Innowacja pedagogiczna „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” 2022/2023

Kontynuacja Innowacji pedagogicznej

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki"

międzynarodowego projektu edukacyjnego

wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

edycja IV

„Podróżowanie przez czytanie”

 

Imię i nazwisko autora projektu

Honorata Szanecka

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację

Ewelina Kuczera

 

Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie III Szkoły Podstawowej w Łukowej

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

 

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 3 października 2022r. do 31 maja 2023r.

Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły.

Innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe, uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Czwarta edycja projektu, zaprojektowana na rok szkoły 2022/2023, polega na skorelowaniu czytania danej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, o których będzie mowa w czytanym tekście, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji. Ponadto uczniowie nauczą się pakowania bagażu podróżnego, postępowania w przypadku zgubienia się, a także pisania i wysyłania pocztówek lub listów.

Praca z książką stanie się przyczynkiem do realizacji wielu kreatywnych zadań oraz akcji czytelniczych, wybranych przez uczniów, spośród propozycji zamieszczonych w Regulaminie projektu.

 

 1. Opis zasadności wprowadzenia innowacji

Słowo „lektura” jest postrzegane przez dzieci jako przykry obowiązek. Aby zmienić nastawienie uczniów, od 1 października 2022r. wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do zgłębiania wiedzy na temat wybranych krajów poprzez czytanie książek.

Ponadto projekt zakłada kreatywną pracę z lekturą, skoncentrowaną na nauczaniu poprzez zabawę i aktywne działanie.

 

 1. Cele innowacji

Cele ogólne:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

 

 • Zasady innowacji

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 3 października 2022r. do 31 maja 2023r. godzinę lekcyjną w tygodniu podczas zajęć edukacji rozwijających.

Nauczyciel realizujący projekt opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na grupie projektowej. Realizowane zadania będą zgodne z zaleceniami ujętymi w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE załączonym do Regulaminu.  

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

Przed rozpoczęciem projektu nauczyciel prowadzący innowację uzyska  od autora projektu ZGODY dla RODZICÓW na udział dzieci w projekcie oraz na wykorzystanie ich wizerunku.

Wzór zgody zostanie udostępniony na stronie projektowej.

Ponadto autor projektu udostępni nauczycielom bezpłatne narzędzie w postaci LEKTURNIKA do wydrukowania dla każdego ucznia.

 

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ od 03.10.2022r. do 31.12.2022r.

PODRÓŻE PO POLSCE

II MODUŁ od 01.01.2023r. do 31.03.2023r.

PODRÓŻE PO EUROPIE

III MODUŁ od 01.04.2023r. do 31.05.2023r.

PODRÓŻE PO ŚWIECIE

 

Szczegółowy opis modułów i zadań dołączono do Regulaminu w formie PRZEWODNIKA PO PROJEKCIE.

W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy) wybierze jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania.

Lektury będą czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości.  

Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu wykonanych zadań, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu.

W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela,  a także DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane będzie zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 

 1. Ewaluacja programu

Narzędzia ewaluacyjne:

- Karta samooceny ucznia po każdym module i na zakończenie (umieszczona w Lekturniku),

- ankieta dla ucznia.

         Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz kart samooceny uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu końcowym oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

 Kontynuacja Innowacji pedagogicznej

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki"

międzynarodowy projekt edukacyjny

wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

edycja III

Imię i nazwisko autora projektu

Honorata Szanecka

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację

Ewelina Kuczera

 

 

Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie II Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Łukowej.

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 1 października 2021r. do 31 maja 2022r.

Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły.

Innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Trzecia edycja projektu polega na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących. Ponadto projekt ma na celu wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie.

     I.                Opis zasadności wprowadzenia innowacji

Coraz bardziej wydaje się, że czasy papierowych książek idą  w zapomnienie. Młodzi ludzie niechętnie po nie sięgają, a wiodącą skarbnicą różnorakich tekstów stał się Internet. Okres pandemii zdecydowanie pogłębił problem zbyt długiego spędzania czasu przed ekranem monitora,  co z pewnością przełoży się w przyszłości na wiele wad postawy oraz wzroku.

Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od 1 października 2021 r. wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz zgłębianie wiedzy na temat zawodów wykonywanych przez bohaterów. 

   II.                Cele innowacji

Cele ogólne:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
 • wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie, integracja zespołu klasowego,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

 III.                Zasady innowacji

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 1 października 2021r. do 31 maja 2022r. jedną godzinę lekcyjną w tygodniu podczas zajęć rozwijających.

Nauczyciel realizujący projekt opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na grupie projektowej. Realizowane zadania będą zgodne z zaleceniami ujętymi w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE załączonym do Regulaminu.  

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

Przed rozpoczęciem projektu nauczyciel prowadzący innowację uzyska od autora projektu ZGODY dla RODZICÓW na udział dzieci w projekcie oraz na wykorzystanie ich wizerunku.

Wzór zgody zostanie udostępniony na stronie projektowej.

Ponadto autor projektu udostępni nauczycielom bezpłatne narzędzie w postaci LEKTURNIKA do wydrukowania dla każdego ucznia.

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ od 01.10.2021r. do 31.12.2021r.

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

II MODUŁ od 01.01.2021r. do 31.03.2022r.

NAUKOWY ZAWRÓT GLOWY

III MODUŁ od 01.04.2022r. do 31.05.2022r.

NA RATUNEK

Szczegółowy opis modułów i zadań dołączono do Regulaminu w formie PRZEWODNIKA PO PROJEKCIE.

W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy) wybierze jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania.

Lektury będą czytane przez nauczyciela,  samodzielnie przez uczniów,

lub przez zaproszonych gości.  

Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu wykonanych zadań, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu.

W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela,  a także DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane będzie zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 IV.                Ewaluacja programu

Narzędzia ewaluacyjne:

- Karta samooceny ucznia po każdym module i na zakończenie (umieszczona w Lekturniku),

- ankieta dla rodziców po zakończonym projekcie (przygotowana przez nauczyciela).

         Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz kart samooceny uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu końcowym oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

Moduł I - "Podróże małe i duże"

Realizując moduł I, w pierwszej kolejności wykonaliśmy klasową chmurkę Tosię oraz przygotowaliśmy kącik czytelniczy. Następnie pokolorowaliśmy pierwszą stronę w lekturniku oraz uzupełniliśmy metryczkę i postać głównego bohatera. Kolejnym zadaniem jakie zrealizowaliśmy, było wykonanie dwustronnych zakładek do książek. Jedna strona była poświęcona bohaterowi czytanej książki - Lampo, druga strona zakładek była wykonana wg twórczych pomysłów dzieci. Zadaniem, które pochłonęło najwięcej pracy i satysfakcji było wykonanie gry planszowej. Dzieci podzielone na grupy bardzo zaangażowały się w to zadanie. Prześcigały się w wymyślaniu zadań, które trzeba wykonać przy trafieniu na "pechowe pole". Dzieci grają w grę w wolnych chwilach podczas przerw. Ostatnie zadanie zaczęliśmy od oglądnięcia filmu pt."Rozchmurzone opowiadanie na powitanie". Następnie odczytaliśmy list od Chmurki Tosi i porozmawialiśmy na temat prawidłowego adresowania listu. Otworzyliśmy także biuro detektywistyczne, stworzyliśmy rysopis poszukiwanego, jego atrybuty i odwiedziliśmy miasto zawodów. Na koniec dokonaliśmy samooceny przeczytanej lektury.

Moduł II - "Naukowy zawrót głowy"

Pierwszym zadaniem jakie wykonaliśmy w II Module było uzupełnienie metryczki przeczytanej lektury pt. "Dzieci Pana Astronoma" W.Chotomskiej. Uczniowie narysowali postacie głównych bohaterów oraz opisali ich najciekawszą przygodę. Następnym zadaniem jakie wykonały dzieci, było stworzenie w parach komiksu przedstawiającego przygody "Dzieci Pana Astronoma." Dzięki wymianie myśli oraz współpracy, uczniowie stworzyli piękne komiksy obrazkowe. Bardzo twórczym, ale i pochłaniającym bez reszty zadaniem okazało się wykonanie wystawy przeczytanej lektury. W naszym przypadku był to kosmos - temat niezwykle ciekawy dla każdego. Uczniowie wykonali prace przestrzenne w grupach: Układ Słoneczny, kosmicznego robota oraz rakietę. Były to prace w której uczniowie w pełni się zaangażowali, wymieniali pomysły, współpracowały. Wykonali piękne prace, które zaprezentowaliśmy innym uczniom. Ostatnie zadanie zaczęliśmy od rozpoznania zawodów po opisie. Po dobraniu się w grupy, uczniowie zabawili się w detektywa. Po wyznaczeniu liderów, dzieci stworzyły rysopis poszukiwanego, jego atrybuty oraz odwiedzili miasto zawodów. Na koniec uczniowie dokonali samooceny przeczytanej lektury. To był kolejny moduł, który nie tylko poszerzył naszą wiedzę, ale też zintegrował klasę, dzięki współpracy i wymianie pomysłów.

III Edycja Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Czytam z klasą lekturki spod chmurki" ukończona!

Moduł III - "Na ratunek"

Klasa druga zakończyła realizację III modułu projektu „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”,  a zarazem cały projekt i otrzymała Certyfikat.

Motywem wiodącym całego projektu były zawody, dzięki którym uczniowie mieli możliwość zgłębiania swojej wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących określone profesje. Omawianą lekturą w III Module był "Detektyw Pozytywka" G.Kasdepke. Po przeczytaniu książki uzupełniliśmy lekturniki: metryczkę, portret głównego bohatera oraz opisaliśmy jego najciekawszą detektywistyczną zagadkę. W słoneczny dzień wybraliśmy się na lekcję "Pod chmurką".  Wcielaliśmy się w postać "Detektywa Pozytywki" - na zmianę staraliśmy się rozwiązać zagadki, które skrywali przed nami koledzy. Poszukiwaliśmy też zaginionego przedmiotu, dzięki podpowiedziom "ciepło-zimno".  W związku ze zbliżającymi się wakacjami chcieliśmy poczuć się jak Detektyw Pozytywka, który jedną ze swych przygód miał właśnie na plaży. Wykonaliśmy makietę morskiego brzegu, podczas której świetnie się bawiliśmy i ćwiczyliśmy małą motorykę.

Realizując ostatnie zadanie stworzyliśmy rysopis poszukiwanego oraz odwiedziliśmy "Miasto zawodów", które uporządkowało naszą wiedzę na temat pracy detektywa i dzięki której uzupełniliśmy kartę w lekturniku. Na koniec podsumowaliśmy Moduł III i dokonaliśmy samooceny przeczytanej lektury.

  

Innowacja pedagogiczna

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

międzynarodowy projekt edukacyjny

wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

edycja II

 

Imię i nazwisko autora projektu:

Honorata Szanecka

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację:

Ewelina Kuczera

Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Łukowej

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 23 września 2020r.  do 21 czerwca 2021r.

Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły.

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

 1. Opis zasadności wprowadzenia innowacji

W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe  i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.

Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od 23 września 2020 r. wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas

I- III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie

 1. Cele innowacji

Cele ogólne:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
 • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym - rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

 III.   Zasady innowacji

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 23 września 2020r. do 21 czerwca 2021r. jedną godzinę lekcyjną w miesiącu  podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciel realizujący program opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na grupie projektowej. Realizowane zadania będą zgodne z zaleceniami ujętymi w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE załączonym do Regulaminu. 

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

Przed rozpoczęciem projektu nauczyciel prowadzący innowację uzyska od autora projektu ZGODY dla RODZICÓW na udział dzieci w projekcie oraz na wykorzystanie ich wizerunku.

Wzór zgody zostanie udostępniony we wrześniu 2020 r. na grupie projektowej.

Ponadto autor projektu udostępni nauczycielom bezpłatne narzędzie w postaci LEKTURNIKA do wydrukowania dla każdego ucznia.

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ - jesienny - od 23.09.2020r. do 21.12.2020r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW

II MODUŁ - zimowy - od 22.12.2020r. do 20.03.2021r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU

 

III MODUŁ - wiosenny - od 21.03.2021r. do 21.06.2021r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

Szczegółowy opis modułów i zadań dołączono do Regulaminu w formie PRZEWODNIKA PO PROJEKCIE.

W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy) wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania.

Lektury będą czytane przez nauczyciela lub przez zaproszonych gości.

Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu.

 

W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela,  a  także DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane będzie zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 1. Ewaluacja programu

Narzędzia ewaluacyjne:

- Karta samooceny ucznia po każdym module i na zakończenie (umieszczona w Lekturniku),

- ankieta dla rodziców po zakończonym projekcie (przygotowana przez nauczyciela).

Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz kart samooceny uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu końcowym oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

 

Realizacja I modułu międzynarodowego projektu edukacyjnego„Czytam z klasą Lekturki spod chmurki”

Uczniowie klasy pierwszej z zapałem przystąpili do realizacji zadań zawartych w pierwszym module projektu czytelniczego „Czytam z klasą Lekturki spod chmurki.” W pierwszej kolejności wykonali Chmurkę Tosię – główną bohaterkę projektu. Z przejęciem i zainteresowaniem słuchali przygód bohaterów książki Marii Terlikowskiej pt. „Drzewo do samego nieba” oraz systematycznie uzupełniali Lekturniki, podsumowujące omawianą lekturę. W  naszej szkolnej sali pojawiło się drzewko czytelnicze, które regularnie nabierało pięknych jesiennych barw, dzięki listkom przynoszonym przez dzieci, jako dowód przeczytanych w domu książek. Dziewiątego października świętowaliśmy „Dzień Drzewa”. Tego dnia uczniowie przyszli ubrani na zielono. Poprzez wspólną zabawę i naukę poszerzaliśmy wiedzę na temat gatunków drzew oraz funkcji pełnionych przez nie w przyrodzie: rozwiązywaliśmy quizy, prowadziliśmy obserwację w pobliskim lesie, zapoznaliśmy się z pracą leśnika, a na koniec wykonaliśmy pracę plastyczną. Ostatnim zadaniem jakie zrealizowaliśmy było zadanie EKOlogiczne, podczas którego uczniowie wysłuchali opowiadania „Mała chmurka w krainie drzew”, omówili historię „Magicznego drzewa” rosnącego w Leśnym Zakątkuoraz obejrzeli film edukacyjnySkąd się bierze papier?” Nie zabrakło też akcentu muzycznego! Graliśmy na gazecie w rytm muzyki! Wiedzę, którą zdobyły dzieci w trakcie realizacji projektu podsumował wykonany przez nich plakat „Co nam dają drzewa?”

Realizacja I modułu była ciekawą formą, w której można spotkać się z książką. Realizowany przez nas projekt uczy współpracy w grupie, rozwija kreatywność oraz poszerza świadomość ekologiczną. Z niecierpliwością i radością czekamy na moduł II „Mała Chmurka w krainie śniegu.”

 

Ukończenie modułu zimowego międzynarodowego projektu edukacyjnego „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”

Klasa 1 zrealizowała moduł zimowy. Pożegnaliśmy zimę i czekamy na wiosnę! Przeczytaliśmy "Zimę Muminków", uzupełniliśmy metryczkę lektury w lekturniku, narysowaliśmy głównego bohatera oraz najciekawszą przygodę jaka spotkała Muminka. Wykonaliśmy także plakat, zachęcający do przeczytania tej książki i zawiesiliśmy go w szkolnej bibliotece. Dużą frajdę sprawił nam "Pokaz EKO kreacji", które stworzyliśmy z odpadów segregowanych i zaprezentowaliśmy innym klasom. To była świetna zabawa oraz duża porcja wiedzy na temat recyklingu odpadów. Realizując część ekologiczną wysłuchaliśmy opowiadania "Mała chmurka w krainie śniegu". Dzięki Chmurce Tosi dzieci zrozumiały, co wpływa na ocieplenie klimatu i topnienie lodowców oraz że do ratowania świata może się przyczynić każdy z nas. Na koniec podsumowaliśmy naszą wiedzę wykonując rysunki pojemników i odpadów, które powinniśmy do nich wrzucać, tym samym przyczyniając się do ratowania środowiska. To był moduł, który nas wiele nauczył!

 

Moduł III "Mała chmurka w krainie słońca".

Klasa 1 zakończyła realizację III modułu projektu „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”, a zarazem cały projekt i otrzymała Certyfikat. Motywem przewodnim i inspiracją naszych działań była „Afryka Kazika” Łukasza Nowickiego. Lekturę czytaliśmy podczas nauczania zdalnego, a tuż po powrocie do szkoły uzupełniliśmy metryczki oraz rysowaliśmy głównego bohatera i jego najciekawszą przygodę. Dzieci słuchały przygód Kazika z zapartym tchem! Afryka to kontynent, który pierwszaki do tej pory słyszeli tylko z nazwy. Zaciekawione przygodą Kazika, dowiedziały się, gdzie na mapie ją odszukać, jaki panuje na niej klimat, jaka jest na niej roślinność i zwierzęta. Po zapoznaniu się z informacjami zabrali się z zapałem do tworzenia makiety Afryki. Współpracowały niesamowicie, instruując się nawzajem jakie kto wykona zwierzę, kto zrobi łódź Kazika, a kto namiot w którym sypiał. To była doskonała integracja grupy! W słoneczny dzień wybraliśmy do ogrodu szkolnego na LEKCJĘ POD CHMURKĄ. Oczywiście zabraliśmy ze sobą książki do czytania. Zadanie EKOlogiczne rozpoczęliśmy od wysłuchania piosenki "Ekologiczne reegae", a następnie przygód Tosi w opowiadaniu pt. "Mała chmurka w krainie słońca".  Uczniowie obejrzeli film, który zobrazował jak szklana butelka przyczynia się do pożaru lasu oraz jakie mamy źródła energii i w jaki sposób można je wykorzystać. Podczas zabawy słownej omówiliśmy znaczenie powiedzeń związanych z energią. Podsumowaniem zadania EKOlogicznego była praca plastyczna pt. "Nie zaśmiecaj lasu". Na koniec dokonaliśmy samooceny. To był niezapomniany czas!