Regulamin przyjęcia dziecka na rok szkolny 2022/2023

 

 REGULAMIN

N A B O R U 

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. ŚW. KINGI W ŁUKOWEJZapisu dzieci do Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Łukowej dokonuje się z zachowaniem następujących zasad:

1. DO KLASY PIERWSZEJ są przyjmowane:

 1) dzieci siedmioletnie urodzone do 31.12.2015r.:

   a) zameldowane i zamieszkujące w obwodzie szkoły,

 b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców  (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.

 2) na wniosek rodziców naukę może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat - decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. Terminy rekrutacji i wymagane dokumenty.

1) Terminy rekrutacji:

a) od 14 lutego do 11 marca 2022r.- składanie wniosków o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej;

b) do 18 marca 2022r.- weryfikacja wniosków;

c)21 marca 2022r.- podanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

d) od 22 do 28 marca 2022r.- potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

e)29 marca 2022r.- podanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

f)od 30 maja do 10 czerwca 2022r.- składanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej;

g)do 13 czerwca 2022r.- weryfikacja wniosków w postępowaniu uzupełniającym,

h) 17 czerwca 2022r.- podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

i) od 20 do 24 czerwca 2022r.- potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

j) 27 czerwca 2022r.- podanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

2) Wymagane dokumenty:

a) karta zgłoszenia dziecka do szkoły,

b) wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły ( dot. dzieci zameldowanych poza obwodem);

c) oświadczenie - potwierdzenie woli przyjęcia ;

Dokumenty składa w gabinecie dyrektora rodzic (opiekun prawny).

3. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole poza obwodem, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do powiadomienia dyrektora szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez ich dziecko obowiązku szkolnego.

4. W przypadku dzieci zameldowanych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Łukowej, a zapisanych do innych szkół lub przedszkoli – rodzice powinni zawiadomić o tym dyrektora szkoły obwodowej.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.