Język polski kl. VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI

 

Ocena celująca

■       Wiedza ucznia wykracza poza obowiązujący program nauczania.

■       Proponuje rozwiązania twórcze i oryginalne.

■       Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych.

■       Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (np.: udział w akademiach, inscenizacjach teatralnych, współpraca ze szkolną gazetką, itp.), prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny.

 

Ocena bardzo dobra

 

Kształcenie literackie i kulturalne

■       Wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne pod względem stylistyczno-językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym.

■       Biegle posługuje się słownikami i encyklopedią.

■       Samodzielnie sporządza notatki z lekcji.

■       Redaguje charakterystykę postaci, podejmuje próbę charakterystyki porównawczej i autocharakterystyki: określa motywację czynów bohaterów, ocenia ich postępowanie.

■       Opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki.

■       W sposób świadczący o znajomości utworu redaguje list do postaci literackiej.

■       Redaguje sprawozdanie, a w pracy poświęconej oglądanemu filmowi lub spektaklowi podejmuje próby recenzji.

■       Rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, liryce i dramacie.

■       Podejmuje próby analizy i interpretacji wiersza, wyodrębnia środki stylistyczne, odróżnia obrazowanie realistycznie od fantastycznego.

Nauka o języku

■       Wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu, uzasadnia zastosowanie skróconych form zaimków rzeczowych.

■       Biegle stopniuje przymiotniki, pisze poprawnie „nie" z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.

■       Rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcję w zdaniu, odmienia trudniejsze liczebniki złożone.

■       Stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, przydawki).

■       Rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę.

■       Omawia, podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, przydawki i dopełnienia.

■       Przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie, rysuje ich wykresy.

■       Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów pochodzących od wyrażeń przyimkowych i od czasowników.

■       Wskazuje przyrostek lub przedrostek jako formant w jednym wyrazie i jako składnik podstawy słowotwórczej w innym.

■       Podaje przykład wyrażeń z obocznymi tematami słowotwórczymi.

■       Daje przykłady wyrazów utworzonych za pomocą różnych formantów.

 

Ocena dobra

 

Kształcenie literackie i kulturalne

■       Czyta poprawnie stosując zasady prawidłowego przestankowania.

■       Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe.

■       Podejmuje próby redagowania form wypowiedzi: opowiadania twórcze z dialogiem, elementami opisu, list literacki, charakterystyka z pogłębioną oceną postaci, sprawozdanie ze spektaklu teatralnego, filmu.

■       Dobra znajomość tekstu pozwala mu na opowiadania losów bohaterów, omówienie elementów świata przedstawionego.

■       Popranie pisze plan ramowy i szczegółowy.

■       Wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu.

■     Potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów.

Nauka o języku

 

■       Wymienia rodzaje zaimków.

■       Wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy.

■       Poprawnie stopniuje przymiotniki.

■       Podaje przykłady różnych typów liczebników, odmienia liczebnik złożony i nieokreślony.

■       Na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażenia orzeczenia i podmiotu.

■       Wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je.

■       Od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy.

■       Rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu.

■       Tworzy wyrazy pochodne od wyrażenia przyimkowego i od czasownika.

■       Wyjaśnia pisownię podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości ze słowotwórstwa.

 

Ocena dostateczna

 

Kształcenie literackie i kulturalne

■       W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawności w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii.

■       W miarę samodzielnie posługuje się następującymi formami wypowiedzi: Opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, streszczenie, opis, sprawozdanie, charakterystyka postaci, list, zaproszenie, telegram.

■       Jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

■       Umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego.

■       Odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu.

■       Poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela, gromadzi słownictwo na zadany temat.

Nauka o języku

■       Wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej; określa formę fleksyjną czasowników.

Wskazuje orzeczenie czasownikowe i imienne.

Odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki. Rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki. Potrafi rozpoznać ich związek z wyrazem określanym. Stopniuje przymiotniki.

Rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe. Wskazuje na różnicę między zdaniem i równoważnikiem zdania. Na łatwiejszych przykładach omawia sposoby wyrażenia przymiotników. Rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe.

Nazywa w zdaniu części zdania (na prostszych przykładach). Układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych.

 

Ocena dopuszczająca

 

Kształcenie literackie i kulturalne

■       Jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

■       Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych i pisemnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia.

 

■       Przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w zdaniu (na prostych przykładach).

■       Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych.

■       Łączy wyrazy w zespoły składniowe.

Nauka o języku

■       Zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych.

■       Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie - wskazuje podstawę słowotwórczą i formant.

■       Tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów.

 

Ocena niedostateczna

 

Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

 

 

 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

 

 

I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:  sprawdziany kontrolne,  kartkówki,  dyktanda, dłuższe wypracowanie- praca redakcyjna.

Po każdym rozdziale - sprawdzian kontrolny, a wraz z nim dłuższe wypracowanie (praca redakcyjna).

 

 

Praca stylistyczna nie może zawierać mniej niż 6 (kl.IV), 8 (kl. V), 10 (kl. VI) zdań. W przypadku mniejszej objętości nie zalicza się punktów za poprawność językowo-stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną.


W oparciu o pisemną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej uczniom dysortograficznym nie obniża się punktów za poprawność ortograficzną, a „zalicza się" je na korzyść ucznia, jeżeli praca jest estetyczna i czytelna.

 

 •   sprawdziany ortograficzne (dyktanda) - przeprowadzane trzy lub cztery razy w ciągu semestru po wcześniejszym przygotowaniu trudnego słownictwa i zasad pisowni. Dyktanda układane będą na podstawie wyrazów znanych dzieciom.

 

  • kartkówki - obejmują materiał nauczania z 2 - 3 lekcji wstecz. Mogą, ale nie muszą być wcześniej zapowiadane.

 

  Zasady poprawiania ocen:

  • uczeń ma prawo z własnej inicjatywy poprawić ocenę niedostateczną oraz dopuszczającą z prac klasowych pisemnych w terminie 1 tygodnia ( w szczególnych przypadkach dopuszczalny jest termin 2 tygodni np. z powodu długotrwałego leczenia, pobytu w szpitalu itp.),
  • uczeń może poprawić daną pracę tylko raz ( dotyczy to również wypowiedzi ustnych, czytania opowiadania, recytacji),
  • nauczyciel wstawia do dziennika zarówno ocenę negatywną jak i poprawioną,
  • uczeń ma prawo poprawienia przewidywanej oceny rocznej (innej niż ocena niedostateczna), zgodnie z zapisem w WSO (rozdział 4, punkt 2); w takim przypadku egzamin sprawdzający jest przeprowadzany zgodnie z zasadami ujętymi w Statucie szkoły.