Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W ŁUKOWEJ

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

2. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

§ 2

Cele i zadania świetlicy

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
8. Sprawują opiekę nad dożywieniem.


2. Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

 • rozwijanie samodzielności i samorządności;

 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

 • organizowanie dożywiania poprzez zaprowadzanie dzieci do stołówki międzyszkolnej;

 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań. 

§ 3

Założenia organizacyjne.

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 6.30-16.00.
2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.
Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące:

- imiona i nazwisko uczestnika;
- datę urodzenia;
- adres zamieszkania;
- czasu przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia;
- informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko);

- dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie może wyjść do domu (pisemna zgoda rodzica dziecka, które ukończyło 7 rok życia, o samodzielnym powrocie do domu);
- kontaktu z rodzicami (tel. do zakładu pracy opiekunów).

3. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

4. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

§ 4

Wychowankowie świetlicy

1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących, sieroty, rodzin niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo, rodzin zastępczych i dzieci nauczycielskich.
2. Prawa uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 • prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;

 • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;

 • wpływa na planowanie pracy w świetlicy.

3. Obowiązki uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 • systematycznego udział w zajęciach,

 • usprawiedliwienia swojej nieobecności,

 • nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),

 • dbania o porządek i wystrój świetlicy,

 • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

 • kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,

 • przestrzegania regulaminu świetlicy.

4. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.

5. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.

6. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

§ 5

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,

 • Pochwała przekazana opiekunom.

 • Drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka.

Kary

 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.

 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)

 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.

 • Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

§ 6

Współpraca z rodzicami

1.Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście)
Korespondencja z rodzicami
Rozmowy telefoniczne

2. W sekretariacie szkoły rodzice wnoszą dobrowolną opłatę za korzystanie ze świetlicy -
do połowy października ( na konto Rady Rodziców) w wysokości ustalonej przez Radę Rodziców na swoim pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. Dowód wpłaty należy dostarczyć do wychowawców świetlicy. Pieniądze przeznaczone będą na materiały papiernicze, plastyczne, gry dydaktyczne, upominki i nagrody dla uczestników świetlicy.

 

 

§ 7

Dokumentacja świetlicy

1. Roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego;
2. Plan pracy świetlicy szkolnej;

3. Ramowy rozkład dnia

4. Tygodniowy rozkład zajęć – tematyczny.
5. Dziennik zajęć;
6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

7. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

8. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami.

9. Strona internetowa - szkolna (systematycznie uzupełniana).

10. Regulamin świetlicy.