Wymagania na oceny klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE kl. II

CZYTANIE

 • Czyta po cichu wyrazy i krótkie zdania oraz głośno krótkie teksty w sposób płynny.
 • Czyta po cichu i głośno ze zrozumieniem krótkie teksty.
 • Odróżnia utwory wierszowane od prozy.
 • Korzysta z czytelni i biblioteki, z różnych źródeł informacji i technologii informacyjnej.
 • Uwzględnia pierwsze litery wyrazów z różnych tekstów, porządkuje je wg kolejności alfabetycznej.
 • Czyta po cichu i głośno ze zrozumieniem polecenia oraz teksty o różnorodnej tematyce zapisane na tablicy lub w podręczniku w formie zwartego tekstu.
 • Czyta liczby jedno-, dwucyfrowe zapisane cyframi i słownie.
 • Czyta znaki rzymskie I-XII.
 • Odczytuje wskazania linijki, wagi, termometra, zegara.
 • Czyta daty.
 • Czyta ze zrozumieniem symbole, wykresy, tabelki, skróty, teksty użytkowe, plany i elementy mapy.

MÓWIENIE

 • Układa wielozdaniowe wypowiedzi związane z przeżyciami, wydarzeniami z życia, z czytanymi lub wysłuchanymi utworami literackimi, oglądanymi sztukami teatralnymi, audycjami telewizyjnymi i filmami.
 • Stosuje w mowie elementy techniki języka mówionego: pauzy, tempo, siła głosu, odpowiednia intonacja.
 • Wygłasza wiersze z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu.
 • Formułuje pytania związane z wydarzeniami z najbliższego otoczenia, zainteresowaniami i opracowywanymi tekstami.
 • Udziela odpowiedzi, zwracając uwagę na ich poprawność i trafność formułowanych zdań.
 • Prowadzi rozmowę (mówi i słucha) związaną z wydarzeniami z otoczenia, zainteresowaniami, czytanymi tekstami, oglądanymi audycjami telewizyjnymi.
 • Formułuje zdania pytające, oznajmujące, rozkazujące i wykrzyknikowe.
 • Wypowiada się poprawnie pod względem gramatycznym i stylistycznym.
 • Poszukuje trafnych określeń, używając wyrazów bliskoznacznych, wieloznacznych, o znaczeniu podobnym i przeciwnym.
 • Opowiada o typowych sytuacjach życia codziennego.
 • Jasno artykułuje swoje oczekiwania i potrzeby, prezentuje swój punkt widzenia.
 • Używa podstawowe zwroty w języku obcym związane z czynnościami dnia codziennego.
 • Ocenia efekty własnej pracy.
 • W swoich wypowiedziach używa zwrotów grzecznościowych.
 • Składa życzenia swoim bliskim z różnych okazji.

SŁUCHANIE

 • Słucha i rozumie teksty wzorowo czytane przez nauczyciela oraz uczniów.
 • Słucha i rozumie nagrania baśni, bajek, utworów poetyckich innych tekstów literackich.
 • Słucha ze zrozumieniem opowiadań, pytań, poleceń, krótkich instrukcji oraz wypowiedzi nauczyciela i uczniów.
 • Słucha i rozpoznaje brzmienie głosów, instrumentów muzycznych, dźwięków, rytmów, tempa.
 • Rozpoznaje elementy akustyki środowiska człowieka, muzyki i utworów muzycznych.

PISANIE

 • Pisze czytelnie, płynnie wyrazy i zdania, uwzględniając prawidłowy kształt liter, ich proporcje, właściwe łączenie i właściwie rozmieszcza wyrazy w zdaniach.
 • Przepisuje drukowane zdania i krótkie teksty, teksty z lukami powiązane z trudnościami ortograficznymi.
 • Pisze z pamięci i ze słuchu zdania i krótkie teksty z wykorzystaniem elementarnych zasad pisowni.
 • Poprawnie stosuje w piśmie kropkę, przecinek, pytajnik, wykrzyknik.
 • Pisze krótkie wypowiedzi na podstawie przeżyć, oglądanych ilustracji, historyjek obrazkowych.
 • Pisze zdania opisujące przedmioty.
 • Pisze krótkie listy, życzenia, adresuje list.
 • Zapisuje liczby w zakresie 100, korzystając z zapisu cyfrowego.
 • Pisze znaki rzymskie w zakresie I-XII.
 • Zapisuje datę dowolnym sposobem.
 • Zapisuje wyniki różnych pomiarów (mierzenia, ważenia, temperatury).
 • Zapisuje elementy pogody za pomocą różnych symboli.
 • Pisze zdania pytające oraz oznajmujące jako odpowiedzi na pytania.
 • Pisze symbole i skróty związane z realizowanymi treściami.
 • Korzysta z nowych, dostępnych mu technologii informacyjnych.

OBLICZANIE

 • Przelicza przedmioty, liczy kolejno i wstecz, posługuje się liczebnikami porządkowymi oraz porównuje liczby w zakresie100.
 • Wyodrębnia w zapisie liczby jedności, dziesiątki.
 • Mnoży i dzieli liczby w zakresie 30.
 • Sprawdza poprawność wykonywanych działań.
 • Rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe w tym na porównywanie różnicowe oraz układa treść zadania do sytuacji, rysunku, schematu, zapisu matematycznego.
 • Mierzy różne długości miarką centymetrową.
 • Mierzy ilości płynów (dowolną jednostką), masę (z użyciem odważników).
 • Mierzy temperatury, odczytuje wskazania termometru bez posługiwania się liczbami ujemnymi.
 • Zna nazwy dni tygodnia, miesięcy oraz ich kolejność; stosuje pojęcia: minuta, godzina, pół godziny; odczytuje i zapisuje liczby rzymskie od I do XII; wykonuje proste obliczenia kalendarzowe w zakresie pełnych miesięcy i zegarowe w zakresie pełnych godzin.
 • Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło); mierzy długości odcinków i rysuje za pomocą linijki odcinki o danej długości.

RYSOWANIE/MALOWANIE

 • Przedstawia w swoich pracach plastycznych zjawiska i wydarzenia z otaczającej rzeczywistości, wyraża swoje marzenia, nastrój, przeżycia inspirowane utworem literackim, muzycznym, zmianami pogody w przyrodzie w różnych porach roku.
 • Wykorzystuje różnorodne materiały w działalności manualnej.
 • Rysuje za pomocą przyrządów odcinki, linie proste prostopadłe, równoległe, prostokąty, kwadraty, trójkąty.
 • Organizuje swoją pracę poprzez planowanie, organizację stanowiska, racjonalne wykorzystanie materiału i czasu.

ŚPIEWANIE

 • Akompaniuje do piosenek i zabaw za pomocą efektów akustycznych i instrumentów perkusyjnych niemelodycznych.
 • Śpiewa piosenki jednogłosowe indywidualnie i zbiorowo.

TWORZENIE

 • Tworzy swobodne teksty.
 • Uczestniczy w inscenizowaniu tekstu (dramatyzacja, dialogi bezpośrednie i telefoniczne, teatrzyki).
 • Przedstawia sytuacje życiowe w inscenizacjach, grach dramatycznych.
 • Improwizuje melodie do krótkich tekstów.
 • Swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne, piosenki, utwory instrumentalne.

BADANIE

 • Korzysta z podręcznika i książek pomocniczych, słowników.
 • Przeprowadza proste doświadczenia, obserwacje, pomiary, zwracając uwagę na rzeczy istotne.
 • Obserwuje regularne zmiany zachodzące w przyrodzie.
 • Obserwuje ruch drogowy, krajobraz, zmiany zachodzące w przyrodzie i środowisku życia człowieka, pracę ludzi, rośliny i zwierzęta w różnych ekosystemach.
 • Wyodrębnia cechy istotne, klasyfikuje pojęcia.
 • Krytycznie ocenia efekty własnych działań.

ORGANIZOWANIE WŁASNYCH DZIAŁAŃ

 • Ustala kolejność czynności.
 • Ocenia wyniki swojego działania.
 • Przestrzega ładu i porządku.
 • Ocenia własną pracę w realizacji zadania grupowego.
 • Pracuje systematycznie, dążąc do zrealizowania zadań edukacyjnych.

DOSKONALENIE SIĘ

 • Ocenia postępowanie swoje i innych jako członków różnych społeczności oraz uczestników ruchu drogowego, pasażerów, widzów, opiekunów zwierząt, działanie w środowisku przyrodniczym.
 • Właściwie reaguje na sygnały alarmowe oraz przejawy niebezpieczeństw, szukając pomocy w sytuacjach zagrożenia.
 • Przestrzega norm postępowania jako członek społeczności domowej, szkolnej, lokalnej oraz uczestnik ruchu drogowego, pasażer, widz, opiekun przyrody, zwierząt.
 • Przyjmuje prawidłową postawę w czasie realizowania zadań edukacyjnych.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa w domu, szkole, na drodze, uzasadnia swoje postępowanie.
 • Chętnie podejmuje różne formy aktywności zdrowotnej oraz przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie kąpieli, zabaw.
 • Zachowuje zasady bezpieczeństwa dotyczące zatruć pokarmowych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 • Zachowuje obowiązujące zasady uczestnicząc w grach, zabawach.
 • Dba o czystość ciała i higienę osobistą oraz porządek i czystość otoczenia.
 • Wykazuje poczucie przynależności do grup społecznych, w których funkcjonuje.

 

 

OCENA UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI UCZNIÓW

poziom umiejętności
i wiadomości

przeliczenie punktów
wg skali procentowej

informacja dla ucznia
o c e n a

informacja dla nauczyciela

bardzo wysoki

100% - 92%

znakomicie, świetnie,
brawo, wspaniale (5)

wysokie umiejętności
zna, wie, potrafi zastosować,
jest samodzielny

wysoki

91% - 75%

dobrze, poprawnie,
bardzo ładnie(4)

dobrze opanowane umiejętności
z niewielkimi błędami
popełnia błędy, myli się, pracuje samodzielnie

średni

74% - 50%

przeciętnie, zadowalająco,
nieźle  (3)

średnio opanowane umiejętności
wie, ale potrzebuje wsparcia i niewielkiej pomocy nauczyciela wie, ale potrzebuje wsparcia i niewielkiej pomocy nauczyciela

niski

49% - 31%

słabo (2)

duże braki w umiejętnościach
nie opanował podstawowych
umiejętności i wiadomości, pracuje z pomocą nauczyciela

bardzo niski

30% i mniej

bardzo słabo, źle  (1)

uczeń niewiele potrafi, konieczna jest
pomoc
nie zna materiału, nie radzi sobie nawet przy pomocy nauczyciela


 Do obszarów ocenianych należą:

1) odpowiedzi  ustne;

2) prace pisemne ( testy, kartkówki, sprawdziany );

3) zadania domowe; (informacja o braku zadania-bz- obliguje do niezwłocznego uzupełnienia pracy)

4) praca i aktywność ucznia w czasie lekcji;

5) wytwory pracy ucznia;

6) prowadzenie zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń.

Sposoby sprawdzania postępów uczniów:

1) zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalenie i jednocześnie na kontrolę (kontrola ustna);

2) dawanie uczniom poleceń (wykonanie zadań, ćwiczeń), które wykonują ustnie bądź pisemnie na tablicy, w zeszycie przedmiotowym;

3) prace klasowe w postaci przepisywania, pisania z pamięci i ze słuchu i samodzielnego pisania zadań;

4) stosowanie nauczycielskich sprawdzianów bądź wystandaryzowanych testów osiągnięć szkolnych;

5) obserwowanie uczniów w czasie zajęć dydaktycznych (w celu stwierdzenia, czy wszyscy uczniowie rozumieją omawiane zagadnienie);  

6) zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy  materiał.