Język polski kl. VIII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
NOWESłowa na start! klasa 8

 

Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Magdaleny Lotterhoff będącym propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku Nowe Słowa na start!w klasie 8. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.

 

Numer i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

 

 

Uczeń potrafi:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, oraz:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, oraz:

2.

Ja w społeczeństwie

• opisać obraz

• wymienićbarwy użyte przez malarza

• omówić znaczenie zastosowanych przez malarza proporcji pomiędzy ludźmi a budynkami

• zinterpretować znaczenie barw

• zinterpretować sposób ukazania społeczności miejskiej na obrazie

• wyrazić swoją opinię na temat obrazu

• porównać obraz z innymi tekstami kultury przedstawiającymi miasto

3.

Twórca i jego czasy. Melchior Wańkowicz

• wymienić najważniejsze elementy biografii Melchiora Wańkowicza

• scharakteryzować twórczość Melchiora Wańkowicza

• wskazać elementy autobiograficzne w książceZiele na kraterze

• scharakteryzować twórczość Melchiora Wańkowicza

• wypowiedzieć się o wydarzeniach historycznych współczesnych autorowi

4.

Na tropach tradycji – Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść fragmentu utworu

• przedstawić bohaterów fragmentu utworu

• scharakteryzować bohaterów obu fragmentów utworu

• omówić sposób prezentacji dworu pana Pisanki

• przedstawić świat znikający polskiej szlachty z punktu widzenia narratora

• stworzyć opis interesującego miejsca w swoim regionie

5.

Odpowiedzialność za słowo – Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy

(lektura obowiązkowa)

• wyjaśnić pojęcia: literatura faktu, reportaż

• zrelacjonować treść fragmentu utworu

• przedstawić bohaterów fragmentu utworu

• wskazać zadania researchera

• scharakteryzować bohaterów fragmentu

• przedstawić sposób pracy dziennikarzy w czasopiśmie „Time”

• wyliczyć i omówić problemy, z którymizetknęła się Marta podczas wykonywania powierzonego zadania

• zinterpretować sformułowaną przez ojca Marty puentę

• wskazać wyrażenia środowiskowe, wyjaśnić ich znaczenia i określić ich funkcje w tekście

• podjąć dyskusję na temat rzetelnych źródeł informacji

6.

Być razem

• zreferować treść wiersza

• określić rodzaj literacki

• wskazać podmiot liryczny

• określić funkcję zwrotów do adresata

• opisać emocje wyrażane przez podmiot liryczny

• wskazać elementy tworzące atmosferę spotkania bliskich osób

• omówić funkcję skontrastowania dwóch przestrzeni: na zewnątrz i w środku przy stole

• zinterpretować wymowę wiersza

• przedstawić swoje spostrzeżenia dotyczącetworzenia atmosfery podczas spotkania bliskich sobie osób

• omówić sposób przedstawienia spotkania bliskich w wybranym tekście kultury

7.

Ludzie wobec ludzi

• zreferować treść wiersza

• określić rodzaj liryki

• wyjaśnić, w imieniu jakiej zbiorowości wypowiada się podmiot liryczny

• scharakteryzować tytułowych ludożerców

• zinterpretować zabieg stylistyczny zastosowany na początku wiersza

• omówić funkcję użycia słowa ludożerca w utworze

• zinterpretować zakończenie wiersza

• odnieść wymowę wiersza do rzeczywistości codziennej

• podjąć dyskusję na temat „ludożerców” w codziennej rzeczywistości

• podjąć dyskusję na temat: Czy każdy ma w sobie ludożercę?

8.

Stereotypy

• zreferować treść wywiadu

• omówić przynależność tekstu do gatunku prasowego

• wyjaśnić, w jaki sposób powstają stereotypy

• omówić, w jaki sposób stereotypy wpływają na nasze zachowanie

• wskazać sytuacje, w jakich stereotypy mogą być groźne

• wyjaśnić rolę indywidualnych kontaktów w zwalczaniu stereotypów

• zinterpretować znaczenie wyrażenia mentalne szufladki

• odnaleźć elementy omówione w wywiadzie w rzeczywistości codziennej

• wskazać i omówić teksty kultury prezentujące stereotypowe traktowanie jakiejś grupy

9.

Wykluczona – wpływ stereotypów na relacje między dziećmi

• zrelacjonować fragment powieści

• wypowiedzieć się na temat narratora

• określić czas i przestrzeń akcji

• scharakteryzować bohaterki występujące we fragmencie utworu

• opisać relacje pomiędzy Jaelle a innymi uczennicami

• wyjaśnić, dlaczego Jaelle nie chciała się upodobnić do rówieśniczek ze szkoły

• wskazać stereotypy dotyczące społeczności romskiej przedstawione we fragmencie utworu

• przedstawić zdobyte za pomocą różnych źródeł informacje na temat społeczności romskiej

• podjąć dyskusję na temat problemów z zaakceptowaniem czyjejś inności

• wypowiedzieć swoje zdanie na temat przyczyn wrogości wobec obcych

• opisać wybrany stereotyp narodowy

• przedstawić inny tekst kultury podejmujący temat Romów

10.

Czasy nietolerancji

• wyjaśnić pojęcia:

faszyzm, rasizm

• zrelacjonować treść fragmentów utworu

• określić rodzaj narracji

• omówić znaczenie czasu i miejsca akcji dla wymowy fragmentu utworu

• omówić funkcję postaci Jessego Owensa we fragmencie utworu

• scharakteryzować Rudy’ego

• wyjaśnić przyczynę reakcji ojca na zachowanie Rudy’ego

• omówić dialog pomiędzy ojcem a synem

• zinterpretować funkcję dziecięcej naiwności Rudy’ego dla wymowy fragmentu utworu

• zaprezentować sylwetkę Jessego Owensa

• na podstawie dowolnych źródeł opracować kontekst historyczny fragmentu utworu

11.

Być człowiekiem

• wyjaśnić pojęcia: aforyzm, fraszka, paradoks

• omówić przynależność gatunkową utworów Jana Sztaudyngera

• wyjaśnić znaczenie sentencji Stanisława Jerzego Leca

• wyjaśnić prawdy życiowe zawarte we fraszkach Jana Sztaudyngera

• zinterpretować tytuł zbioru

• wskazać paradoksy we fraszkach Jana Sztaudyngera i omówić je

• odnieść uniwersalne prawdy zawarte w aforyzmach i fraszkach do swojego doświadczenia

• odnaleźć odzwierciedlenie jednej z prawd zawartych we fraszkach lub aforyzmach w wybranym tekście kultury i omówić dostrzeżony związek

12. i 13.

Perswazja – sztuka językowego wywierania wpływu

• wyjaśnić pojęcia: perswazja, apel, sugestia, uzasadnienie, negocjacje, reklama, manipulacja, etyka słowa

• wymienić cechy wypowiedzi perswazyjnej

• wymienić fazy negocjacji

• wymienić sposoby nakłaniania w reklamie

• wymienić elementy etyki słowa

• odnaleźć w podanych tekstach apel, sugestię i uzasadnienie

• wymienić sposoby manipulacji

• wskazać reklamy, które nakłaniają odbiorcę do konkretnego działania

• wskazać wypowiedzi wykorzystujące manipulację

• skomponować wypowiedź perswazyjną na zadany temat

• zanalizować hasła reklamowe pod kątem adresata

• zanalizować wybrane reklamy pod kątem zabiegów manipulacyjnych

• przeprowadzić negocjacje zgodnie z podanym schematem

• ułożyć hasła reklamowe, nakłaniające do konkretnego działania

• odnaleźć w reklamach i wypowiedziach polityków elementy manipulacji i zanalizować je

• wygłosić publicznie mowę perswazyjną

14.

Słowo pisane – historia, charakterystyka, funkcja

• przedstawić najważniejsze wydarzenia z historii piśmiennictwa

• wymienić gatunki wypowiedzi prasowej

• podzielić wypowiedzi pisemne na kategorie

• rozpoznać gatunki wypowiedzi prasowej

• omówić język prasy

• wymienić cechy dobrego tekstu prasowego

• zanalizować tekst prasowy według podanych kryteriów

• podjąć dyskusję na temat wad i zalet publikacji drukowanych oraz elektronicznych

15.

O grzeczności w języku

• wymienić zasady porozumiewania się w grzeczny sposób

• wymienić formy grzecznościowe

• dopasować słowa i zwroty grzecznościowe do adresata

• wskazać wypowiedzi, w których zostały złamane zasady grzeczności w języku

• sformułować wypowiedzi dostosowane do adresata

• sformułować oficjalną mowę na zadany temat, uwzględniając wszystkie zasady grzeczności

16., 17.

Różne odmiany polszczyzny

• wymienić odmiany polszczyzny

• wskazać różnice pomiędzy odmianą oficjalną a nieoficjalną polszczyzny

• wyartykułować podane wyrazy zgodnie z normą wzorcową

• zaakcentować podane wyrazy zgodnie z normą wzorcową

• wskazać wypowiedzi należące do oficjalnej i nieoficjalnej odmiany języka

• wymienić sytuacje, w których można stosować nieoficjalną formę języka,oraz takie, w których należy stosować formę oficjalną

• wyjaśnić różnice pomiędzy normą wzorcową a normą użytkową języka

• rozpoznać wypowiedzi zgodne z normą wzorcową i normą użytkową

• stworzyć wypowiedzi zgodne z wzorcową odmianą języka

• zanalizować wybrane przez siebie wypowiedzi publicystyczne pod kątem zgodności z normami językowymi

18.

Podsumowanie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posłużyć się terminami i pojęciami:literatura faktu, stereotyp, aforyzm, fraszka, formy grzecznościowe, polszczyzna ogólna, odmiana oficjalna, odmiana nieoficjalna

• wykorzystać najważniejsze konteksty

• wyciągnąć wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie zinterpretować wymagany materiał

• właściwie uargumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystać bogate konteksty

• sformułować i rozwiązać problem badawczy

19.

Niepokoje egzystencjalne

• opisać, co zostało przedstawione na obrazie

• omówić kompozycję dzieła

• opisać krajobraz roztaczający się przed bohaterem obrazu

• zinterpretować sposób przedstawienia bohatera

• zinterpretować znaczenie barw dla wymowy obrazu

• wyjaśnić wymowę obrazu

• omówić wybrany obraz Caspara Davida Friedricha

20.

Twórca i jego czasy – Jan Kochanowski

• wyjaśnić pojęcia: renesans, humanizm

• wymienić najważniejsze etapy życia Jana Kochanowskiego

• scharakteryzować twórczość Jana Kochanowskiego

• omówić okoliczności powstania cyklu Trenów

• wskazać cechy charakterystyczne renesansu

• przedstawić specyfikę Trenów Jana Kochanowskiego

• w kontekście biografii i twórczości Jana Kochanowskiego omówić rzeźbę Zygmunta Trembeckiego

21., 22.

Wobec śmierci – o Trenach Jana Kochanowskiego (lektura obowiązkowa)

• wyjaśnić pojęcia: tren, porównanie homeryckie, puenta, przenośnia, symbol, peryfraza

• zrelacjonować treść trenów

• określić rodzaj liryki każdego z utworów

• wskazać adresatów wymienionych na początku Trenu I, VII i VIII

• wymienić cechy Urszulki przywołane przez podmiot liryczny w Trenie VIII

Tren I

• wyjaśnić funkcję apostrofy rozpoczynającej utwór

• wskazać porównanie homeryckie i określić jego funkcję

Tren V

• wskazać porównanie homeryckie i określić jego funkcję

• wyjaśnić przyczynę przywołania Persefony

Tren VII

• określić funkcję odwołania do ubiorów córki

• omówić funkcję wykrzyknienia w puencie utworu

Tren I

• zinterpretować metaforyczne znaczenie smoka

• omówić funkcję pytania retorycznego w zakończeniu utworu

Tren V

• zinterpretować metaforyczne znaczenie oliwki i sadownika

• zinterpretować znaczenie pytania retorycznego w puencie utworu

Tren VII

• omówić funkcję zdrobnień

• zinterpretować dwojakie znaczenie słowa skrzynka, użytego utworze

Tren VIII

• zinterpretować funkcję kontrastu w ukazaniu domu: przed i po śmierci Urszuli

Tren I

• zinterpretować znaczenie puenty

• zinterpretować wymowę utworu

Tren V

• zinterpretować wymowę utworu

Tren VII

• zinterpretować wymowę utworu

• porównać omówione treny i wyrazić swoją opinię na temat zawartego w nich ładunku emocjonalnego

• omówić wybrany tekst kultury, w którym została przedstawiona strata bliskiej osoby, i porównać go z utworami Jana Kochanowskiego

23.

W zaświatach – kontekst interpretacyjny do Trenów

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny w wierszu

• opisać sytuację liryczną

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• opisać wizję zaświatów przedstawioną w wierszu

• wskazać peryfrazę i określić jej funkcję

• omówić sposób, w jaki został przedstawiony Bóg

• zinterpretować puentę wiersza

• wypowiedzieć się na temat uniwersalnej prawdy o człowieku zawartej w wierszu

• omówić wizje zaświatów przedstawione w wybranych tekstach kultury

24.

Tęsknota pielgrzyma

• wyjaśnić pojęcia: hymn, refren, anafora

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny

• wskazać adresata lirycznego

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• nazwać emocje towarzyszące podmiotowi lirycznemu

• określić funkcję adresata

• określić miejsce, w którym znajduje się podmiot liryczny oraz jego położenie względem domu

• scharakteryzować obraz Boga wyłaniający się z utworu

• określić przyczyny smutku podmiotu lirycznego

• omówić funkcję refrenu i anafory

• zinterpretować wymowę wiersza

• omówić kontekst historyczny utworu

• podjąć dyskusję na temat przyczyn i konsekwencji emigracji

25.

List do Boga

• zrelacjonować treść fragmentu utworu

• określić narrację fragmentu utworu

• scharakteryzować bohaterów fragmentu utworu

• określić temat przewodni fragmentu utworu

• wypowiedzieć się na temat prawdziwości opowieści snutych przez panią Różę

• wskazać cechy listu we fragmencie utworu

• podjąć spekulacje na temat celu, w jakim pani Róża opowiada Oskarowi historie

• omówić relacje łączące Oskara z panią Różą

• wypowiedzieć się na temat języka, jakim posługują się bohaterowie

• odnaleźć konteksty i nawiązania

26.

Korzyści z przemijania

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• wskazać stały związek frazeologiczny użyty w wierszu i omówić jego funkcję

• postawić tezę interpretacyjną

• omówić postawę podmiotu lirycznego wobec otaczającej rzeczywistości

• zinterpretować funkcję środków stylistycznych użytych w wierszu

• zinterpretować sposób ukazania przemijania w wierszu

• zanalizować obraz miłości przedstawiony w wierszu

• omówić różne sposoby przedstawienia motywu przemijania w tekstach kultury

27.

Przepis na życie

 

• wyjaśnić pojęcie ironia

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny

• wskazać środki stylistyczne

• omówić stosunek osoby mówiącej do formułowanych wskazówek

• wskazać w wierszu ironię

• postawić tezę interpretacyjną

• określić funkcje użytych środków stylistycznych

• wypowiedzieć się na temat osoby, która stosowałaby się do wymienionych porad

• sformułować rzeczywisty katalog zasad, którymi powinien się kierować człowiek

• podjąć dyskusję na temat konsekwencji postawy nonkonformistycznej

28.

Wyrażanie opinii

• wyjaśnić pojęcia: opinia, informacja

• wymienić zasady, które powinny być przestrzegane podczas wyrażania opinii

• wyjaśnić różnicę pomiędzy opinią a informacją

• odróżnić informację od opinii

• sporządzić notatkę zawierającą informacje

• sformułować opinie wraz z uzasadnieniem

29.

Muzyka

• zrelacjonować rozwój muzyki na poszczególnych etapach historii kultury

• wymienić elementy języka muzyki

• wymienić rodzaje muzyki rozrywkowej

• omówić rolę muzyki w wybranym filmie

• ocenić utwór muzyczny na podstawie podanych kryteriów

• zastosować elementy języka muzyki do analizy wybranego utworu

• stworzyć prezentację na temat ulubionego muzyka bądź gatunkumuzyki

• stworzyć prezentację na temat muzyki etnicznej charakterystycznej dla swojego regionu

30.

Języki środowiskowe i zawodowe

• wyjaśnić pojęcia: języki środowiskowe, języki zawodowe, kolokwializmy, profesjonalizmy

• odróżnić języki środowiskowe od języków zawodowych

• wskazać kolokwializmy w podanym tekście

• wymienić przykłady języków środowiskowych języków i zawodowych

• wymienić cechy gwary uczniowskiej

• rozpoznać podane rodzaje języków środowiskowych

• stworzyć dłuższą wypowiedź ustną zawierającą elementy wybranego języka środowiskowego

31.

Dialekty i gwary

• wyjaśnić pojęcia: dialekt, gwara

• wymienić istniejące w Polsce dialekty

• wskazać różnice pomiędzy gwarą a dialektem

• w podanych przykładach wskazać różnice pomiędzy gwarą a językiem ogólnonarodowym

• przekształcić tekst gwarowy na ogólnopolski

• stworzyć minisłownik wybranej gwary

32.

O stylu wypowiedzi

• wymienić style funkcjonujące w polszczyźnie

• zreferować podstawową zasadę dobrego stylu

• wymienić cechy każdego ze stylów

• wymienić szczegółowe zasady dobrego stylu

• rozpoznać styl podanej wypowiedzi

• skorygować błędy stylistyczne w podanym tekście

• stworzyć tekst w wybranym stylu

33. , 34.

Podsumowanie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posłużyć się terminami i pojęciami:porównanie homeryckie, tren, peryfraza, wyrażanie opinii, języki środowiskowe, języki zawodowe, dialekty, gwara, style wypowiedzi

• wykorzystać najważniejsze konteksty

• wyciągnąć wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie zinterpretować wymagany materiał

• właściwie uargumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystywać bogate konteksty

• sformułować i rozwiązać problem badawczy

35.

Wzorce

• wyjaśnić pojęcia: wzorzec, kompozycja fotografii

• opisać, co znajduje się na zdjęciu

• omówić kompozycję zdjęcia

• wskazać elementy pracy lekarza, które zostały wyeksponowane na zdjęciu

• wypowiedzieć swoją opinię na temat fotografii i uzasadnić ją

• wyjaśnić, kim był Zbigniew Religa

36.

Twórca i jego czasy – Aleksander Kamiński

• wyjaśnić pojęcia: harcerstwo, literatura podziemna

• wymienić najważniejsze etapy życia Aleksandra Kamińskiego

• omówić kontekst historyczny twórczości Aleksandra Kamińskiego

• wyjaśnić genezę powstania Kamieni na szaniec

• przedstawić znaczenie Kamieni na szaniec dla współczesnych autorowi odbiorców

• wypowiedzieć się na temat literatury podziemnej w okupowanej Polsce

37., 38., 39., 40., 41.

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

(lektura obowiązkowa)

Do fragmentu utworu:

• zrelacjonować treść fragmentu utworu

Do całości utworu:

• wyjaśnić pojęcia: okupacja, Szare Szeregi, sabotaż, dywersja, literatura faktu

• zrelacjonować treść książki

• określićrodzaj narracji

• zrelacjonować przebieg akcji pod Arsenałem

Do fragmentu utworu:

• omówić świat przedstawiony we fragmencie utworu

• scharakteryzować bohaterów fragmentu utworu

Do całości utworu:

• omówić świat przedstawiony

• opisać rzeczywistość okupowanej Warszawy

• wymienić i scharakteryzować bohaterów pierwszoplanowych

• opisać perypetie bohaterów działających w małym sabotażu i w dywersji

Do fragmentu utworu:

• wyjaśnić, dlaczego Rudy czuł się szczęśliwy pomimo dojmującego bólu i świadomości zbliżającej się śmierci

Do całości utworu:

• wypowiedzieć się na temat specyfiki pokolenia, do którego należeli bohaterowie

• wskazać cechy gawędy harcerskiej i literatury faktu

Do fragmentu utworu:

• w kontekście danego fragmentu utworu zinterpretować tytuł utworu

Do całości utworu:

• podjąć dyskusję na temat celowości przeprowadzenia akcji pod Arsenałem w świetle jej skutków

• podjąć dyskusję na temat ówczesnego i współczesnego rozumienia słowa patriotyzm

• porównać sposób ukazania akcji pod Arsenałem oraz jej skutków w książce Aleksandra Kamińskiego oraz w filmie w reżyserii Roberta Glińskiego

42., 43.

Twardy charakter

• wyjaśnić pojęcia: literatura faktu, alianci

• zrelacjonować treść fragmentu utworu

• wypowiedzieć się na temat narratora

• scharakteryzować Kazimierza Daszewskiego

• wskazać cechy gatunkowe utworu

• omówić kontekst historyczny utworu

• porównać postawy Kazimierza Daszewskiego oraz bohaterów Kamieni na szaniec

44.

Geniusz czarodziejski

• zrelacjonować treść fragmentów utworu

• wymienić słabe i mocne strony charakteru Steve’a Jobsa

• omówić stosunek autora tekstu do opisywanego bohatera

• podjąć dyskusję na temat pożądanych cech lidera

• przedstawić wybraną postać, która wykazuje cechy dobrego lidera

45.

Czy można być świętym?

• wyjaśnić pojęcie apostrofa

• zrelacjonować treść wiersza

• określić rodzaj liryki

• wskazać adresatów wiersza

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• postawić tezę interpretacyjną

• wskazać środki stylistyczne i określić ich funkcję

• zinterpretować wymowę wiersza

• przedstawić sylwetkę św. Franciszka z Asyżu

46.

Zbuntowany

• wyjaśnić pojęcie idealizm

• zrelacjonować treść fragmentów

• określić rodzaj narracji

• scharakteryzować głównego bohatera

• określićstany emocjonalne rozmawiających postaci

• wskazać powody wydalenia bohatera ze szkoły

• omówić stosunek bohatera do rzeczywistości

• wskazać w bohaterze cechy idealisty

• zinterpretować marzenie chłopaka dotyczące jego przyszłości

• omówić wybrane dzieło filmowe przedstawiające motyw buntu młodych ludzi

47.

Ratować innych

• wyjaśnić pojęcie wywiad

• zrelacjonować treść wywiadu

• wyjaśnić, czym dla bohatera wywiadu jest rodzina

• wskazać elementy obyczajowości strażaków

• przedstawić wartości, jakimi kierowali się strażacy

• omówić konsekwencje, jakie poniósł Stanisław Trojanowski w wyniku akcji ratowniczej

• zinterpretować rozmowę strażaka z synem

• przybliżyć wydarzenia, którerozegrały się w Nowym Jorku 11 września 2001 roku

48.

Po co nam autorytety?

• wyjaśnić pojęcie wywiad

• zrelacjonować treść wywiadu

• wyliczyć zasady, którymi warto się kierować podczas poszukiwania autorytetu

• wskazać różnice pomiędzy autorytetem a guru

• omówić rolę autorytetu we współczesnym świecie

• zanalizować wywiad pod kątem sposobu zadawania pytań przez dziennikarkę

• podjąć dyskusję na temat współczesnych autorytetów

• podjąć dyskusję na temat traktowania celebrytów jako autorytety

• przedstawić swój autorytet i uzasadnić wybór

49., 50.

Sprawozdanie z filmu i spektaklu

• wymienić elementy, które powinny się znaleźć we wstępie, w rozwinięciu i w zakończeniu sprawozdania

• stworzyć plan sprawozdania ostatnio obejrzanego filmu lub spektaklu

• wyselekcjonować informacje przydatne do sporządzeniasprawozdania

• stworzyć pisemne sprawozdanie z filmu bądź spektaklu

51., 52.

Recenzja

• wymienić elementy, z których składa się recenzja

• odróżnić recenzję od sprawozdania

• stworzyć plan recenzji

• wyselekcjonować informacje przydatne do sporządzenia recenzji

• ocenić poszczególne elementy dzieła

• stworzyć recenzję wybranego filmu

53.

Telewizja

• zrelacjonować etapy rozwoju telewizji

• wskazać momenty przełomowe w rozwoju telewizji

• podać przykłady gatunków telewizyjnych

• scharakteryzować wybrane programy telewizyjne

• omówić specyfikę języka przekazu telewizyjnego

• ocenić wybrany program telewizyjny według podanych kryteriów

• porównać różne przykłady tego samego gatunku telewizyjnego

• wypowiedzieć się na temat roli telewizji w życiu swoich rówieśników

• podjąć dyskusję na temat jakości i funkcji reklam telewizyjnych

• przygotować prezentację na temat swojego ulubionego serialu

54.

Treść i zakres wyrazu

• wyjaśnić pojęcia: treść wyrazu, zakres wyrazu

• odróżnić treść od zakresu wyrazu

• wyjaśnić zależność pomiędzy treścią a zakresem wyrazu

• porównać treść i zakres wyrazu w podanych przykładach

• podane wyrazy zastąpić słowami o bogatszej treści

• podane wyrazy zastąpić słowami o szerszym zakresie

55.

Rodzaje wyrazów ze względu na znaczenie

• wyjaśnić pojęcia: synonim, antonim, homonim, wyraz wieloznaczny, eufemizm

• zastąpić podane wyrazy synonimami

• podać antonimy do danych wyrazów

• wyjaśnić różnice pomiędzy wyrazami wieloznacznymi a homonimami

• wyjaśnić znaczenie podanych eufemizmów

• podać różne znaczenia danych wyrazów

56.

Neologizmy i archaizmy

• wymienić rodzaje neologizmów i zapożyczeń

• podzielić neologizmy na kategorie

• odnaleźć neologizmy w tekście

• wyjaśnić znaczenie podanych neologizmów

• wskazać archaizmy w przysłowiach i wyjaśnić ich znaczenie

57., 58.

Podsumowanie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posłużyć się terminami i pojęciami: wojenna literatura faktu, apostrofa, sprawozdanie z filmu i spektaklu, recenzja, synonimy, antonimy, homonimy, wyrazy wieloznaczne, neologizmy, archaizmy

• wykorzystać najważniejsze konteksty

• wyciągnąć wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie zinterpretować wymagany materiał

• właściwie uargumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystywać bogate konteksty

• sformułować i rozwiązać problem badawczy

59.

Polskość

• podać informacje na temat Wystaw Światowych EXPO

• opisać Pawilon Polski

• opisać tradycyjne i nowoczesne elementy Pawilonu Polskiego

• określić związek wzornictwa budynku z Polską i polskością

• wypowiedzieć się na temat wartości związanych z polskością, jakie warto promować za granicą

60.

Twórca i jego czasy. Adam Mickiewicz

• wyjaśnić pojęcia: szlachta, Wielka Emigracja, epopeja narodowa

• wymienić najważniejsze etapy życia Adama Mickiewicza

• scharakteryzować twórczość Adama Mickiewicza

• omówić genezę Pana Tadeusza

• wymienić cechy epopei obecne w Panu Tadeuszu

• zanalizować obraz Dietricha Montena

61., 62., 63., 64., 65. i 66.

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

(lektura obowiązkowa)

• wyjaśnić pojęcia: epopeja, inwokacja, szlachta, dworek szlachecki, komizm, ironia

Do fragmentu utworu:

• zrelacjonować treść fragmentu

• wskazać adresatów inwokacji

Do całości utworu:

• zrelacjonować treść utworu

• wymienić obyczaje szlacheckie opisane w utworze

Do fragmentu utworu:

• wypowiedzieć się na temat narratora fragmentu utworu

Do całości utworu:

• opisać strukturę społeczną szlachty polskiej

• scharakteryzować Jacka Soplicę, Hrabiego, Sędziego i Gerwazego

• wymienić wydarzenia historyczne przywołane w koncercie Jankiela

• wymienić cechy gatunkowe utworu

Do fragmentu utworu:

• wskazać, w jaki sposób inwokacja nawiązuje do tradycji eposu homeryckiego

Do całości utworu:

• wypowiedzieć się na temat sposobu przedstawienia społeczności dobrzyńskiej

• wskazać komizm w sposobie przedstawienia niektórych bohaterów

Do fragmentu utworu:

• zanalizować sposób przedstawienia ojczyzny w inwokacji

• zanalizować elementy wystroju dworku szlacheckiego w kontekście tradycji i patriotyzmu

Do całości utworu:

• podjąć dyskusję na temat zalet i wad szlachciców przedstawionych w utworze

• zinterpretować częste pojawianie się w utworze słowa ostatni

• zinterpretować tytuł utworu

• omówić kontekst historyczny, w jakim powstało dzieło, oraz kontekst historyczny wydarzeń przedstawionych w utworze

• podjąć dyskusję na temat przyczyn określenia dzieła Mickiewicza epopeją narodową, skoro opisana została tam tylko jedna warstwa społeczna

• porównać tekst Adama Mickiewicza z reżyserską wizją Andrzeja Wajdy

67.

Polski patriotyzm

 

• wyjaśnić pojęcia: martyrologia, postawa obywatelska

• zrelacjonować treść wywiadu

• wymienić cechy nowoczesnego patriotyzmu

• wskazać źródła tradycyjnego pojmowania patriotyzmu

• porównać patriotyzm tradycyjny i patriotyzm nowoczesny w kontekście współczesnej rzeczywistości

• sformułować definicję współczesnego patriotyzmu

• podjąć dyskusję na temat postaw patriotycznych

68.

Twórca i jego czasy. Stefan Żeromski

• wyjaśnić pojęcie rusyfikacja

• wymienić najważniejsze etapy życia Stefana Żeromskiego

• przedstawić okoliczności powstania Syzyfowych prac

• przedstawić tematy poruszane w utworze

• omówić kontekst społeczno-historyczny twórczości Żeromskiego

69., 70., 71., 72., 73.

Stefan Żeromski, Syzyfowe prace

(lektura obowiązkowa)

Do fragmentu utworu:

• wyjaśnić pojęcie rusyfikacja

• zrelacjonować fragment powieści

Do całości utworu:

• wyjaśnić pojęcia: zabory, rusyfikacja

• zrelacjonować treść powieści

Do fragmentu utworu:

• scharakteryzować Bernarda Zygiera

Do całości utworu:

• omówić świat przedstawiony

• scharakteryzować Marcina Borowicza i Andrzeja Radka

• wymienić metody rusyfikacji przedstawione w powieści

Do fragmentu utworu:

• wypowiedzieć się na temat przyczyn lekceważenia przez uczniów lekcji języka polskiego

Do całości utworu:

• przedstawić sytuację społeczeństwa polskiego po powstaniu styczniowym

• omówić sposoby walki z rusyfikacją przedstawione w utworze

• zinterpretować tytuł powieści

Do fragmentu utworu:

• omówić i zanalizować reakcje uczniów na recytację Reduty Ordona

Do całości utworu:

• zanalizować skutki zabiegów rusyfikacyjnych

• przedstawić postawy członków polskiej społeczności wobec działań zaborców i zanalizować ich przyczyny

• podjąć dyskusję na temat potrzeby zachowywania tożsamości narodowej

74.

Polska moim domem

• wyjaśnić pojęcie superbohater

• zrelacjonować treść utworu

• wymienić cechy Kapitana Polski

• wyjaśnić pochodzenie nazwy Kapitan Polska

• omówić sposób przedstawienia Polski w utworze

• wyjaśnić funkcję nawiązania do wydarzeń z historii Afryki

• zinterpretować wymowę utworu

• porównać przedstawionego w utworze Kapitana Polskę do Kapitana Ameryki

75.

Oczami obcokrajowca

• zrelacjonować treść fragmentu

• wymienić rytuały związane z polską gościnnością

• opisać różnice pomiędzy mentalnością niemiecką a polską

• wypowiedzieć się na temat stylu fragmentu utworu

• zanalizować przyczyny komizmu poszczególnych fragmentów

• podjąć dyskusję na temat różnic w mentalności przykładowych narodowości

• podjąć dyskusję na temat stereotypowego postrzegania mentalności innych narodowości

76.

Tęsknota za Polską

• wyjaśnić pojęcia: emigracja, mała ojczyzna

• zrelacjonować treść piosenki

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• porównać rzeczywistość londyńską i lwowską

• postawić tezę interpretacyjną

• wskazać wyrazy nacechowane emocjonalnie i omówić ich funkcję

• wyjaśnić funkcję użycia regionalizmów w utworze

• zinterpretować przesłanie utworu

• przytoczyć i omówić wybrany tekst kultury poruszający temat małej ojczyzny

77., 78. i 79.

Przemówienie

• wymienić cechy różnych rodzajów przemówień

• wymienić elementy niezbędne do przygotowania przemówienia

• przedstawić elementy, z których powinno się składać dobrze skomponowane przemówienie

• przygotować plan przemówienia

• wyliczyć strategie zdobycia przychylności słuchaczy, sposoby prezentacji argumentów i formułowania zakończenia przemówienia

• zanalizować przykładowe przemówienia pod kątem tematu i stosowanych strategii

• wygłosić przemówienie

80.

Komiks

• przedstawić historię komiksu

• omówić język komiksu

• przedstawić różnice pomiędzy komiksem amerykańskim a komiksem europejskim

• przedstawić wybrany komiks i ocenić go według podanych kryteriów

• porównać wybrane komiksy i ocenić je według podanych kryteriów

• stworzyć projekt komiksu

• przedstawić film inspirowany komiksem i omówić jego specyfikę

81. i 82.

Odmienne części mowy – powtórzenie wiadomości

• wymienić odmienne części mowy

• scharakteryzować odmienne części mowy

• określić cechy charakterystyczne deklinacji trudnychrzeczowników

• odnaleźć nieosobowe formy czasownika w tekście i określić je

• dokonać właściwej deklinacji rzeczowników

• właściwie odmienić i stopniować przymiotniki

• właściwie określić formy czasownika osobowego

• właściwie określićformy zaimków i poprawnie je stosować

• właściwie nazywać rodzaje liczebników

83.

Nieodmienne części mowy – powtórzenie wiadomości

• wymienić nieodmienne części mowy

• scharakteryzować nieodmienne części mowy

• wskazać spójniki, przed którymi stawiamy przecinek

• wskazać przysłówki, które podlegają stopniowaniu

• rozpoznać nieodmienne części mowy

84.

Pisownia nie z różnymi częściami mowy

• wymienić części mowy pisane łącznie z partykułą nie

• wskazać, które części mowy pisze się rozdzielnie z partykułą nie

• zastosować poznane zasady w praktyce

• skorygować tekst pod względem pisowni partykułynie z różnymi częściami mowy

• stworzyć tekst, stosując różne części mowy z partykułą nie

85., 86.

Podsumowanie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posłużyć się terminami i pojęciami: epopeja, inwokacja, przemówienie, odmienne części mowy, nieodmienne części mowy

• wykorzystać najważniejsze konteksty

• wyciągnąć wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie zinterpretować wymagany materiał

• właściwie uargumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystać bogate konteksty

• sformułować i rozwiązać problem badawczy

87.

Utopie

• wyjaśnić pojęcie kadr

• opisać, co widzi na fotografii

• omówić kompozycję kadru

• wskazać elementy fantastyczne na fotografii

• zinterpretować kolorystykę i światło na fotografii

• zinterpretować wymowę kadru

• wypowiedzieć się na temat filmu Kraina jutra

88.

Prawdziwa utopia

• zrelacjonować treść fragmentu utworu

• wymienić zasady panujące w Utopii

• porównać funkcjonujący w Utopii system społeczny ze znanym mu rzeczywistym systemem

• podjąć dyskusję na temat tego, dlaczego do rzeczywistości codziennej nie można wprowadzić systemu obowiązującego w Utopii

• podjąć dyskusję na temat życia w świecie idealnym

89.

Moralność a prawo

• wyjaśnić pojęcie antyutopia

• zrelacjonować treść fragmentów utworu

• określić rodzaj narracji

• omówić świat przedstawiony w utworze

• omówić sytuację, w której znalazła się bohaterka

• omówić sposób sprawowania władzy w Panem

?>