Technika

Ogólne wymagania na poszczególne oceny:

ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:

-          biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych

-          wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania

-          osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych

-          systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji

-          twórczo rozwija własne uzdolnienia

-          śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki

-          swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach

-          stosuje rozwiązania nietypowe, racjonalizatorskie

-          biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

-          wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych

ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

-          opanował pełny zakres wiedzy określonej w planie wynikowym

-          rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne

-          prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć

-          potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych

-          ambitnie realizuje zadania indywidualne

-          bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne

-          jest świadomy zasad bhp podczas pracy

-          poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy

-          sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

-          cechuje się systematycznością, konsekwencją działania

-          systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji

-          systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację

-          właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

-          bierze udział w konkursach przedmiotowych

ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

-          nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym

-          rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne

-          wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela

-          sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne

-          zna i stosuje zasady bhp

-          poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy

-          poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

-          właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

-          czasami korzysta z różnych źródeł informacji

-          systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację

ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:

-          opanował minimum zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym

-          rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności

-          poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami

-          poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy

-          stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy

-          mało efektywnie wykorzystuje czas pracy

-          rzadko korzysta z różnych źródeł informacji

-          systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie

ocenę poduszczającą uczeń otrzymuje, gdy:

-          ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w planie wynikowym

-          rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności

-          posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami

-          w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia

-          posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

-          wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania

-          nie korzysta z żadnych źródeł informacji

-          prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie

 

ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy:

-          nie opanował minimum wiedzy określonej w planie wynikowym

-          nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań

-          nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów

-          posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu

-          nie potrafi organizować pracy

-          jest niesamodzielny

-          nie korzysta z żadnych źródeł informacji

-          nie prowadzi dokumentacji