Wymagania na oceny klasa I

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY I

 EDUKACJA

POLONISTYCZNA

W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka uczeń:

 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują;
 • komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby i odczucia;
 • w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno;
 • uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą.

W zakresie umiejętności czytania i pisania uczeń:

 • rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji;
 • odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy;
 • zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty;
 • pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci. Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii);
 • posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie;
 • interesuje się książką i czytaniem;
 • słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy);
 • w  miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela;
 • korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela.

 W zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych uczeń:

 • uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego;
 • rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence;
 • odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Uczeń kończący klasę I:

 • rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
 • nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
 • recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;
 • rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

EDUKACJA MUZYCZNA

Uczeń kończący klasę I:

 • powtarza prostą melodię, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki i rymowanki;
 • odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych. Wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki);
 • realizuje proste schematy rytmiczne;
 • wie, że muzykę można zapisać i odczytać;
 • świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie;
 • kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego i szkoły.

EDUKACJA PLASTYCZNA

Uczeń kończący klasę I:

 • wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura;
 • ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką. Korzysta z narzędzi multimedialnych;
 • wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę) i wykorzystuje je w małych formach teatralnych. Tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka;
 • rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (także architekturę zieleni), malarstwo, rzeźbę, grafikę, wypowiada się na ich temat.

EDUKACJA SPOŁECZNA

Uczeń kończący klasę I:

 • się z powinności wobec nich;
 • potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym. Wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy;
 • współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych. Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy;
 • ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny;
 • zna zagrożenia ze strony ludzi. Wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc;
 • wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;
 • wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto). Wie, czym zajmuje się, np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz, wie, jak można się do nich zwrócić o pomoc;
 • wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie. Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt uczeń:

 • rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka;)
 • zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy;
 • wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach, np.. prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody);
 • wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice;
 • zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci, np. Chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato;
 • zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście i grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia;
 • wie, że należy oszczędzać wodę. Wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt;
 • wie, że należy segregować śmieci. Rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych;

W zakresie rozumienia warunków atmosferycznych uczeń:

 • obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody;
 • wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje się do podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody;
 • nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody;
 • zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia

EDUKACJA MATEMATYCZNA

W zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki uczeń:

 • ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach;
 • układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je, wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie obiekty;
 • klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje, np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania;
 • W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania;
 • wyprowadza kierunki od siebie i innych osób, określa położenie obiektów względem obranego obiektu, orientuje się na kartce papieru, aby odnajdywać informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku;
 • dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla). Zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej. Kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek).

W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych uczeń:

 • sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularność dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20). Zapisuje liczby cyframi (zakres do 10);
 • wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach, sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania;
 • radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania;
 • zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań.

 W zakresie pomiaru:

 • długości: uczeń mierzy długość, posługując się, np. linijką;
 • porównuje długości obiektów;
 • ciężaru: potrafi ważyć przedmioty. Różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze. Wie, że towar w sklepie pakowany jest według wagi
 • płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową;
 • czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku. Orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać. Rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków;
 • W zakresie obliczeń pieniężnych uczeń:
 • zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł. Zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży;
 • zna pojęcie długu i konieczność spłacania go.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Uczeń kończący klasę I:

 • posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury;
 • wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia;
 • stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

ZAJĘCIA TECHNICZNE

W zakresie wychowania technicznego uczeń:

 • wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę). Majsterkuje (np. latawce, wiatraczki);
 • zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich;
 • buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas, namiot, tor przeszkód. W miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu, samochody, samoloty, domy.

  W zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych uczeń:

 • utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w Sali zabaw, w szatni, w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku;
 • zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych;
 • wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji. Wie jak trzeba się zachować w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna numery alarmowe.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Uczeń kończący klasę I:

 • uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;
 • potrafi chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować;
 • potrafi pokonać przeszkody naturalne i sztuczne;
 • potrafi wykonać ćwiczenia równoważne;
 • dba ot, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole;
 • wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia, i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny. Właściwie zachowuje się w sytuacji choroby;
 • wie, że nie można samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości, środków ochrony roślin)
 • wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.