ankieta

Czy podoba Ci się nasza strona?

Pokaż wyniki
newsletterstatystyki
 • Odwiedziło nas: 266984 osób
 • Do końca roku: 20 dni
 • Do wakacji: 197 dni
kalendarz

Wtorek, 2018-12-11

Imieniny:

Biny, Damazego
kalendarz koniec
Logo BIP

Regionalny Program Stypendialny 2017/2018

Jesteś tu: » Strona główna - Aktualności szkolne » Dla Rodziców » Regionalny Program Stypendialny 2017/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

I. Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2017/2018 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny”, który jest realizowany w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem ww. projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości. Powyższy cel realizowany jest poprzez udzielenie wsparcia stypendialnego w formie finansowej.

Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, których miejsce zamieszkania  znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na jego obszarze.

Wsparciem mogą zostać objęci uczniowie szkół podstawowych (począwszy od piątej klasy) i ponadpodstawowych w obszarze, w jakim szkoły te prowadzą kształcenie:

1) ogólne lub
2) zawodowe w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę  programową kształcenia ogólnego.

Szczegółowe zasady określa Regulamin wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XL/621/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 5511).

II.

 1. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi:
  a) w przypadku uczniów klas 5-7 szkoły podstawowej: 400,00 zł brutto,
  b) w przypadku uczniów klas 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum): 500,00 zł brutto,
  c) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych: 600,00 zł brutto.
 2. Wsparcie stypendialne przyznawane jest na rok szkolny.
 3. Wsparcie stypendialne nie podlega waloryzacji.

III.

 1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa wniosek zawierający dane wyszczególnione we wzorze, który został zamieszczony poniżej.
 2. Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2016/2017 lub zaświadczenie o średniej ocen z przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego oraz z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.
 3. W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty, do wniosku należy dołączyć:
 • kopię zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym),
 • kopię zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym),
 • kopię zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów wydanego przez organizatora tych zajęć,
 • kopię decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest w toku – w takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji ustalającej prawo najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list, pod rygorem nieudowodnienia okoliczności, na którą Wnioskodawca się powołuje,
 • oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia.
 1. Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia innych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń o ile udowadniają okoliczność, na którą Wnioskodawca się powołuje, a przedstawienie kopii lub oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej, jest utrudnione bądź niemożliwe.
 2. W przypadku uzasadnionych, okolicznościami sprawy, wątpliwości co do spełnienia deklarowanego kryterium, Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dalszych dokumentów poświadczających okoliczność, na którą się powołuje.
 3. Kopie dokumentów, o których mowa powyżej, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem. W przypadku braku możliwości poświadczenia za zgodność z oryginałem ww. kopii, Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia do wglądu oryginału dokumentu.

 IV.

 1. Na etapie wnioskowania zakres wymaganych danych określają poniższe wzory formularzy (do pobrania):
  • wzór wniosku o przyznanie stypendium (.doc, .pdf),
  • wzór oświadczenia o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
  • wzór oświadczenia o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf).
 2. Stypendysta przed zawarciem umowy stypendialnej (do wglądu wzór umowy) zobowiązany jest do złożenia dokumentów zawierających dane, które zostały określone we:
  • wzorze Indywidualnego Planu Rozwoju (.doc, .pdf),
  • wzorze oświadczenia o rachunku bankowym (.doc, .pdf).
 3. Z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Stypendysta w terminie do 31 sierpnia 2018 r. składa sprawozdanie, którego zakres określa wzór (.doc, .pdf).

V. Mając na względzie zachowanie w poufności danych osobowych Wnioskodawców rekomenduje się zachowywanie przez Wnioskodawców przy sporządzaniu i wnoszeniu wniosków o przyznanie stypendium następujących wymogów:

 1. wszystkie strony wniosku o przyznanie stypendium oraz oświadczenia, zaświadczenia oraz dokumenty/kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów powinny być spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe rozpięcie,
 2. ewentualne poprawki na wniosku o przyznanie stypendium lub oświadczeniach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami/parafami osób uprawnionych,
 3. wniosek o przyznanie stypendium powinien być składany za pismem przewodnim (do pobrania wzór pisma .doc, .pdf) w zaklejonej kopercie lub innym opakowaniu uniemożliwiającym utratę integralności dokumentów bądź przypadkowy wgląd do dokumentacji. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić adnotację „Regionalny Program Stypendialny - wniosek o przyznanie stypendium”.

Niedochowanie powyższych wymogów nie rodzi negatywnych konsekwencji dla Wnioskodawców.

VI.

 1. Dokumenty należy składać w terminie od 27 września do 26 października 2017 r.
 2. Dokumenty związane z naborem można wnosić:
 • osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00 w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w:
 • Krakowie na os. Teatralnym 4a, IV piętro, pokój 411,
 • Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52, pokój 202,
 • Tarnowie przy Nowy Świat 30, pokój 2-73.
 • pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków.
 1. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, chyba że dokumenty zostały nadane w placówce operatora publicznego, wówczas o jego dochowaniu decyduje data stempla pocztowego.

VII. Do niniejszego naboru zastosowanie znajdują również:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
 2. Wykaz:
  1. konkursów i olimpiad z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości,
  2. olimpiad międzynarodowych z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości,
  3. przedmiotów obowiązkowych, dla których została określona podstawa programowa kształcenia ogólnego,
  4. przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości,
  5. obszarów wiejskich.

VIII.

 1. Informacje w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w:
 • Krakowie: tel. 12 61 60 714, 12 61 60 738, 12 61 60 753,
 • Nowym Sączu: tel. 12 (kierunkowy jak do Krakowa) 61 60 973,
 • Tarnowie: tel. 14 68 88 810

i pod adresem e-mail: stypendiaRPS@umwm.pl.

 1. Szczegółowe wskazówki jak wypełnić wniosek można odnaleźć w Przewodniku Wnioskodawcy.

IX. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego http://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny.

 

Strona głównaPoleć nasLista mailingowaNapisz do nas