Wychowanie fizyczne

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU

WYCHOWANIE FIZYCZNE

W KLASACH IV – VIII

Informacje wstępne:

 1. Przedmiotowy System Oceniania reguluje zasady oceniania z wychowania fizycznego uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Łukowej.
 2. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie MENiS z dn.07.09.2004r. „ W sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów    w szkołach publicznych” oraz SSO (zatwierdzone w dn.23.10.2007r.).
 3. Program nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej oparty jest na autorskim programie Alicji Romanowskiej o Nr DKW-4014-68/99
 4. PSO jest integralną częścią  SSO.
 1. 1.      Ocenie podlegają:

a)      umiejętności sportowe – sprawdziany

b)      zaangażowanie na lekcji – stosunek do przedmiotu

c)      przygotowanie na lekcji (strój)

d)      frekwencja

 1. 2.      Nauczyciel przedstawia warunki oceny:

 

a)      jasno określa wymagania

b)      przedstawia uczniom przyjęty sposób oceniania

c)      ocena jest jawna

d)      uczniowie oceniani są systematycznie, sprawiedliwie

 1. 3.      Ocenianie powinno :

a)      wspierać i motywować ucznia do podejmowania w przyszłości dalszej pracy

i wysiłku,

b)      odpowiedzieć uczniowi jakie są jego mocne i słabe strony,

c)      być zorganizowane w sposób umożliwiający uczniowi jak najlepsze

zaprezentowanie swoich osiągnięć,

d)      systematycznie informować ucznia o jego osiągnięciach,

e)      uwzględniać możliwości i wkład pracy, w szczególności wysiłek ucznia,

f)        uwzględniać postęp osiągnięć ucznia i ich jakość,

g)      wdrażać ucznia do samooceny i samokontroli,

h)      być ukierunkowane na posługiwanie się przez ucznia umiejętnościami

i wiedzą.

Cele wychowania fizycznego:

 1. Wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny, ogólne usprawnienie ruchowe

i uodpornienie na niekorzystne bodźce środowiska.

 1. Rozbudowanie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej:

zdrowotnej, utylitarnej, sportowej, rekreacyjnej oraz wyposażenie uczniów

w wiedzę  i umiejętności umożliwiające im aktywne uczestnictwo w tych

formach ruchowych.

 1. ukształtowanie odpowiedzialnej postawy za rozwój i sprawność oraz potrzeby ustawicznego działania dla zachowania i pomnożenia zdrowia,

harmonijnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej.

Cele PSO:

         Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego ma na celu:

a)      poinformowanie ucznia o poziomie jego sprawności fizycznej oraz brakach

w tym zakresie,

b)      pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju fizycznego,

c)      wspieranie wysiłków ucznia i motywowanie go do pracy,

d)      wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,

e)      dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

f)        doskonalenie organizacji i metod pracy nauczyciel

Ocenianie, klasyfikowanie uczniów:

 1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć

edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym są ocenami opisowymi. Oceny bieżące i śródroczne wpisuje

się do suplementu stanowiącego załącznik do dziennika lekcyjnego.

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich

    rodziców (prawnych opiekunów) o:

a)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych , wynikających z realizowanego przez

siebie programu nauczania;

b)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Nauczyciel ma obowiązek wystawienia każdemu uczniowi przynajmniej

jednej oceny w miesiącu.

 1. Uczeń ma uzyskać informację o sprawdzianie i jego zakresie, co najmniej

tydzień przed jego wykonaniem.

 1. Uczeń ma mieć możliwość poprawienia oceny ze sprawdzianu na

zasadach ustalonych indywidualnie przez każdego nauczyciela.

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej lub

niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej lub  niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać

pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego na

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych

zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego

    w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje           

   się  „zwolniony”

10. Począwszy  od  czwartej klasy podstawowej co najmniej na miesiąc przed

rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele wychowania fizycznego są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego i zachowania.

Nauczyciele mają obowiązek wpisać przewidywane oceny do tabel

w terminie corocznie ustalonym w kalendarzu szkolnym.

 1.  Nauczyciele  mają obowiązek wystawić oceny śródroczne i końcoworoczne,

co najmniej tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 1.  Poprawianie proponowanej oceny rocznej:

a)      zgłoszenie chęci (pisemny wniosek) przez ucznia, rodzica (opiekuna prawnego) co najmniej na trzy tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej,

b)       termin poprawy ustala nauczyciel,

c)      zakres materiału poprawy obejmuje cały rok szkolny,

d)      uczeń może otrzymać ocenę  o jeden stopień wyższą  od  proponowanej, ocena poprawiona nie może być niższa od wystawionej.   

 1.  Egzamin klasyfikacyjny z wychowania fizycznego ma przede wszystkim

 formę zadań praktycznych.

14. Obszary oceniania z wychowania fizycznego.

 

 Uczeń  jest oceniany za:

I. Aktywność i postawę:

 

 • stosunek do zajęć oraz do współćwiczących,
 • obowiązkowość ( przygotowanie do zajęć ),
 • dbanie o swoje zdrowie oraz o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • poczucie odpowiedzialności,
 • przestrzeganie przepisów i regulaminów,
 • wkładanie dużego wysiłku w wykonywanie zadań ruchowych,
 • staranie się o podniesienie poziomu swojej sprawności fizycznej,
 • staranie się o powiększenie zakresu swoich umiejętności ruchowych,
 • przestrzeganie zasady fair – play,
 • samokontrola i samoocena,
 • przeprowadzenie niektórych części zajęć ( rozgrzewka, ćwiczenia relaksacyjne),
 • zaprezentowanie ćwiczeń korekcyjnych.

II. Wiadomości:

 • bezpieczeństwo, ochrona i asekuracja,
 • zdrowie, żywienie, higiena,
 • postawa ciała,
 • terminologia sportowa,
 • przepisy gier zespołowych i sportów indywidualnych,
 • rozwój osobniczy,
 • używki i doping,
 • pierwsza pomoc medyczna .

 

III. Motorykę:

 • zaprezentowanie ćwiczeń kształtujących cechy motoryczne,
 • ogólną sprawność fizyczną ( szybkość, wytrzymałość, siła, skoczność) mierzoną

testem sprawności motorycznej – tabele punktacji sprawności fizycznej.

IV. Sprawdziany:

    Uczeń otrzymuje ocenę za uzyskany wynik (czas, odległość, ilość) oraz za technikę i estetykę wykonanego zadania ruchowego w konkurencjach objętych programem nauczania podlegających sprawdzianowi.

V. Udział w zawodach sportowych:

 • godne reprezentowanie szkoły w gminnych , powiatowych zawodach sportowych
 • wyniki sportowe,
 • w masowych imprezach rekreacyjno- sportowych,

osiąganie wysokich wyników sportowych w zajęciach sekcji klubu sportowego.

 Przedmiotowy system oceniania oparty jest na szkolnym systemie oceniania  

 

 

VI . KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI SZKOLNYCH

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

 • opanował wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania z przedmiotu w danej klasie,
 • samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania,
 • proponuje nietypowe rozwiązania,
 • osiąga sukcesy w zawodach sportowych (uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych),
 • umiejętności ruchowe wykonuje bardzo dobrze i stosuje w praktyce
  (np. podczas gier zespołowych),
 • czynnie pomaga nauczycielowi (sędziowanie, rozgrzewka, itp.),
 • zawsze jest przygotowany do lekcji (strój),
 • aktywnie uczestniczy w lekcji,
 • wykazuje znaczny postęp w sprawności fizycznej,
 • zawsze kieruje się zasadą „fair play”’

 

Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:

 • prezentuje umiejętności ruchowe na poziomie bardzo dobrym,
 • na lekcjach jest koleżeński, zdyscyplinowany, ambitny,
 • potrafi wykorzystać posiadane wiadomości w praktyce,
 • systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcji,
 • posługuje się właściwą terminologią ćwiczeń,
 • przygotowany jest do lekcji,
 • potrafi prowadzić rozgrzewkę

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:

 • systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcji,
 • dba o swoją sprawność fizyczną i stara się ją rozwijać,
 • potrafi prowadzić kilka ćwiczeń rozgrzewkowych i korekcyjnych,
 • posiada podstawowe wiadomości określone programem,
 • wykazuje stały poziom aktywności ruchowej,
 • w pełni nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,
 • poprawnie stosuje nazewnictwo ćwiczeń, wykonuje tylko typowe zadania praktyczne,

 

Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym - wykazuje braki
  w wiadomościach,
 • wykonuje typowe zadania praktyczne o średnim stopniu trudności,
 • wykazuje się zbyt małą aktywnością na lekcji,
 • w niewielkim stopniu dąży do rozwijania swoich własnych uzdolnień,

 

Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który:

 • ma bardzo duże braki w zakresie wiadomości i umiejętności,
 • wykonuje tylko typowe ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności,
 • bardzo często nie ćwiczy, nie ma stroju,
 • nie wykazuje żadnego zaangażowania,

Ocenę niedostateczną może otrzymać uczeń, który:

 • nie wykonuje nawet najprostszych ćwiczeń
 • nie przygotowuje się do lekcji w sposób ciągły
 • nie ma chęci współpracy z nauczycielem