Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W ŁUKOWEJ

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo- opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. Wświetlicy zadania są realizowane według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

2. Regulamin świetlicy jest opracowywany co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły, przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

 

§2

 

Cele i zadania świetlicy

 

Wychowawcy świetlicy zapewniają dzieciom i młodzieży

 

- zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań

- kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie

- rozwijają zainteresowania i zdolności

- wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej

- udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce

- organizują właściwy i kulturalny wypoczynek

- współpracują i współdziałają ze szkołą, domem i środowiskiem lokalnym

- sprawują opiekę nad dożywianiem

 

Do zadań świetlicy należy

 

- organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy

- organizowanie gier i zabaw ruchowych , mający na celu prawidłowy rozwój fizyczny

- odkrywanie i rozwijanie zainteresowań

- tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształcenie nawyków kulturalnego zachowania w codziennych relacjach

- upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków dbania o higienę i dbałości

o zachowanie zdrowia

- wdrażanie do samodzielności

- współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi

- zapewnianie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań

 

 

 

 

 

 

 

§3

Założenia organizacyjne

 

1.Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godzinach od 6.30-16.30.

    W godzinach pracy świetlicy są organizowane zajęcia tematyczne,  w trakcie których obowiązuje podział uczniów na dwie          grupy. 

   Rodzaje zajęć tematycznych :

  • zajęcia muzyczne
  • gry planszowe, zabawy 
  • szachy, warcaby
  • zajęcia manualne
  • taniec, aerobik.

2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniaja rodzice.

Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące:

- imię i nazwisko ucznia

- data urodzenia

- adres zamieszkania

- czas przebywania ucznia w świetlicy w ciągu tygodnia

-informacje o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców będą przyprowadzać i odbierać dziecko )

- dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie może wyjść do domu (pisemna zgoda rodzica dziecka, które ukończyło 7 rok życia o samodzielnym powrocie do domu)

- kontakt z rodzicami ( telefon, telefon do zakładu pracy opiekunów)

3. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

4. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przkazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

 

§ 4

 

Wychowankowie świetlicy

 

1.Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących, sieroty, rodzin niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo, rodzin dzieci zastępczych i dzieci nauczycielskich

2. Prawa uczestnika świetlicy

 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 

- wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami

- korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań

- wpływania na planowanie pracy w świetlicy

3. Obowiązki uczestnika świetlicy.

Ucześ przebywający w świetlicy szkolnej zobowiążany jest do:

- systematycznego udziału w zajęciach

- usprawiedliwiana swojej nieobecności

- nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy (osoby, które chcą się zwolnić z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców)

- dbania o porządek i wystrój świetlicy

-poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy

- kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela- wychowawcy

- przestrzegania regulaminu świetlicy

4.W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie niezapisani do niej oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne

5. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy skierowani do niej przez dyrektora w wyjątkowej sytuacji np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela

 

§5

 

Nagrody i wyróżnienia

 

-wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę

-pochwała przekazana opiekunom

- drobny upominek np. plan lekcji, naklejka

 

Kary

 

- upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę

- poinformowanie rodziców o złym zachowaniu

- nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy

- skreślenie z listy uczestników świetlicy

 

§6

 

Współppraca z rodzicami

 

1.Codzienny kontakt i rozmowy gdy dzieci są odbierane ze świetlicy

2. Korespondencja przez dziennik elektroniczny

3. Rozmowa telefoniczna

 

§7

 

Dokumentacja świetlicy

 

1.Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora na początku roku

2. Dziennik zajęć

3. Karty zgłoszeń do świetlicy

4. Roczne sprawozdanie z działąlności świetlicy

5. Regulamin świetlicy

6. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy a uczniami

7. Ramowy rozkład dnia