acza wobec z grupy oraz Nemeczka

• ocenić postępowanie Feriego Acza wobec z grupy oraz Nemeczka

• uzasadnić wybór bohatera, którego uważa za najważniejszą postać w powieści

53. Okropna zdrada – o Gerebie

• wymienić cechy charakteru Gereba

• wyjaśnić, jaki był powód zdrady chłopca

• określić, w jaki sposób Boka zareagował na zdradę kolegi

• wytłumaczyć, dlaczego Feri Acz nie zgodził się na nieuczciwą propozycję rozwiązania konfliktu

• podać powody, które skłoniły Deża do powrotu do drużyny chłopców z Placu Broni

• wziąć udział w dyskusji na dany temat

• ocenić postępowanie Gereba

• formułować kontrargumenty podważające stanowisko przeciwników w dyskusji

54. Niepozorny bohater – Nemeczek

• wyjaśnić, czym Erno Nemeczek wyróżniał się spośród rówieśników

• wymienić zachowania kolegów, które sprawiały chłopcu największą przykrość

• określić sposób traktowania Nemeczka przez Bokę

• wytłumaczyć, co Nemeczek chciał udowodnić chłopcom

• wskazać, w jaki sposób bohaterskie zachowanie Nemeczka wpłynęło na postawę innych chłopców

• opisać reakcje Feriego Acza i Boki związane ze śmiercią Erna

• sformułować opinię o książce i ją uzasadnia

55. Autorytet czy idol?

• czytać głośno

• zdefiniować autorytet

• wyjaśnić, kim jest idol

• zredagować 1–2 zdania notatki

• czytać głośno i cicho

• odróżnić autorytet od idola

• zredagować prostą notatkę

• czyta ze zrozumieniem tekst publicystyczny

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• podać przykłady autorytetów

• zredagować notatkę

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• wyjaśnić, kto jest autorytetem i uzasadnić swój wybór

• zredagować notatkę w określonej formie

• wypowiada się na temat roli autorytetów w życiu codziennym

• przygotować plakat przedstawiający znaną osobę

• wyjaśnić znaczenie słów: kultura masowa, popkultura, fascynacja

56. Kto jest pierwszym wzorem dla dziecka?

• przeczytać utwór głośno

• określić podmiot liryczny w utworze

• wskazać bohaterkę utworu

• wskazać w tekście wiersza epitet

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny w wierszu

• wskazać adresata utworu

• określić 2 cechy bohaterki utworu

• wskazać w tekście wiersza epitety i porównanie

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• scharakteryzować podmiot liryczny w wierszu

• określić adresata utworu

• określić cechy bohaterki utworu

• wskazać w tekście wiersza porównania

• przeczytać wiersz tak, aby oddać wyrażone emocje, stosując odpowiednie tempo i intonację

• przedstawić bohaterkę utworu

• określić funkcję epitetów i porównań w wierszu

• wypowiedzieć się na temat uczuć przedstawionych w wierszu

• zaprezentować informacje o autorze wiersza

• wymyślić własne przykłady epitetów

• narysować ilustrację do wybranego fragmentu wiersza (przekład intersemiotyczny)

• wyjaśnić, jak rozumie ostatnie dwa wersy wiersza

57. Wiersz o pewnym czarodzieju

• przeczytać utwór głośno

• określić podmiot liryczny w utworze

• wskazać bohatera utworu

• wskazać w wierszu wersy, strofy, rymy

• wskazać w tekście wiersza epitet

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny w wierszu

• określić 2–3 cechy bohatera utworu

• wskazać w tekście wiersza porównanie

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• scharakteryzować podmiot liryczny

• określić adresata utworu

• określić cechy bohatera utworu

• wskazać przenośnię

• przeczytać wiersz, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić funkcję środków stylistycznych

• wyjaśnić, jak rozumie porównanie ojca do czarodzieja

• określić nastrój utworu

• zaprezentować informacje o autorze wiersza

58. Droga Lewego do sławy

• czytać głośno

• nazwać bohatera tekstu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• zdefiniować dedykację

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohatera tekstu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w tekście

• wyjaśnić tekst dedykacji

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohatera tekstu

• porównać doświadczenia bohatera z własnymi

• określić funkcję dedykacji

• przedstawić funkcję wyrazów zdrobniałych

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić cechy bohatera

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w tekście

• wyrazić swój sąd o bohaterze i jego zachowaniu

• porównać doświadczenia bohatera z własnymi

• wyszukać w internecie informacje o Robercie Lewandowskim i sporządzić na ten temat notatkę

59. i 60. Zasady pisania tekstów publicystycznych

• czytać głośno

• wskazać bohaterów tekstu

• zdefiniować tekst publicystyczny

• wymienić swoje zainteresowania

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów tekstu

• wskazać tekst publicystyczny

• przedstawić w 2–3 zdaniach swoje zainteresowania

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić cechy bohaterów tekstu

• odróżnić tekst publicystyczny od tekstu literackiego

• przedstawić swoje zainteresowania, osiągnięcia i sukcesy

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• określić cechy tekstu publicystycznego

• ciekawie zaprezentować swoje zainteresowania, osiągnięcia i sukcesy

• przedstawić zalety i wady popularności kanałów YouTub

?>