PROJEKTY EDUKACYJNE

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2021/2022

EDYCJA II

 

 

 

I. Organizator projektu
 
1. Organizatorem projektu jest autorka bloga KPP.
 
2. Autorem projektu jest autorka bloga KPP. Projekt stanowi własność intelektualną autora i podlega ochronie prawnej.
 
II. Cele projektu
 
1. Cele główne:

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.
 
Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
 
Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we 
współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.
 
 
2. Cele szczegółowe:
 
Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.
 
Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
 
Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.
 
Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.
 
Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.
 
Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.
 
3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22 p.6 - Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 
 
III. ADRESACI PROJEKTU 
 
1. Głównymi adresatami projektu są:
  • nauczyciele przedszkola i grupy przedszkolne (dzieci 3-6 lat)
  • nauczyciele klas 1-3 i klasy szkolne (uczniowie 7-9 lat)
  • nauczyciele świetlicy i grupy świetlicowe (uczniowie 7-15 lat)
  • nauczyciele plastyki i klasy szkolne (uczniowie 7-15 lat)
  • nauczyciele/wychowawcy szkół, ośrodków specjalnych i placówek oświatowych klasy/grupy/zespoły (uczniowie/wychowankowie do 25 lat)
  • nauczyciele szkół polonijnych, polskich szkół sobotnich i klasy szkolne (uczniowie 6-15 lat)
a także
  • nauczyciele/instruktorzy/bibliotekarze/wychowawcy/rodzice prowadzący zajęcia i kółka plastyczne, pracownie, warsztaty, edukację domową itp. w ośrodkach kultury, placówkach socjalizacyjnych, pracowniach, fundacjach, edukacji domowej itp. (dzieci/uczniowie 3-15 lat)
2. Na prośbę nauczycieli projekt został rozszerzony i obejmuje obecnie dwa etapy kształcenia w szkole podstawowej tj. klasy I-III oraz IV-VIII.
 
3. W projekcie może brać udział kilku nauczycieli z jednej placówki, ale każdy z nich przesyła indywidualne podsumowanie.
 
4. Jeden nauczyciel może realizować projekt równolegle w kilku grupach/klasach/zespołach itp. w tej samej lub w różnych placówkach. Wymagane jest uwzględnienie każdej grupy/klasy/zespołu w podsumowaniu.
 
5. Projekt może być realizowany także podczas zajęć indywidualnych z uczniem 1:1 (np. w edukacji domowej).
 
6. W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele pracujący w placówkach publicznych i niepublicznych w Polsce i za granicą.
 
 
IV. CZAS TRWANIA PROJEKTU 
 
1. Projekt jest organizowany w roku szkolnym 2021/2022.
 
2. Data rozpoczęcia projektu - 09.2021 r., data zakończenia projektu -  05.2022 r. O konkretnej dacie praktycznego rozpoczęcia projektu we wrześniu i jego zakończenia w maju decyduje nauczyciel.
 
 
V. UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 
 
1. Projekt jest niezależny i niekomercyjny a przystąpienie do projektu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 
2. Zgłoszenia do projektu nie są wymagane. Zamieszczenie pierwszej notki jest równoznaczne ze zgłoszeniem.
 
3. Organizator rekomenduje systematyczną pracę w projekcie od września do maja roku szkolnego 2021/22.
 
4. Możliwe jest przystapienie do projektu w dowolnym czasie roku szkolnego 2021/22, ale wtedy należy zwiększyć częstotliwość zajęć w danym miesiącu, aby wykonać wszystkie zadania.
 
5. Warunkiem przystąpienia do projektu jest uzyskanie wymaganego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Zgoda jest dobrowolna, jej brak nie wyklucza dziecka z udziału w projekcie, ale jego prace nie mogą być przesyłane i prezentowane. Nauczyciel przechowuje oświadczenia i może być poproszony o ich okazanie. Nauczyciel odpowiada za zamieszczanie zdjęć wyłącznie za zgodą.
Autorka projektu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne publikowane wizerunków dzieci, wszelka odpowiedzialność leży po stronie nauczyciela.
 
6. Inne zgody rodzica/opiekuna prawnego - zgodnie z zasadami przyjętymi w danej placówce (w tym projekcie dane osobowe dzieci/uczniów nie będą przetwarzane, wizerunki uczniów nie będą prezentowane).
 
7. Wszelkie informacje/uwagi/ogłoszenia bieżące związane z przebiegiem projektu będą ukazywać się na stronie Fb KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE.
 
8. Komunikacja w sprawie projektu: artbookbea@googlemail.com (możliwa w języku polskim lub angielskim). Proszę o uważne czytanie regulaminu, który zawiera większość odpowiedzi.
 
9. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału lub niezaliczenia projektu w razie niedopełnienia/nieprzestrzegania regulaminu lub działań na niekorzyść organizatora. 
 
10. Podsumowanie II edycji projektu zostanie opublikowane na blogu Kreatywne Prace Plastyczne.
 
 
VI. REALIZACJA PROJEKTU 
 
 
1. Każdy nauczyciel indywidualnie planuje i wybiera konkretna datę realizacji pierwszych zajęć/zabaw plastycznych we wrześniu 2021r., czyli termin przystąpienia do projektu. 
 
2. Nauczyciel indywidualnie planuje i decyduje o konkretnym terminie zajęć w każdym kolejnym miesiącu.
 
3. Projekt składa się z 9 zadań. Dla nauczycieli pracujących w sobotnich szkołach polonijnych są to 2 zadania.
 
4. Każde zadanie projektowe polega na tym, że minimum raz w miesiącu (od września do maja) nauczyciel wybiera jeden konkretny pomysł z bloga KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE i realizuje inspirowane nim zajęcia plastyczne. Nauczyciel może oczywiście organizować takie zajęcia częściej.
 
5. Nauczyciel posiada pełną autonomię w zakresie wyboru propozycji spośród wszystkich postów zawartych na blogu - bieżących lub archiwalnych, kieruje się zapisami podstawy programowej, aktualną tematyką, porą roku. Organizator nie wyznacza zadań.
 
6. Nauczyciel może wybrać dowolną pracę lub zabawę plastyczną.
 
7. Nauczyciel może wybrać dowolną propozycję także spośród postów o zabawach plastycznych, ekoplastycznych, leśnych, wiosennych itp.
 
8. Nauczyciel nie może zmienić tematu, ale może go rozbudować (np. kwiaty: wiosenne kwiaty, kwiaty w naszym ogrodzie, kwiaty chronione itp.).
 
9. Nauczyciel nie może zmieniać proponowanej w danym poście techniki plastycznej.

10. Nauczyciel może dzielić zajęcia na etapy i rozkładać je w czasie.

11. Nauczyciel powinien dostosować stopień trudności do możliwości klasy/grupy dzieci, z którymi pracuje. Nauczyciel pracujący z grupą 3-4 latków powinien uwzględnić sugestie zawarte w poszczególnych postach pod hasłem "Dla maluchów".

12. Nauczyciel może dobierać zamienniki materiałów plastycznych, np. sugerowane w każdym poście w punkcie "Wariacje". 
 
13. Prace powinny zostać wykonane samodzielnie przez dzieci/uczniów (nauczyciel nie może ich wyręczać).
 
14. Podczas realizacji projektu należy skupić się głównie na zapewnieniu dzieciom spokoju, bezpieczeństwa i akceptacji, optymalnej ilości czasu, wolnego dostępu do różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych, wywołaniu odpowiedniej atmosfery, wprowadzeniu w temat, inspiracji, rozmowie, zabawie, eksperymentowaniu z materiałami i twórczym procesie, nie zaś wyłącznie na efektach końcowych. Jedyną formą oceniania powinna być pozytywna informacja ustna lub opisowa. 
 
15. Organizator zachęca do stosowania w praktyce recyklingu plastycznego i kształtowania postaw proekologicznych.
 
16. W tym projekcie nie są akceptowane prace dowolne lub prace nie inspirowane blogiem KPP. 
 
17. W tym projekcie nie są akceptowane: szablony, kserówki, kolorowanki, elementy plastikowe (np. talerzyki, widelce, łyżeczki, rurki, kubki, plastikowe oczka, patyczki kosmetyczne, cekiny, brokat, "kryształki" itp.), gotowe elementy (np. płatki kosmetyczne, elementy wycinane za pomocą dziurkaczy ozdobnych, druciki kreatywne, pompony itp.) Zdjęcia takich prac będą usuwane i zadanie nie zostanie zaliczone.
 
18. W przypadku konieczności zdalnego nauczania nauczyciel może legalnie korzystać z zasobów bloga - przesyłać, udostepniać i cytować, podając każdorazowo źródło pochodzenia tych materiałów, czyli blog Kreatywne Prace Plastyczne.
 
19. Po zajęciach (w dogodnym dla siebie czasie) nauczyciel przesyła notatkę wg podanego wzoru i zamieszcza ją w komentarzu pod banerem z napisem Międzynarodowy Projekt Edukacyjny KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE. Baner będzie zawsze przypięty u góry na str. Fb organizatora.
 
20. Baner ukaże się każdego pierwszego dnia miesiąca dla relacji z bieżącego miesiąca. W praktyce oznacza to, że nauczyciel może zamieścić notkę i zdjęcie w dogodnym dla siebie czasie, od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.
 
21. Pierwszy baner ukaże się 1/09/2021, a ostatni  1/05/2022.
 
22. Notki można zamieszczać dowolnego dnia danego miesiąca.
 
23. Notki zamieszczane w innych miejscach - przesyłane na stronę fb lub w wiadomościach przez fb nie bedą akceptowane, a zadanie nie zostanie zaliczone.
 
24. W wyjątkowych wypadkach notki mogą  być przesyłane drogą mailową, po uzgodnieniu z organizatorem. W innym wypadku nie będą akceptowane, a zadanie nie zostanie zaliczone.
 
25. Każda notka będzie "zaliczana" przez polubienie od organizatora.