Procedura przyjęcia dziecka w roku szkolnym 2021/2022

 

 PROCEDURA

N A B O R U 

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. ŚW. KINGI W ŁUKOWEJZapisu dzieci do Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Łukowej dokonuje się z zachowaniem następujących zasad:

1. DO KLASY PIERWSZEJ są przyjmowane:

 1) dzieci siedmioletnie urodzone do 31.12.2014r.:

   a) zameldowane i zamieszkujące w obwodzie szkoły,

 b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców  (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.

 2) na wniosek rodziców naukę może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat - decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. Terminy rekrutacji i wymagane dokumenty.

1) Terminy rekrutacji:

a) od 15 lutego do 12 marca 2021r.- składanie wniosków o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej;

b) do 19 marca 2021r.- weryfikacja wniosków;

c)22 marca 2021r.- podanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

d) od 23 do 30 marca 2021r.- potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

e)31 marca 2021r.- podanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

f)od 16 do 18 sierpnia 2021r.- składanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej;

g)do 20 sierpnia 2021r.- weryfikacja wniosków w postępowaniu uzupełniającym,

h) 23 sierpnia 2021r.- podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

i) od 23 do 24 sierpnia 2021r.- potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

j) 25 sierpnia 2021r.- podanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

2) Wymagane dokumenty:

a) karta zgłoszenia dziecka do szkoły,

b) wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły ( dot. dzieci zameldowanych poza obwodem);

c) oświadczenie - potwierdzenie woli przyjęcia ;

Dokumenty składa w gabinecie dyrektora rodzic (opiekun prawny).

3. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole poza obwodem, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do powiadomienia dyrektora szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez ich dziecko obowiązku szkolnego.

4. W przypadku dzieci zameldowanych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Łukowej, a zapisanych do innych szkół lub przedszkoli – rodzice powinni zawiadomić o tym dyrektora szkoły obwodowej.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.