Covid-19

Minister Zdrowia oraz Minister Edukacji piszą list do rodziców małych dzieci w sprawie szczepień przeciw COVID-19

Ministrowie zdrowia oraz edukacji i nauki zapowiadają, że szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5–11 lat rozpoczną się w połowie grudnia. Skierowali list do rodziców i opiekunów młodszych dzieci aby pomóc im w podjęciu „świadomej i odpowiedzialnej decyzji” dotyczącej szczepień.


 

Informacja dla rodziców i uczniów.

1.W związku ze zmianą przepisów, rozpoczęliśmy kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. 

2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.

3. Zasady komunikacji z uczniami ustalają poszczególni nauczyciele, informują o tym uczniów i rodziców, mając potwierdzenie tego faktu w dzienniku elektronicznym.

4. W zdalnym nauczaniu wykorzystywana będzie komunikacja poprzez dziennik elektroniczny Librus, pocztę elektroniczną, e-podręczniki, platformy edukacyjne, grupy społecznościowe itp.

5. Przygotowywane przez nauczycieli materiały będą zawierały treści z podstawy programowej i będą zgodne z tygodniowym planem lekcji oraz dostosowane do możliwości uczniów  z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych.

6. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia

7. Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, będzie uwzględniał m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

8. Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia będzie uwzględniał aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

 

9. Monitorowanie postępów uczniów oraz zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności odbywać się będzie na podstawie form uzgodnionych z nauczycielem. Nauczyciele są zobowiązani do wpisywania na bieżąco ocen w dzienniku elektronicznym.

10. Frekwencja na zajęciach zdalnych podlega monitorowaniu. Nauczyciel w dowolnym czasie uzupełni frekwencje w dzienniku , jeżeli pojawią się takie przesłanki jak: logowanie do dziennika elektronicznego, potwierdzenie odczytania wiadomości, przesłanie materiałów do oceny, nawiązanie kontaktu z nauczycielem w sposób przez nich ustalony.

11. W razie braku współpracy ucznia z nauczycielem, nauczyciel informuje wychowawcę ucznia, a wychowawca nawiązuje kontakt z jego rodzicem.

12. Rodzic może nawiązać kontakt, konsultacje z nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego bądź innego komunikatora podanego przez nauczyciela.

13. W przypadku  uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel będzie informował rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

 Jeżeli pojawiają się jakieś problemy techniczne (nie można wysłać dokumentu, uczeń nie wie jak to zrobić, brak możliwości z różnych względów pracy na danym materiale) proszę wysyłać informację zwrotną do danego nauczyciela. Nauczyciel wyjaśni jak to można zrobić, bądź zmieni materiały do pracy tak, aby było to wykonalne. Bądźmy wobec siebie wyrozumiali             i pomocni. Jesteśmy po tej samej stronie. Sytuacja w jakiej się obecnie znajdujemy wymaga od nas wszystkich wzajemnego wsparcia i zrozumienia. W tym momencie najważniejsze jest dla nas dziecko, zarówno dla rodziców jak i nauczycieli. Ważne aby rozwiązywać problemy                i współpracować. Dlatego w razie jakichkolwiek problemów proszę nawiązywać kontakt              z nauczycielami bądź wychowawcą.

Prace dla uczniów i terminy do wykonania są tak ustalane, aby każde dziecko w domu (jeśli jest kilku uczniów i jeden komputer), miało czas na wykonanie zadania.

Jeśli ktoś potrzebuje porady, pomocy, wsparcia pedagoga to proszę pisać przez e-dziennik.

 

                                                                         Życzę wszystkim zdrowia i optymizmu.

 

                                                                                                      Dyrektor Szkoły

                                                                                        mgr Renata Jadam - Lechowicz

 

 


 

Przetwarzanie danych w ramach udostępnienie platformy zdalnego nauczania

Dane osobowe Państwa dotyczące będą przetwarzane w celach:

 • utworzenia konta na platformie zdalnego nauczania;
 • prowadzenia sprawozdawczości do instytucji nadrzędnej, tj. organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • dochodzenia roszczeń

 

Przetwarzamy następujące dane osobowe[u1] :

 • imię i nazwisko, login i hasło użytkownika;
 • adres e-mail i telefon użytkownika;
 • adres strony użytkownika, identyfikatory komunikatorów internetowych:  np.  skype, yahoo, msn – opcjonalnie, jeśli użytkownik posiada;
 • wizerunek;
 • datę, czas aktywności oraz IP komputera, z którego użytkownik loguje się do platformy zdalnego nauczania.

Podstawa prawna  na jakiej przetwarzamy dane

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO – dobrowolnej zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do utworzenia konta na platformie zdalnego nauczania i korzystania z jej zasobów.

Jak długo przetwarzamy dane

Dane przetwarzane będą do czasu zakończenia udostępniania przez Ośrodek platformy zdalnego nauczania lub wycofania zgody na przetwarzanie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów …………., a także upływu terminu dochodzenia roszczeń.

Kto ma dostęp do danych osobowych

Dane używane są wyłącznie do realizowania usług wymienionych powyżej i w tym zakresie dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez administratora danych oraz podmioty świadczące usługi wsparcia systemów używanych w Placówkach. Na podstawie przepisów prawa dane osobowe mogą zostać przekazane organom działającym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które zobowiązują nas do udostępnienia danych.

 


 

Szanowni Rodzice,

 

w związku ze zmianą przepisów, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19,  określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania     i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 

W e-dzienniku będziemy umieszczać bieżące informacje i materiały. Otrzymacie Państwo również informacje dot. realizacji zadań szkoły, możliwości współpracy   z nauczycielami, postępów uczniów oraz sposób w jaki będzie organizowana nauka. Obecna sytuacja, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji, współpracy   i zrozumienia. Bardzo proszę rodziców  o wyrozumiałość i cierpliwość. Wiem, że wkładacie Państwo wiele trudu  w wychowywanie i nauczanie swoich dzieci. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i wyzwaniem dla nas wszystkich. Dlatego proszę o współpracę i wsparcie.

 

 

 

                                                                                        Dyrektor Szkoły

 

                                                                                  mgr Renata Jadam - Lechowicz

 

 

 


 

INFORMACJA z dnia 13.03.2020

Przypominamy, że przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Uczniowie powinni odpowiedzialnie wykorzystać czas zawieszenia zajęć w szkole. Próbować uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijać kompetencje. Należy skorzystać przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów  rekomendowanych przez nauczycieli. Materiały do samodzielnej pracy w domu nauczyciele będą udostępniać w formie elektronicznej za pomocą e-dziennika  (maile).

W związku z powyższym prosimy na bieżąco sprawdzać wiadomości w e-dzienniku.

ŁUKOWA, 11 03 2020R.

 

KOMUNIKAT

 

 

W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ZACHOROWANIA NA KORONAWIRUSA, KIERUJĄC SIĘ DECYZJĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ, ZAJĘCIA W SZKOŁACH ZOSTAJĄ CZASOWO OGRANICZONE.

 

OZNACZA TO, ŻE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUKOWEJ W OKRESIE OD JUTRA, TJ. OD 12 MARCA DO 13 MARCA ODBĘDĄ SIĘ ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE WYŁĄCZNIE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ DLA DZIECI, KTÓRYM RODZICE NIE BĘDĄ JESZCZE MOGLI ZORGANIZOWAĆ OPIEKI.

 

NATOMIAST OD 16 MARCA DO 25 MARCA WŁĄCZNIE NASZA SZKOŁA BĘDZIE CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTA.

 

PROSZĘ ŚLEDZIĆ EDZIENNIK I INFORMACJE NA STRONIE SZKOŁY – TAM BĘDZIEMY JE AKTUALIZOWAĆ NA BIEŻĄCO

 

 

Z POWAŻANIEM,

 DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE

 

 

 

RODZICU!!

 

 • podjęty środek bezpieczeństwa ma za zadanie spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa, co za tym idzie zadbaj, aby Twoje dziecko w tym czasie nie spędzało czasu poza domem (galerie handlowe, sklepy, miejsca użyteczności publicznej)

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

 

UCZNIU!!

 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki – zadbaj o to sam utrwalając wiadomości, które do tej pory masz;

 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

 

 

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.


Apelujemy  do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;

Prosimy rodziców, aby rozmawiali z dziećmi  na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

Informujemy , że jeśli osoba nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;

Informujemy, że rodzicowi dziecka do 8. roku życia,  w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy  się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

Prosimy sprawdzać na  bieżąco komunikaty aktualne informacje na temat koronawirusa publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych - tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).