Innowacja pedagogiczna „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Innowacja pedagogiczna

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

międzynarodowy projekt edukacyjny

wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

edycja II

 

Imię i nazwisko autora projektu:

Honorata Szanecka

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację:

Ewelina Kuczera

 

Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Łukowej

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 23 września 2020r.  do 21 czerwca 2021r.

 

Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły.

 

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

 

 

     I. Opis zasadności wprowadzenia innowacji

 

W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe  i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.

Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od 23 września 2020 r. wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas

I- III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie

 

   II.  Cele innowacji

Cele ogólne:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
  • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym - rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

 

 III.   Zasady innowacji

 

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 23 września 2020r. do 21 czerwca 2021r. jedną godzinę lekcyjną w miesiącu  podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

 

Nauczyciel realizujący program opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na grupie projektowej. Realizowane zadania będą zgodne z zaleceniami ujętymi w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE załączonym do Regulaminu. 

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

 

Przed rozpoczęciem projektu nauczyciel prowadzący innowację uzyska od autora projektu ZGODY dla RODZICÓW na udział dzieci w projekcie oraz na wykorzystanie ich wizerunku.

Wzór zgody zostanie udostępniony we wrześniu 2020 r. na grupie projektowej.

 

Ponadto autor projektu udostępni nauczycielom bezpłatne narzędzie w postaci LEKTURNIKA do wydrukowania dla każdego ucznia.

 

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ - jesienny - od 23.09.2020r. do 21.12.2020r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW

II MODUŁ - zimowy - od 22.12.2020r. do 20.03.2021r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU

 

III MODUŁ - wiosenny - od 21.03.2021r. do 21.06.2021r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

 

Szczegółowy opis modułów i zadań dołączono do Regulaminu w formie PRZEWODNIKA PO PROJEKCIE.

 

W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy) wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania.

Lektury będą czytane przez nauczyciela lub przez zaproszonych gości.

Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu.

 

W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela,  a  także DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane będzie zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 

 IV.  Ewaluacja programu

 

Narzędzia ewaluacyjne:

- Karta samooceny ucznia po każdym module i na zakończenie (umieszczona w Lekturniku),

- ankieta dla rodziców po zakończonym projekcie (przygotowana przez nauczyciela).

 

Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz kart samooceny uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu końcowym oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

 

Realizacja I modułu międzynarodowego projektu edukacyjnego„Czytam z klasą Lekturki spod chmurki”

Uczniowie klasy pierwszej z zapałem przystąpili do realizacji zadań zawartych w pierwszym module projektu czytelniczego „Czytam z klasą Lekturki spod chmurki.” W pierwszej kolejności wykonali Chmurkę Tosię – główną bohaterkę projektu. Z przejęciem i zainteresowaniem słuchali przygód bohaterów książki Marii Terlikowskiej pt. „Drzewo do samego nieba” oraz systematycznie uzupełniali Lekturniki, podsumowujące omawianą lekturę.

W  naszej szkolnej sali pojawiło się drzewko czytelnicze, które regularnie nabierało pięknych jesiennych barw, dzięki listkom przynoszonym przez dzieci, jako dowód przeczytanych w domu książek.

Dziewiątego października świętowaliśmy „Dzień Drzewa”. Tego dnia uczniowie przyszli ubrani na zielono. Poprzez wspólną zabawę i naukę poszerzaliśmy wiedzę na temat gatunków drzew oraz funkcji pełnionych przez nie w przyrodzie: rozwiązywaliśmy quizy, prowadziliśmy obserwację w pobliskim lesie, zapoznaliśmy się z pracą leśnika, a na koniec wykonaliśmy pracę plastyczną.

Ostatnim zadaniem jakie zrealizowaliśmy było zadanie EKOlogiczne, podczas którego uczniowie wysłuchali opowiadania „Mała chmurka w krainie drzew”, omówili historię „Magicznego drzewa” rosnącego w Leśnym Zakątkuoraz obejrzeli film edukacyjnySkąd się bierze papier?” Nie zabrakło też akcentu muzycznego! Graliśmy na gazecie w rytm muzyki!

Wiedzę, którą zdobyły dzieci w trakcie realizacji projektu podsumował wykonany przez nich plakat „Co nam dają drzewa?”

Realizacja I modułu była ciekawą formą, w której można spotkać się z książką. Realizowany przez nas projekt uczy współpracy w grupie, rozwija kreatywność oraz poszerza świadomość ekologiczną. Z niecierpliwością i radością czekamy na moduł II „Mała Chmurka w krainie śniegu.”

 

 

Ukończenie modułu zimowego międzynarodowego projektu ekologicznego 

„Czytam z klasą lekturki spod chmurki”

 

Klasa 1 zrealizowała moduł zimowy. Pożegnaliśmy zimę i czekamy na wiosnę! Przeczytaliśmy "Zimę Muminków", uzupełniliśmy metryczkę lektury w lekturniku, narysowaliśmy głównego bohatera oraz najciekawszą przygodę jaka spotkała Muminka. Wykonaliśmy także plakat, zachęcający do przeczytania tej książki i zawiesiliśmy go w szkolnej bibliotece.

 

Dużą frajdę sprawił nam "Pokaz EKO kreacji", które stworzyliśmy z odpadów segregowanych i zaprezentowaliśmy innym klasom. To była świetna zabawa oraz duża porcja wiedzy na temat recyklingu odpadów.

 

Realizując część ekologiczną wysłuchaliśmy opowiadania "Mała chmurka w krainie śniegu". Dzięki Chmurce Tosi dzieci zrozumiały, co wpływa na ocieplenie klimatu i topnienie lodowców oraz że do ratowania świata może się przyczynić każdy z nas. Na koniec podsumowaliśmy naszą wiedzę wykonując rysunki pojemników i odpadów, które powinniśmy do nich wrzucać, tym samym przyczyniając się do ratowania środowiska.

 

To był moduł, który nas wiele nauczył!